Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Karina WERON

karina.weron@pwr.wroc.pl
tel. 71 320-21-59  71 320-21-59 , bud. A-1, pok. 262d

Asystentka
mgr Agnieszka Udycz

agnieszka.laskowska@pwr.wroc.pl
Tel. 71 320-42-89 

I. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się jako sumę ważoną następujących składników:

1.    Uwaga:

W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:

wyniki uzyskane w toku studiów p1:

Średnia ocen poświadczona przez Dziekanat (ważona) z całego okresu studiów ? bez uwzględnienia oceny na dyplomie i bez oceny z egzaminu dyplomowego

a) w przypadku studiów dwustopniowych uwzględniamy oceny z I stopnia (bez uwzględnienia oceny na dyplomie i bez oceny z egzaminu dyplomowego) i II stopnia studiów z wyłączeniem ostatniego semestru studiów magisterskich,

b) w przypadku studiów jednolitych uwzględniamy oceny z wszystkich lat studiów z wyłączeniem ostatniego semestru.

I. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się jako sumę ważoną następujących składników:

1.    Średnia ocen (arytmetyczna)- z wagą: 2

1. Przyznaje się punkty za średnią ocen z egzaminów z przedmiotów podstawowych i kierunkowych z wyłączeniem przedmiotów humanistyczno-menadżerskich, języków obcych i zajęć sportowych, obliczaną w następujący sposób:

a) w przypadku studiów dwustopniowych uwzględniamy oceny z I i II stopnia studiów z wyłączeniem ostatniego semestru studiów magisterskich,

b) w przypadku studiów jednolitych uwzględniamy oceny z wszystkich lat studiów z wyłączeniem ostatniego semestru.

średnia        co najmniej 4.9    10 pkt

        [4,8 ? 4.9)        9,5 pkt

        [4,7 ? 4,8)        9 pkt

        [4,6? 4,7)         8,5 pkt

        [4,5 ? 4,6)        8 pkt

        [4,4 ? 4,5)        7,5 pkt

        [4,3 ? 4,4)        7 pkt

        [4,2 ? 4,3)        6,5 pkt

        [4,1 ? 4,2)        6 pkt

        [4,0 ? 4,1)        5 pkt

        [3,9 ? 4,0)        4 pkt

        [3,8 ? 3,9)        3 pkt

        [3,7 ? 3,8)        2 pkt

        [3,6 ? 3,7)        1 pkt

Uwaga:

W przypadku oceny poprawianej bierzemy pod uwagę tylko ocenę wyższą.

2.    Języki obce ? z wagą: 0.5

Punkty na podstawie egzaminu z języka obcego przyznawane są według skali:

Ocena z egzaminu:    5,0     10 pkt

            4,5        8 pkt

            4,0        6 pkt

            3,5        4 pkt

            3,0        2 pkt

Komisja przyznaje 10 pkt za języki obce w przypadku przedłożenia przez kandydata jednego z wymienionych poniżej certyfikatów:

język angielski - FCE, CAE, CPE, TOEFL,

język francuski - DELF, DL,

język hiszpański - DELE,

język niemiecki - ZD,

język rosyjski - PURJ,

język włoski - CILS, CELI.

3. Aktywność naukowa ? z wagą: 1

Liczba punktów nie może przekroczyć 10.

Punkty przyznawane są za publikacje oraz prace przyjęte do druku w wydawnictwach naukowych (bierzemy pod uwagę rangę naukową), staże naukowe, udział w konferencjach i konkursach naukowych. Szczegółowe kryteria oceny osiągnięć są ustalane przez komisję rekrutacyjną osobno dla każdej dyscypliny.

4. Rozmowa kwalifikacyjna? z wagą: 2

Liczba punktów nie może przekroczyć 10

Ocenie podlega poziom wiedzy kandydata i sposób prezentacji zainteresowań naukowych np. tematyki pracy magisterskiej.

5. Zgodność z profilem naukowym ? z wagą: 1

Liczba punktów nie może przekroczyć 10.

Punkty przyznaje się na podstawie zgodności wykształcenia kandydata z profilem naukowym lub preferencjami rozwojowymi odpowiedniego Instytutu wchodzącego w skład SD przy Wydziale PPT oraz na podstawie opinii o kandydacie przyszłego opiekuna naukowego.

 

II. Kandydat przedkłada Kierownikowi SD Wydziału PPT następujące dokumenty:

?    oświadczenie o średniej ocen określonej w punkcie I.1,

?     wykaz wszystkich ocen uzyskanych podczas studiów,

?     kopie prac (dokument potwierdzający przyjęcie prac do druku) oraz oświadczenie przedstawiające aktywność naukową, które podlegać mają ocenie punktowej wg zasad wymienionych w punkcie I.3.

III. Na studia doktoranckie nie może być przyjęta osoba, która uzyskała łącznie mniej niż 50% możliwych do zdobycia punktów.

IV. Ustala się następujące preferencje naukowe:

Instytut Fizyki (IF): fizyczne podstawy informatyki kwantowej, mechanizm Higgsa i pole grawitacyjne, metodologia i zastosowania badań molekularnych, modelowanie nieliniowych zjawisk optycznych w polimerach i ciekłych kryształach, modelowanie stochastyczne dynamiki układów złożonych, nadprzewodnictwo, optyczne przetwarzanie informacji, optyka widzenia, spektroskopia struktur przyrządów optoelektronicznych, światłowody konwencjonalne i fotoniczne, teoria niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych, własności fizyczne i przejścia fazowe w materiałach ferroicznych.

Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej (IIBiP): biofizyka agregatów molekularnych, biofizyka i fizjologia błon komórkowych, biooptyka, metodologia i zastosowania badań molekularnych, pomiary i analiza sygnałów biologicznych, elektronika biomedyczna, systemy pomiarowe i diagnostyczne.

Instytut Matematyki i Informatyki (IMiI): analiza algorytmów, analiza matematyczna, bezpieczeństwo i ochrona prywatności, geometria różniczkowa, matematyka finansowa, obliczenia naukowe, podstawy matematyki i informatyki, probabilistyka, procesy stochastyczne, statystyka matematyczna, systemy informacyjne, teoria ergodyczna, teoria gier, teoria równań różniczkowych.

 

Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akadem. 2012/2013: 

Instytut Fizyki: 20 miejsc / 12 stypendiów - w tym:

Instytut Inż. Biomedycznej i Pomiarowej: 5 miejsc /  3 stypendia

Instytut Matematyki i Informatyki: 10 miejsc / 5  stypendiów

pdf Pobierz kartę kandydata w formacie PDF