Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Elektroniki

Studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki prowadzone są w dyscyplinach: automatyka i robotyka, elektronika, informatyka, telekomunikacja.

Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak
krzysztof.walkowiak@pwr.wroc.pl
tel.  71 320-35-39, bud. C-3, pok. 213

Asystentka
mgr Agnieszka Chaszczewska 
agnieszka.chaszczewska@pwr.wroc.pl
tel.  71 320-26-95, bud. C-3, pok. 25B


W gronie pracowników naukowo-dydaktycznych jest 16 profesorów tytularnych, 27 doktorów habilitowanych (w większości zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego) oraz ponad 150 doktorów. W skład Wydziału Elektroniki (W4) wchodzi: Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej (W4/K1), Katedra Systemów i Sieci Komputerowych (W4/K2), Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki (W4/K3), Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki (W4/K4), Katedra Akustyki i Multimediów (W4/K5), Katedra Systemów Przetwarzania Sygnałów (W4/K6), Katedra Cybernetyki i Robotyki (W4/K7), Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania (W4/K8), Katedra Informatyki Technicznej (W4/K9).

Wydział prowadzi studium doktoranckie. Wydział posiada prawa doktoryzowania w zakresie automatyki i robotyki, elektroniki, telekomunikacji, informatyki, a także prawa habilitowania w zakresie automatyki i robotyki, elektroniki, telekomunikacji, informatyki.

Tematyka badawcza pracowników Wydziału związana jest z badaniami w dyscyplinach automatyka i robotyka, elektronika, informatyka oraz telekomunikacja. Tematyka proponowanych prac doktoranckich przedstawia się następująco: szeroko pojęta technika laserowa, technika światłowodowa, optoelektronika, optokomunikacja, metrologia laserowa, nowe kierunki w fotonice oraz biofotonice, telekomunikacja, kompatybilność elektromagnetyczna, projektowanie niezawodnych układów i systemów cyfrowych, bezpieczeństwo i poufność informacji, modelowanie i pomiary w akustyce technicznej, protetyka słuchu: konstrukcja, modelowanie i pomiary aparatów słuchowych, psychoakustyka, cyfrowe przetwarzanie sygnałów akustycznych, sieci neuronowe i algorytmy ewolucyjne, nowoczesne teorie sterowania, problemy identyfikacji, identyfikacja systemów o złożonej strukturze, anteny i mikrofalowe układy antenowe o wysokim stopniu integracji, systemy i urządzenia telekomunikacyjne statków kosmicznych, zaawansowane techniki pomiarów anten, numeryczne modelowanie jednofazowych silników indukcyjnych klatkowych, procesy decyzyjne w automatyce, obliczeniowe aspekty sieci neuronowych, bezprzewodowe systemy i sieci teleinformatyczne naziemne i satelitarne, systemy telefonii komórkowej, bezprzewodowe systemy dostępowe, pomiary radiowe, uczenie maszyn i eksploracja danych, aplikacje metod inteligentnych dla problemów praktycznych, optymalizacja systemów i sieci komputerowych.

Na rok akademicki 2017/2018 rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki prowadzona jest w dyscyplinach:

a) Automatyka i robotyka,

b) Elektronika,

c) Informatyka,

d) Telekomunikacja.

Tematyka badawcza prac doktorskich realizowanych na Wydziale jest określona przez dyscypliny naukowe, w których prowadzone są studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki:

a) Automatyka i Robotyka,

b) Elektronika,

c) Informatyka,

d) Telekomunikacja.

O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się wyłącznie osoba spełniająca warunki określone przez regulamin studiów doktoranckich.

W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny są:

a) Wyniki uzyskane w toku studiów wyrażone przez średnią ze studiów. Najniższą średnią umożliwiającą przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego jest 4.0. Dla studiów dwustopniowych przez średnią rozumie się średnią ważoną z obydwu stopni o wagach 0,7 dla I oraz 0,3 dla II stopnia.

b) Za łączną średnią z przebiegu studiów:

c) Na uzasadniony pisemny wniosek opiekuna naukowego, warunek dotyczący średniej 4.0 podany w punkcie a) może być w wyjątkowych przypadkach uchylony przez kierownika studiów doktoranckich. Liczbę punktów za średnią obniża się wówczas proporcjonalnie.

d) Rozmowa kwalifikacyjna. W ocenie rozmowy kwalifikacyjnej uwzględnia się między innymi: publikacje, udział w pracach badawczych, certyfikaty znajomości języków obcych i działalność w kołach naukowych. Za wynik rozmowy kwalifikacyjnej przyznaje się liczbę punktów zawartą pomiędzy 0 i 10.

Wynikiem postępowania jest łączna suma uzyskanych punktów. Określa ona miejsce kandydata na liście rankingowej dotyczącej właściwej dyscypliny lub specjalności.

5.    Postępowanie dla poszczególnych dyscyplin przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez kierownika ds. studiów doktoranckich w porozumieniu z Dziekanem. Podejmują one decyzje o przyjęciu na studia i przyznaniu stypendiów.

6.    Dziekan może zarządzić przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji we wrześniu 2017 roku.