Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Rekrutacja dodatkowa 2015/16

Rekrutacja dodatkowa w roku akademickim 2015/2016

SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

Informacje ogólne

Studia doktoranckie podlegają Prorektorowi ds. Nauczania:
Prof. dr hab. inż. Andrzej KASPRZAK

Koordynacją studiów doktoranckich zajmuje się
zespół konsultantów .

Pracami zespołu kieruje doradca prorektora ds. toku studiów doktoranckich:
Prof. dr hab. inż. W. Andrzej SOKALSKI


Obsługę administracyjną wykonuje:

Dział Nauczania
uczelniany sekretariat studiów doktoranckich (bud. A-1 pok. 153)
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
tel. 71 320 34 56; 71 320 38 73 
danuta.bugajna@pwr.wroc.pl
maria.wasowicz-kruk@pwr.wroc.pl


Politechnika Wrocławska ogłasza dodatkowy- wrześniowy nabór na studia doktoranckie na Wydziałach:

Warunki przyjęcia na studia doktoranckie

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa do dnia 08.09.2015 r. w uczelnianym sekretariacie studiów doktoranckich (bud. A-1, pok. 153) następujące dokumenty i załączniki:

Terminy i procedury obowiązujące w roku 2015/2016

Zgłoszenia wraz z dokumentami pobranymi ze strony internetowej doktoranci.pwr.wroc.pl należy składać  do dnia 08 września 2015 r. w godz. 8:00 - 15:00. w Dziale Nauczania (bud. A-1, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. 153)

Egzamin z języka  angielskiego  odbędzie się 14.09.2015 r.  w sali 1.28 bud. C-13   godz. 10:00, -Wydziały  W1,W8 i W9.

Egzamin z języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego odbędzie się 18.09.2015 o godz. 10.00 w budynku H-4 ( Studium Języków Obcych) - Wydziały W1,W8 i W9

Rozmowy kwalifikacyjne i ewentualne egzaminy kierunkowe 21 - 22.09.2015 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia 25.09.2015 r.

Do 27.09.2015 r. Rektor rozpatruje ewentualne odwołania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane dotyczące egzaminu wstępnego z języka obcego na studia doktoranckie

Jest to egzamin pisemny na poziomie B1E. W zakres materiału, który obejmuje gramatykę i słownictwo na poziomie średnio zaawansowanym (podobnie jak odnośny egzamin studencki) wchodzą między innymi następujące zagadnienia : system czasów, formy bezokolicznikowe i gerundialne(rzeczownik odczasownikowy),stopniowanie (przymiotniki i przysłówki), zdania przydawkowe, strona bierna, zdania (okresy) warunkowe, pytania bezpośrednie i pośrednie (zależne), mowa zależna, czasowniki modalne wyrażające konieczność, przypuszczenie (opinię), pozwolenie.

Struktura testu zawiera różne rodzaje ćwiczeń, w tym mogą być:

* test wielokrotnego wyboru,

* parafraza,

* uzupełnianie brakującego fragmentu zdania,

* przekształcanie,

* aranżacja tekstu (sekwencja zdarzeń),

* dobór odpowiedniej formy czasownikowej,

* ćwiczenia na słowotwórstwo oraz ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu czytanego (np.typu: prawda/fałsz).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przykładowe zadania na egzamin kierunkowy na studia doktoranckie - Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Test składa się z pięciu tematycznych części po 5 zadań każda.

Obowiązuje zakres egzaminu dyplomowego z kierunków Mechanika i Budowa Maszyn i Energetyka: http://wme.pwr.wroc.pl/367370,81.dhtml

Matematyka

Dane jest równanie różniczkowe zwyczajne: , gdzie A jest liczbą, y=y(t).

Dla jakiej wartości A funkcja jest rozwiązaniem podanego równania różniczkowego.

Mechanika płynów

Równie Bernoulli?ego wyraża fakt:

a) prawo zachowania pędu

b) prawo zachowania masy

c) prawo zachowania energii

d) prawo zachowania masy, pędu i energii

Termodynamika

Dane są trzy ciała: A, B i C. Temperatura ciała A-TA=300K. Różnica temperatur pomiędzy ciałem A i B wynosi 20oC, a pomiędzy ciałem A i C 20K. Z informacji tych wynika, że:

a. TB > TC

b. TC > TB

c. TC = TB

Spalanie

Uzupełnić równanie liczbę moli n w równaniu:

CH4 + nO2 = CO + 2H2O

a) n = 1

b) n = 1,5

c) n = 2

Chłodnictwo

W idealnie zaizolowanym pomieszczeniu pracuje chłodziarka domowa zasilana energią elektryczną. Drzwi chłodziarki są otwarte na pomieszczenie. Co stanie się z temperaturą w pomieszczeniu ?.

a) wzrośnie

b) zmaleje

c) pozostanie stała

d) najpierw zmaleje potem wzrośnie.