Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Matematyki

Studia doktoranckie na Wydziale Matematyki odbywają się w dziedzinie nauk matematycznych, dyscyplinie Matematyka.

Kierownik studiów doktoranckich
Prof.dr hab. Janusz Mierczyński
janusz.mierczynski@pwr.edu.pl
tel. 71 320 43 06,  bud. A1 pok. 25

Asystentka
mgr Sabina Kowalczyk
e-mail: sabina.kowalczyk@pwr.edu.pl
tel. 71 320 42 89, bud. A-1 pok. 253


Na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej jest zatrudnionych 16 profesorów tytularnych i 19 osób mających stopień naukowy doktora habilitowanego. W skład Wydziału Matematyki wchodzą

Wydział Matematyki ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w zakresie dyscypliny Matematyka.

Studia doktoranckie na Wydziale Matematyki odbywają się w dziedzinie nauk matematycznych, dyscyplinie Matematyka. Preferowana tematyka badań obejmuje następujące działy matematyki:

Algebra uniwersalna, analiza funkcjonalna, analiza harmoniczna, analiza rzeczywista i zespolona, geometria różniczkowa, geometria wypukła i dyskretna, matematyka finansowa, metody numeryczne, optymalizacja, probabilistyka nieprzemienna, procesy stochastyczne, równania różniczkowe i całkowe, statystyka matematyczna, teoria ergodyczna i układy dynamiczne, teoria gier, teoria potencjału, teoria prawdopodobieństwa, zastosowania matematyki.


I. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się jako sumę ważoną następujących składników:

1. Średnia ocen (arytmetyczna) - z wagą: 2

1. Przyznaje się punkty za średnią ocen z egzaminów z przedmiotów podstawowych i kierunkowych z wyłączeniem przedmiotów humanistyczno-menadżerskich, języków obcych i zajęć sportowych, obliczaną w następujący sposób:

a) w przypadku studiów dwustopniowych uwzględniamy oceny z I i II stopnia studiów z wyłączeniem ostatniego semestru studiów magisterskich i pierwszych dwóch semestrów studiów I stopnia,

b) w przypadku studiów jednolitych uwzględniamy wszystkie oceny z wszystkich lat studiów z wyłączeniem ocen z pierszych  dwóch semestrów studiów oraz ocen z ostatniego semestru.

średnia co najmniej 4.9 10 pkt

[4,8 – 4.9) 9,5 pkt

[4,7 – 4,8) 9 pkt

[4,6– 4,7) 8,5 pkt

[4,5 – 4,6) 8 pkt

[4,4 – 4,5) 7,5 pkt

[4,3 – 4,4) 7 pkt

[4,2 – 4,3) 6,5 pkt

[4,1 – 4,2) 6 pkt

[4,0 – 4,1) 5 pkt

[3,9 – 4,0) 4 pkt

[3,8 – 3,9) 3 pkt

[3,7 – 3,8) 2 pkt

[3,6 – 3,7) 1 pkt

Uwaga:

W przypadku oceny poprawianej bierzemy pod uwagę tylko ocenę wyższą.

2. Języki obce – z wagą: 0.5

Punkty na podstawie egzaminu z języka obcego przyznawane są według skali:

Ocena z egzaminu: 5,0 10 pkt

4,5 8 pkt

4,0 6 pkt

3,5 4 pkt

3,0 2 pkt

Komisja przyznaje 10 pkt za języki obce w przypadku przedłożenia przez kandydata jednego z certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego wykaz, których stanowi Zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

3. Aktywność naukowa – z wagą: 1

Liczba punktów nie może przekroczyć 10.

Punkty przyznawane są za publikacje oraz prace przyjęte do druku w wydawnictwach naukowych (bierzemy pod uwagę rangę naukową), staże naukowe, udział w konferencjach

i konkursach naukowych. Szczegółowe kryteria oceny osiągnięć są ustalane przez komisję rekrutacyjną osobno dla każdej dyscypliny.

4. Rozmowa kwalifikacyjna– z wagą: 2

Liczba punktów nie może przekroczyć 10.

Ocenie podlega poziom wiedzy kandydata i sposób prezentacji zainteresowań naukowych np. tematyki pracy magisterskiej.

II. Kandydat przedkłada Kierownikowi SD Wydziału Matematyki następujące dokumenty:

UWAGA

Kandydat nie musi dostarczać zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na naszym Wydziale.

III. Na studia doktoranckie nie może być przyjęta osoba, która uzyskała łącznie mniej niż 50% możliwych do zdobycia punktów.

Dziedzina nauk matematycznych - algebra uniwersalna, analiza funkcjonalna, analiza harmoniczna, analiza rzeczywista i zespolona, geometria różniczkowa, geometria wypukła i dyskretna, matematyka finansowa, metody numeryczne, optymalizacja, probabilistyka nieprzemienna, procesy stochastyczne, równania różniczkowe i całkowe, statystyka matematyczna, teoria ergodyczna i układy dynamiczne, teoria gier, teoria potencjału, teoria prawdopodobieństwa, zastosowania matematyki.