Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Rekrutacja 2009/2010

Rekrutacja w roku akademickim 2009/2010

REJESTRACJA KANDYDATA NA STUDIA DOKTORANCKIE

Informacje ogólne

Studia doktoranckie podlegają Prorektorowi
ds. Nauczania
:
Prof. dr hab. inż. Andrzej KASPRZAK

Koordynacją studiów doktoranckich zajmuje się
zespół konsultantów.

Pracami zespołu kieruje doradca prorektora
ds. toku studiów doktoranckich:
Prof. dr hab. inż. W. Andrzej SOKALSKI

Obsługę administracyjną wykonuje:
Dział Nauczania - uczelniany sekretariat
studiów doktoranckich (bud. A-1 pok. 153)
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
tel. 071 320 34 56; 071 320 38 73
danuta.bugajna@pwr.wroc.pl
maria.wasowicz-kruk@pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska prowadzi środowiskowe studia doktoranckie w trybie dziennym. Słuchacze studiów doktoranckich mają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk: technicznych, chemicznych, matematycznych i fizycznych. Dzienne studia doktoranckie są nieodpłatne, trwają 4 lata i prowadzone są przez poszczególne Wydziały.

Warunki przyjęcia na studia doktoranckie

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa do dnia 28.05.2009 r. w uczelnianym sekretariacie studiów doktoranckich (bud. A-1, pok. 153) następujące dokumenty i załączniki:

Terminy i procedury obowiązujące w roku 2009/2010

Szczegółowe zasady rekrutacji określone są indywidualnie przez poszczególne wydziały (patrz lista adresów stron internetowych wydziałów powyżej)

Zgłoszenia wraz z dokumentami pobranymi ze strony internetowej należy składać od dnia 5 maja 2009 r. do dnia 28 maja 2009 r. w godz. 8:00 - 15:00 w Dziale Nauczania, bud. A-1 pok. 153

Terminy

Do 17.07.2009 r. Rektor rozpatruje ewentualne odwołania

DANE DOTYCZĄCE EGZAMINU WSTĘPNEGO Z JĘZYKA OBCEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE

Jest to egzamin pisemny na poziomie B1E. W zakres materiału, który obejmuje gramatykę i słownictwo na poziomie średnio zaawansowanym (podobnie jak odnośny egzamin studencki) wchodzą między innymi następujące zagadnienia : system czasów, formy bezokolicznikowe i gerundialne(rzeczownik odczasownikowy),stopniowanie (przymiotniki i przysłówki), zdania przydawkowe, strona bierna, zdania (okresy) warunkowe, pytania bezpośrednie i pośrednie (zależne),mowa zależna, czasowniki modalne wyrażające konieczność, przypuszczenie (opinię), pozwolenie.

Struktura testu zawiera różne rodzaje ćwiczeń, w tym mogą być:

test wielokrotnego wyboru, parafraza, uzupełnianie brakującego fragmentu zdania, przekształcanie, aranżacja tekstu (sekwencja zdarzeń), dobór odpowiedniej formy czasownikowej, a także ćwiczenia na słowotwórstwo oraz ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu czytanego(np.typu: prawda/fałsz).