Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Architektury

Wydział Architektury prowadzi stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka.

Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. Marzanna Jagiełło
marzanna.jagiello@pwr.edu.pl
tel. 320-65-39, bud. E-1, pok. 142a

Asystentka
mgr Izabela Kurek
izabela.kurek@pwr.edu.pl
tel. 320-63-60, bud. E-1, pok. 133


W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej będą obowiązywały następujące zasady przyjęć na studia doktoranckie:

A) Studia trwają 4 lata i są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta lub równorzędny. Studia doktoranckie umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy w zakresie architektury oraz przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka co zwiększa szansę na uzyskanie ciekawej i dobrze płatnej pracy w Polsce i za granicą, zarówno w firmach jak i w uczelniach oraz instytucjach naukowych.

B) Wykaz tematów badawczych ważnych ze względu na strategię rozwoju Uczelni i Wydziału Architektury w ramach realizacji jej celów i zadań:

1.    Teoria i historia architektury i sztuki:

2.    Badanie, konserwacja i rewaloryzacja architektury:

3.    Architektura współczesna

4.    Architektura regionalna

5.    Kształtowanie miast

6.    Kształtowanie krajobrazu

7.    Planowanie przestrzenne

8.    Konstrukcje dla architektury

9.    Metody projektowania

C) Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa w uczelnianym sekretariacie studiów doktoranckich (pok.153 bud. A1) w wyznaczonym terminie następujące dokumenty wraz z załącznikami (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane):

D) W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:

Wynik postępowania rekrutacyjnego określony jest wzorem:

6

W = Σ ki pi

i=1

gdzie pi są liczbami przyznanych punktów , ki określają, ustalone przez Radę Wydziału, wagi poszczególnych składników i wynoszą k1= k2 = k3 = k4 = k5 = k6 = 1.

Wynik postępowania rekrutacyjnego określa miejsce kandydata na liście rankingowej.

Osoba będąca jednocześnie członkiem Komisji Rekrutacyjnej oraz opiekunem naukowym kandydata nie bierze udziału w jego ocenie.