Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Informacje o projekcie


                                                          Informacje o projekcie

 Decyzją MNiSW z dnia 30.09.2009 r. został zatwierdzony projekt "Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej" wartości 13.575.221,32 zł  współfinansowany Przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1 ?Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni?).

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów i młodych doktorów zatrudnionych w PWr na etatach naukowo-dydaktycznych (do 35 roku życia). Co semestr przydzielane będzie 60 stypendiów w trybie konkursu, w którym głównym kryterium będzie m.in. wyróżniający się dorobek naukowy oraz wysoko oceniony przez anonimowego recenzenta program badawczy na najbliższy semestr. Pierwszy konkurs zostanie rozstrzygnięty w sem. zimowym r. akad. 2009/2010. Stypendia można pobierać dwukrotnie. Wysokość stypendium w 2009 r. - 2.400 zł, w 2010 r. - 2.500 zł, 2011 r. - 2.600 zł, 2012 r. - 2.700 zł, 2013 -2014 r. -2.800 zł.
  Okres realizacji zadania październik 2009 - czerwiec 2014

 2. Staże naukowo-dydaktyczne dla doktorantów i młodych doktorów zatrudnionych w PWr na etatach naukowo-dydaktycznych (do 35 roku życia) w najlepszych ośrodkach akademickich, dysponujących unikalnym wyposażeniem i kadrą w określonych dziedzinach, w szczególności związanych z nowymi specjalnościami anglojęzycznymi wprowadzanymi w PWr (ogółem ok. 20 staży rocznie). Wysokość stypendium wyjazdowego w 2010 roku będzie wynosić średnio 3.900 zł miesięcznie. Średnia długość stażu 3 miesiące (maks. 6 miesięcy). Pierwszy konkurs rozstrzygnięty będzie w lutym 2010 roku.
  Okres realizacji zadania marzec 2010 - luty 2014

 3. Nowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie materiałów funkcjonalnych.
  W styczniu 2010 r. planowana jest rekrutacja 10 doktorantów na w/w studia interdyscyplinarne spośród kandydatów realizujących tematykę związaną z materiałami funkcjonalnymi na W-3, W-10, W-11 oraz W-12 przy udziale 2 promotorów ? jednego z w/w wydziałów i drugiego z kraju lub zagranicy.
  Okres realizacji zadania luty 2010 - grudzień 2014

 4. Wykłady wybitnych specjalistów ? Profesorów Wizytujących.
  Okres realizacji zadania luty 2010 - grudzień 2013 
  Zapisy na kursy prof. wizytujących za pośrednictwem
  strony http://doktoranci.pwr.wroc.pl/kursy.php

Gorąco zapraszamy doktorantów oraz młodych doktorów PWr. do wzięcia udziału w naszym projekcie.


Koordynator Merytoryczny Projektu:

 • prof.  dr hab. inż. Andrzej W. SOKALSKI

Konsultant ds. organizacyjno-prawnych:

 • prof. dr hab. inż. Ryszard GONCZAREK

Kierownik administracyjny projektu

 • mgr Anna Czapiga-Rogotowicz

  Biuro Obsługi Projektu

  • Grażyna Ginter (od 1.10.2013)
  • mgr Tomasz Nefermann
  • Jerzy Bugajny
  • mgr inż. Joanna Helman   
  • Ewa Kawińska (do 30.09.2013)

  Bud. A-1, pok. 153
  Tel.  71 320-38-51 ;  71 320-46-58 ;  71 320-34-56 ; 71 320-29-22
  Fax . 71 328-63-66
  mail: mlodakadra@pwr.wroc.pl
  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

  www.efs.gov.pl


  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO