Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Rekrutacja 2011/2012

Rekrutacja w roku akademickim 2011/2012

SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

Informacje ogólne

Studia doktoranckie podlegają Prorektorowi ds. Nauczania:
Prof. dr hab. inż. Andrzej KASPRZAK

Koordynacją studiów doktoranckich zajmuje się
zespół konsultantów
.

Pracami zespołu kieruje doradca prorektora ds. toku studiów doktoranckich:
Prof. dr hab. inż. W. Andrzej SOKALSKI


Obsługę administracyjną wykonuje:

Dział Nauczania
uczelniany sekretariat studiów doktoranckich (bud. A-1 pok. 153)
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
tel. 71 320 34 56; 71 320 38 73 
danuta.bugajna@pwr.wroc.pl
maria.wasowicz-kruk@pwr.wroc.pl


Politechnika Wrocławska prowadzi środowiskowe studia doktoranckie w trybie dziennym. Słuchacze studiów doktoranckich mają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk: technicznych, chemicznych, matematycznych i fizycznych. Dzienne studia doktoranckie są nieodpłatne, trwają 4 lata i prowadzone są przez poszczególne Wydziały.

Warunki przyjęcia na studia doktoranckie

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa do dnia 27.05.2011 r. w uczelnianym sekretariacie studiów doktoranckich (bud. A-1, pok. 153) następujące dokumenty i załączniki:

Terminy i procedury obowiązujące w roku 2011/2012

Szczegółowe zasady rekrutacji określone są indywidualnie przez poszczególne wydziały (patrz lista adresów stron internetowych wydziałów powyżej)

Zgłoszenia wraz z dokumentami pobranymi ze strony internetowej należy składać od dnia 4 maja 2011 r. do dnia 27 maja 2011 r. w godz. 8:00 - 15:00 w Dziale Nauczania, bud. A-1 pok. 153

Terminy

Do 15.07.2011 r. Rektor rozpatruje ewentualne odwołania


*Przykładowe pytania z testu ogólnego

1. Dziedziną funkcji y=(2- |x|)1/2 + 1/log(1-x) jest:

2. Współrzędne punktu przegięcia P(x,y) funkcji y= x3 - 6x2 to:

3. 1 x k cyfr jest losowane z możliwością powtórzeń z zestawu {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} Jakie jest prawdopodobieństwo NIE wylosowania 0?

4. Samochód o masie m, na który działa siła oporu ruchu F=- bv, poruszał się z prędkością V0 gdy wyłączony został silnik. Odległość jaką przebędzie do momentu gdy jego prędkość spadnie do ? V0 wynosi:

5. Kawałek radu umieszczono w piecu, skutkiem czego nastąpiło jego stopienie. Próbka po stopieniu będzie:

6. Amperomierz mozna uzyc do pomiaru prądów o natężeniach większych niż te, do których jest dostosowany pod warunkiem:

7. 5 kilogramowy kamień zrzucony na gwóźdź wbija go na głębokość 2.5cm w deskę. Jeżel prędkość kamienia wynosi 10 m/s w momencie gdy uderza w gwóźdź to średnia siła wywierana przez kamień na gwóźdź w trakcie jego wbijania jest zbliżona jest najbardziej d


**Dane dotyczące egzaminu wstępnego z języka obcego na studia doktoranckie 

Jest to egzamin pisemny na poziomie B1E. W zakres materiału, który obejmuje gramatykę i słownictwo na poziomie średnio zaawansowanym (podobnie jak odnośny egzamin studencki) wchodzą między innymi następujące zagadnienia : system czasów, formy bezokolicznikowe i gerundialne(rzeczownik odczasownikowy),stopniowanie (przymiotniki i przysłówki), zdania przydawkowe, strona bierna, zdania (okresy) warunkowe, pytania bezpośrednie i pośrednie (zależne), mowa zależna, czasowniki modalne wyrażające konieczność, przypuszczenie (opinię), pozwolenie.

Struktura testu zawiera różne rodzaje ćwiczeń, w tym mogą być:

Przykładowe zadania na egzamin kierunkowy na studia doktoranckie ? Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Test składa się z pięciu tematycznych części po 5 zadań każda.

Obowiązuje zakres egzaminu dyplomowego z kierunków Mechanika i Budowa Maszyn i Energetyka: http://wme.pwr.wroc.pl/367370,81.dhtml

Matematyka

Dane jest równanie różniczkowe zwyczajne: , gdzie A jest liczbą, y=y(t).

Dla jakiej wartości A funkcja jest rozwiązaniem podanego równania różniczkowego.

Mechanika płynów

Równie Bernoulli?ego wyraża fakt:

a) prawo zachowania pędu

b) prawo zachowania masy

c) prawo zachowania energii

d) prawo zachowania masy, pędu i energii

Termodynamika

Dane są trzy ciała: A, B i C. Temperatura ciała A-TA=300K. Różnica temperatur pomiędzy ciałem A i B wynosi 20oC, a pomiędzy ciałem A i C 20K. Z informacji tych wynika, że:

a.    TB > TC

b.    TC > TB

c.    TC = TB

Spalanie

Uzupełnić równanie liczbę moli n w równaniu:

CH4 + nO2 = CO + 2H2O

a)    n = 1            

b)    n = 1,5            

c)    n = 2            

Chłodnictwo

W idealnie zaizolowanym pomieszczeniu pracuje chłodziarka domowa zasilana energią elektryczną. Drzwi chłodziarki są otwarte na pomieszczenie. Co stanie się z temperaturą w pomieszczeniu ?.

a)     wzrośnie

b)     zmaleje

c)     pozostanie stała

d)     najpierw zmaleje potem wzrośnie.


pdf Prezentacja ze spotkania w dniu 11.IV.2011 r.