Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Archiwum


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu IX edycji konkursu w którym przyznane będzie 60 stypendiów naukowych dla doktorantów i młodych doktorów.

Więcej informacji na stronie

http://doktoranci.pwr.wroc.pl/76,stypendia_naukowe.html

Do wniosku należy dołączyć wypełniony załącznik z numerem konta, deklarację oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Wydrukowane wnioski powinny zawierać ponadto opinię promotora lub opiekuna naukowego oraz Kierownika Studiów doktoranckich (lub Dziekana - w przypadku młodych doktorów). Laureaci poprzednich konkursów występujący ponownie z wnioskiem stypendialnym proszeni są o równoczesne wczytanie do systemu pliku w formacie PDF ze sprawozdaniem za poprzedni okres stypendialny.

Odpowiedni formularz niebawem znajdzie się na stronie http://doktoranci.pwr.wroc.pl/76,stypendia_naukowe.html

Wydrukowaną wersję wniosku wraz z opiniami należy złożyć w nieprzekraczalnym w terminie do dnia 14 pazdziernika 2013 r. do godz. 15 w Biurze Projektu (pok. 153 bud.A-1).

Przypominamy o konieczności umieszczania w publikacjach, i innych prezentacjach wyników prac naukowych następujących informacji o źródłach finansowania projektu (Stypendium współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ang. Fellowship co-financed by European Union within European Social Fund).

Fakt ukazania się lub przyjęcia do druku takich publikacji będzie wysoko premiowany w kolejnych konkursach naszego projektu.

Jednocześnie informujemy, że honorowane będą jedynie cytowania poświadczone przez Bibliotekę Główną Politechniki Wrocławskiej i publikacje zdokumentowane w systemie DONA. (Proszę pamiętać, że wpis do systemu może trwać do 2 tygodni od momentu zgłoszenia.

Fakt wdrożenia patentu lub realizacji projektu architektonicznego musi być pisemnie poświadczony przez jednostkę wdrażającą.

Wszystkie projekty badawcze i architektoniczne, granty oraz zlecenia badawcze wymienione w aplikacji muszą być integralnie związane z realizowaną pracą doktorską.

W IX konkursie stosowana będzie aktualna punktacja czasopism naukowych dostępną na stronie MNiSzW: http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu lub pod tel. 71-320-38-51, 71-320-43-14 lub 71-320-46-58 71-320-34- 56 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej mlodakadra@pwr.wroc.pl


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż rusza ostatnia VI edycja konkursu STYPENDIALNEGO WSPOMAGAJĄCEGO STAŻE NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

W ramach projektu POKL "Młoda Kadra" co roku przydzielane będą w trybie konkursu stypendia wspierające staże naukowo-dydaktyczne doktorantów i młodych doktorów.

Głównym kryterium będzie m.in. wyróżniający się dorobek naukowy oraz wysoko oceniony przez anonimowego recenzenta program stażu planowanego do realizacji w innym ośrodku akademickim i naukowo-badawczym. Oprócz realizacji programu badawczego istotnym elementem stażu powinno być zdobycie doświadczenia w zakresie wprowadzania nowych kierunków kształcenia, szczególnie w zakresie nowych specjalności rozwijanych

w Politechnice Wrocławskiej.

Planowany okres stażu może wynosić od 1 do 6 miesięcy, jednak preferowane będą staże krajowe 2 - 3 miesięczne. Planowany staż powinien się odbyć w okresie od 15.05.2013 r. do 31.12.2013 r. Młodzi doktorzy powinni planować staż w terminach wolnych od zajęć dydaktycznych i muszą uzyskać zgodę Dziekana na wybrany termin odbywania stażu. W trakcie odbywania stażu nie można pobierać innego stypendium finansowanego z programów Unii Europejskiej.

Wniosek o stypendium należy wypełnić przez internet zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie https://doktoranci.pwr.wroc.pl/pokl/login.php i po wydrukowaniu i uzyskaniu niezbędnych poświadczeń dostarczyć do dnia 2013-04-22 do godz. 15.00 do Biura Projektu (pok. 153a A-1).

Do udziału w konkursie uprawnieni są doktoranci PWr I-V roku oraz młodzi doktorzy zatrudnieni w PWr na etatach naukowo-dydaktycznych, jednak muszą oni w momencie planowanego zakończenia stażu być w wieku poniżej 35 lat i nie później niż 5 lat po obronie rozprawy doktorskiej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 3851, 4658, 4314 i 3456 oraz

za pośrednictwem poczty elektronicznej mlodakadra@pwr.wroc.pl.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu VIII edycji konkursu w którym przyznane będzie 60 stypendiów naukowych dla doktorantów i młodych doktorów.

Więcej informacji na stronie

http://doktoranci.pwr.wroc.pl/76,stypendia_naukowe.html

Do wniosku należy dołączyć wypełniony załącznik z numerem konta, deklarację oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Wydrukowane wnioski powinny zawierać ponadto opinię promotora lub opiekuna naukowego oraz Kierownika Studiów doktoranckich (lub Dziekana - w przypadku młodych doktorów). Laureaci poprzednich konkursów występujący ponownie z wnioskiem stypendialnym proszeni są o równoczesne wczytanie do systemu pliku w formacie PDF ze sprawozdaniem za poprzedni okres stypendialny.

Odpowiedni formularz niebawem znajdzie się na stronie http://doktoranci.pwr.wroc.pl/76,stypendia_naukowe.html

Wydrukowaną wersję wniosku wraz z opiniami należy złożyć w nieprzekraczalnym w terminie do 25 marca bieżącego roku do godz. 15 w Biurze Projektu (pok. 153 bud.A-1).

Przypominamy o konieczności umieszczania w publikacjach, i innych prezentacjach wyników prac naukowych następujących informacji o źródłach finansowania projektu (Stypendium współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ang. Fellowship co-financed by European Union within European Social Fund).

Fakt ukazania się lub przyjęcia do druku takich publikacji będzie wysoko premiowany w kolejnych konkursach naszego projektu.

Jednocześnie informujemy, że honorowane będą jedynie cytowania poświadczone przez Bibliotekę Główną Politechniki Wrocławskiej i publikacje zdokumentowane w systemie DONA. (Proszę pamiętać, że wpis do systemu może trwać do 2 tygodni od momentu zgłoszenia.

Fakt wdrożenia patentu lub realizacji projektu architektonicznego musi być pisemnie poświadczony przez jednostkę wdrażającą.

Wszystkie projekty badawcze i architektoniczne, granty oraz zlecenia badawcze wymienione w aplikacji muszą być integralnie związane z realizowaną pracą doktorską.

W VIII konkursie stosowana będzie aktualna punktacja czasopism naukowych dostępną na stronie MNiSzW:

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/21/33/21331/20130104_Czesc_A_ujednoliconego_wykazu_czasopism.pdf

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/21/26/21267/20121221_Czesc_B_ujednoliconego_wykazu_czasopism.pdf

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/21/26/21268/20121221_Czesc_C_ujednoliconego_wykazu_czasopism.pdf

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu lub pod tel. 71-320-38-51, 71-320-43-14 lub 71-320-46-58 71-320-34- 56 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej mlodakadra@pwr.wroc.plPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO