Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Studia doktoranckie na Wydziale Informatyki i Zarządzania odbywają się w ramach dyscyplinie naukowej: informatyka i nauka o zarządzaniu.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż.Halina Kwaśnicka
halina.kwasnicka@pwr.wroc.pl
tel. 320-35-34, bud. D-2, pok.201/1

Asystentka
Wiesława DARSKA
wieslawa.darska@pwr.wroc.pl
tel. 320-42-42, bud. B-4, pok. 1a14


Studia doktoranckie na Wydziale Informatyki i Zarządzania odbywają się w ramach dyscypliny naukowej informatyka i nauka o zarządzaniu.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka oraz w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

1.    W roku akademickim 2017/2018 kandydaci na studia doktoranckie rekrutowani są w następujących dyscyplinach: informatyka (nauki techniczne) i nauki o zarządzaniu (nauki ekonomiczne).

2.    Kryteria oceny kandydatów na studia doktoranckie:

2.1.    Warunkiem koniecznym ubiegania się na studia doktoranckie jest znajomość języka obcego potwierdzona:

-    oryginałem posiadanych certyfikatów zaświadczających znajomość języka obcego, wskazanych w ogólnych zasadach przyjęć na studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej (język angielski – FCE, TOEFL, język francuski - DELF, DL, język hiszpański – DELE, język niemiecki – ZD, język rosyjski – PURJ, język włoski – CILS, CELI) uprawniające do zwolnienia z egzaminu językowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie, lub

-    pozytywną oceną uzyskaną na ogólnouczelnianym egzaminie przeprowadzanym w terminie wskazanym w „Harmonogramie czynności rekrutacyjnych na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018”.

Brak oryginału certyfikatu lub zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnej oceny na egzaminie ogólnouczelnianym wyklucza kandydata na studia doktoranckie z postępowania kwalifikacyjnego.

2.2.    Ocena kandydata na studia doktoranckie przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną właściwą dla kierunku, który reprezentuje opiekun naukowy proponowany przez kandydata na studia doktoranckie, w obecności proponowanego przez kandydata opiekuna naukowego.

2.3.    Na ocenę punktową kandydata wystawioną przez Komisję Rekrutacyjną składają się – zgodnie z kryteriami wymienionymi w Karcie kandydata na studia doktoranckie – punkty przyznane za:

-     rozmowę kwalifikacyjną – p7,

-     aktywność naukową – p4,

-     dyscyplinę naukową – p8,

Liczby punktów p7, p4 i p8 muszą wynosić od 0 do 10. Wagi poszczególnych składników wynoszą: k7 = 0,35, k4 = 0,35, k8 = 0,3. Wagi pozostałych składników występujących w Karcie kandydata na studia doktoranckie wynoszą zero, tzn. k1 = k2 = k3 = k5 = k6 = 0.

Wynik postępowania rekrutacyjnego, czyli wystawiona ocena punkowa kandydata, jest obliczany według wzoru W = k4 p4 + k7 p7 + k8 p8.

2.4.    Lista kandydatów na studia doktoranckie wraz z oceną kandydata jest przekazywana Wydziałowej Komisji ds. studiów doktoranckich.

2.5.    Ostateczna lista rankingową kandydatów na studia doktoranckie jest sporządzana przez Wydziałową komisję ds. studiów doktoranckich.

3.    Kandydat nie musi dostarczać zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie lub dyscyplinie i specjalności,

W roku akademickim 2017/2018 limit miejsc na I roku studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki i Zarządzania wynosi 30 osób

Tematyka badawcza kandydatów na studia doktoranckie ma być zgodna z tematyką realizowaną przez Katedry i Zakłady W8, wskazaną przez potencjalnych promotorów na stronie http://doktoranci.pwr.edu.pl/promotorzy.php?wydzial=75.

Komisja rekrutacyjna może zaakceptować tematykę, która jest ważna i aktualna z uwagi na strategię rozwoju Wydziału i/lub regionu.

Są to doktoraty w zakresie:

 1. Nauki ekonomiczne w zakresie nauk o zarządzaniu
 2. Nauki techniczne w zakresie Informatyki

Proponowana tematyka doktoratów przez potencjalnych promotorów na W8

(zagregowane tematy ze strony https://doktoranci.pwr.edu.pl/promotorzy.php)

Nauki ekonomiczne w zakresie nauk o zarządzaniu:

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi, procesami, projektami, jakością, organizacjami, finansami, controlling;
 2. Podejmowanie decyzji, eksploracja danych, prognozowanie;
 3. Zarządzanie wiedzą w organizacji, kształtowanie struktury i kultury organizacji;
 4. Projektowanie ergonomiczne, ergonomia;
 5. Zastosowanie modeli optymalizacyjnych w zarządzaniu, modele i metody symulacyjne w zarządzaniu, gry ekonomiczne;
 6. Zachowania rynkowe organizacji i instytucji;
 7. Zarządzanie strategiczne, strategia przedsiębiorstwa, marketing;
 8. Przedsiębiorczość, nowa gospodarka (e-economy), procesy innowacyjne;
 9. Badanie natury kapitału społecznego;
 10. Zarządzanie ryzykiem oraz prognozowanie na rynkach finansowych i towarowych, inżynieria finansowa i wycena instrumentów pochodnych;
 11. Modelowanie agentowe i dyfuzja innowacji.

Nauki techniczne w zakresie Informatyki:

 1. Sieci komputerowe, równoważenie obciążeń i szeregowanie żądań w systemach komputerowych;
 2. Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w różnych obszarach nauki i problemach praktycznych;
 3. Przetwarzanie i analiza danych multimedialnych;
 4. Przetwarzanie i analiza języka naturalnego;
 5. Inżynieria oprogramowania, systemy czasu rzeczywistego, formalne metody specyfikacji i projektowania;
 6. Optymalne podejmowanie decyzji w systemach złożonych i niepewnych;
 7. Systemy agentowe i wieloagentowe, reprezentacja i zarządzanie wiedzą, komunikacja semantyczna;
 8. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych oraz oprogramowania;
 9. Rozwój i zastosowania metod maszynowego uczenia;
 10. Projektowanie i bezpieczeństwo baz danych, rozproszone bazy danych, systemy wyszukiwania informacji w bazach danych;
 11. Wyszukiwanie informacji w Internecie, efektywność sieciowych systemów informacyjnych, internetowe usługi informacyjne i Internet rzeczy;
 12. Technologia elektronowa.