Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Aktualności

ZAPISY NA KURSY SEM. LETNI 2016-2017

2019-05-13

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż od 30.01.2017 r. w systemie JSOS (Edukacja CL) otwarte zostaną zapisy na kursy dla doktorantów. Zapisy będą trwały do 27.02.2017 r.

Korekty zapisów będą trwały do 03.03 2017 r. do godz., godz.15.00.

Dodatkowo wykaz kursów znajduje się na stronie:

https://doktoranci.pwr.edu.pl/kursy.php

www

ZEBRANIE DOKTORANTÓW

2017-02-09
Zebranie doktorantów

wykład prof. Guya Salvesena "Unraveling the Molecular Mechanisms of Apoptosis" 1 kwietnia godz. 12 310 A-2

2010-03-18

Zakład Chemii Medycznej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej zaprasza na wykład w ramach programu Visiting Professors
finansowanego z funduszu Scientiae Wratislavienses Urzędu Miejskiego Wrocławia:
"Unraveling the Molecular  Mechanisms of Apoptosis"
wykład poprowadzi  prof. Guy S. Salvesen 
z Sanford Burnham Medical Research Institute (La Jolla, USA)
   1 kwietnia 2010 r. (czwartek)   godz. 12.00 bud A-2, sala 310
Po wykładzie zapraszamy na dyskusję przy pizzy  info: marcin.drag@pwr.wroc.pl
Prof. Guy S. Salvesen otrzymał tytuł doktora w 1980 roku na Cambridge University, a staż podoktorski odbył w University of Georgia, Strangeways Laboratory oraz MRC Laboratory of Molecular Biology Cambridge. Od 1996 roku kieruje programem Apoptosis and Cell Death Research w Sanford Burnham Medical Research Institute (La Jolla, CA, USA) oraz jest Adjunct Professor in Molecular Pathology na University of California, San Diego. Prof. Salvesen zajmuje się w swoich badaniach rolą enzymów
proteolitycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich zaangażowania
w zjawisko programowanej śmierci komórki ? apoptozy. Wiele jego prac
miało fundamentalny wpływ na rozwój współczesnej nauki i jest obecnie uważane za podstawę do prowadzenia dalszych bada? naukowych. Jego publikacje dotyczące tej tematyki były cytowane około 30.000 razy, co pozwala go zaliczyć do grona najbardziej
cytowanych naukowców świata. Prof. Salvesen jest współzałożycielem
International Proteolysis Society oraz edytorem wielu czasopism  naukowych.

Stypendia w projekcie przedsiębiorczy doktorant

2011-04-11

Przedsiębiorczy doktorant

06.04.2011 17:24 17:24

Wydział Rozwoju Gospodarczego urzędu marszałkowskiego w latach 2010 - 2013 realizuje projekt systemowy pn. ?Przedsiębiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój regionu? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności  gospodarki  regionu poprzez zintensyfikowanie powiązań między nauką i przemysłem. Związane jest to z faktem, że współpraca pomiędzy sektorem nauki i gospodarką jest daleka od oczekiwań stawianych przez Komisję Europejską. W myśl Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa dolnośląskiego postulowane jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego na rzecz proinnowacyjnego rozwoju Dolnego Śląska. Wiodące badania naukowe prowadzone są przede wszystkim przez doktorantów na uczelniach wyższych i instytutach naukowych. Konieczne jest podjęcie działania na rzecz podniesienia potencjału innowacyjnych badań istotnych dla gospodarki regionu oraz poprawy współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami.

Funkcje katalizatora innowacji w regionie będą spełniały stypendia skierowane do doktorantów w celu wsparcia badań, które w najlepszy sposób przyczynią się do rozwoju województwa. Stypendium przyznawane będzie w dwóch edycjach. Każdy uczestnik projektu będzie mógł uzyskać pomoc materialną na okres do 18 miesięcy. Stypendium będzie wypłacane w kwartalnych transzach, a jego maksymalna wysokość może wynosić 75 000,00 zł brutto/os. Przy czym, warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania będzie nawiązanie i skonkretyzowanie przez każdego z doktorantów współpracy z co najmniej 1 przedsiębiorcą z województwa dolnośląskiego.

     Termin składnia wniosków  w II konkursie  - 31 maja 2011 r.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
- ukierunkowanie 120 badań naukowych na sektory kluczowe dla rozwoju województwa;
- poprawa współpracy sfery naukowej z przemysłem w zakresie badań i transferu technologii poprzez 120 porozumień o współpracy;
- zwiększenie potencjału, innowacyjności i konkurencyjności regionalnego przemysłu poprzez absorpcję nowych rozwiązań naukowych w formie 24 patentów, wzorów użytkowych lub rekomendacji odnośnie wdrożenia wyników prac badawczych w przedsiębiorstwie;
- podjęcie dodatkowej działalności w przemyśle przez 120 doktorantów;
- propagowanie kluczowych dla regionu dziedzin badawczych wśród społeczeństwa przez 120 doktorantów w formie publikacji, udziału w konferencjach i seminariach naukowych.

Informacje o projekcie POKL "Młoda kadra"

2010-03-09

1) INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE

5 II 2010 r. mija ostateczny termin zgłaszania kandydatur na interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie materiałów funkcjonalnych prowadzone przez wydziały Chemiczny, Mechaniczny, Podstawowych Problemów Techniki oraz Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki.. Decyzja o przyjęciu zostanie podjęta przed 22 II 2010 r. Dla osób zakwalifikowanych uruchomione zostanie 6 kursów kierunkowych oznaczonych ISDK oraz seminarium interdyscyplinarne ISDSI. Udział w studiach interdyscyplinarnych "materiały funkcjonalne" będzie uwzględniany w konkursach na stypendia naukowe i wyjazdowe POKL "Młoda Kadra".

2) WYKŁADY PROFESORÓW WIZYTUJĄCYCH W ROKU 2010

 1. Nanoscale Functional Materials (25-29 I 2010)
  Prof. Ehrenfried ZSCHECH,Fraunhofer Institut, Dresden, Niemcy
  http://www.xing.com/profile/Ehrenfried_Zschech
 2. The concepts of Eurocode 7 for harmonised geotechnical design in Europe (II 2010)
  Prof. Trevor ORR, Trinity College, Dublin, Irlandia
  http://tcdlocalportal.tcd.ie/pls/public/staff.detail?p_unit=civil_engineering&p_name=torr
 3. Stochastic processes in physics, biophysics and chemistry (II 2010)
  Prof. Eli BARKAI, Bar Ilan University, Izrael
  http://www.ph.biu.ac.il/fpages/Barkai_Eli.html
 4. Podstawy teorii struktur niskowymiarowych (IV 2010)
  Prof. Paweł HAWRYLAK, National Research Council, Ottawa, Kanada
  http://www.quantumworks.ca/section/view/?fnode=52
 5. Układy dynamiczne: chaos i porządek (V 2010)
  Prof. Michal MISIUREWICZ, Indiana University & Purdue University, Indianapolis, USA
  http://www.math.iupui.edu/~mmisiure/
 6. Adaptive Systems: modelling and control (ZMIENIONY TERMIN V -VI 2010)
  p
  rof. Keith J. BURNHAM, Coventry University, Wielka Brytania
  http://www.coventry.ac.uk/researchnet/d/602/a/3503
 7. Recent advances In high resolution acoustic imaging:
  Fundamentals and various applications (ZMIENIONY TERMIN VI 2010)
  Prof. Roman G. MAEV, University of Windsor, Kanada
  http://web4.uwindsor.ca/units/research/works/main.nsf/inToc/86F98FA91302A528852570070065E72B
 8. Applied Computational intelligence (VII 2010)
  Prof. Bogdan GABRYS, Bournemouth University,Wielka Brytania
  http://dec.bournemouth.ac.uk/staff/bgabrys/

Oprócz wykładów wyżej wymienieni profesorowie będą prowadzić indywidualne konsultacje.. Gorąco zapraszamy doktorantów i młodych pracowników nauki do aktywnego uczestnictwa w wyżej wymienionych wykładach wybitnych specjalistów oraz konsultacjach. Aktywny udział w w/w wykładach i konsultacjach będzie uwzględniany w konkursach na stypendia naukowe i wyjazdowe POKL "Młoda Kadra".

Zapisy i bardziej szczegółowe informacje o w/w kursach na stronie

http://doktoranci.pwr.wroc.pl/kursy.php

3)    PIERWSZY KONKURS NA 10 STYPENDIÓW WSPIERAJĄCYCH STAŻE NAUKOWO-DYDAKTYCZNE  DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH DOKTORÓW W ROKU 2010

Głównym kryterium będzie m.in. wyróżniający się dorobek naukowy oraz wysoko oceniony przez anonimowego recenzenta program stażu planowanego do realizacji w innym ośrodku akademickim. Oprócz realizacji programu badawczego istotnym elementem stażu powinno być zdobycie doświadczenia w zakresie nowych kierunków kształcenia, szczególnie w zakresie nowych specjalności rozwijanych w Politechnice Wrocławskiej. Preferowane będą krajowe staże 3 miesięczne lub krótsze, wyjątkowo dłuższe do 6 miesięcy.

W latach 2010-2014 zaplanowane są fundusze na finansowanie 80 staży przez odpowiednio 30, 70, 80, 51 oraz 2 miesięcy (w kwotach od 3900 zł w 2010 r. do 4150 zł w 2014 r. miesięcznie brutto). Z kwot tych zostaną potrącone składki ZUS oraz podatek (razem około. 41 %). W związku z tym staże zagraniczne mogą być rozważane, o ile przyznana z projektu POKL kwota wraz z ew. dofinansowaniem z innych źródeł będzie wystarczająca. W czasie odbywania stażu nie można pobierać innego stypendium pochodzącego ze środków Unii Europejskiej. Opiekun w miejscu odbywania stażu otrzyma jednorazowe wynagrodzenie w wysokości ok. 740 zł netto.

Wniosek o stypendium należy wypełnić przez internet zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie https://doktoranci.pwr.wroc.pl/pokl/login.php i po wydrukowaniu i uzyskaniu niezbędnych poświadczeń dostarczyć do dnia 2010-02-26 do godz. 15.00 do Biura Projektu w pok. 144a A-1.

Do udziału w pierwszym konkursie uprawnieni są doktoranci PWr I-V roku oraz młodzi doktorzy zatrudnieni w PWr na etatach naukowo-dydaktycznych, którzy nie ukończą 35 roku życia przed zakończeniem stażu i jednocześnie nie minie do końca stażu 5 lat od dnia uzyskania przez nich stopnia naukowego doktora. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w marcu 2010 r.

4) KOMUNIKAT DLA LAUREATÓW I KONKURSU NA STYPENDIA NAUKOWE Z FUNDUSZU POKL

Przypominamy o konieczności umieszczania w publikacjach, i innych prezentacjach wyników prac naukowych następujacych informacji o źródłach finansowania projektu (Stypendium współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ang. Fellowship co-financed by European Union within European Social Fund).

Fakt ukazania się lub przyjęcia do druku takich publikacji będzie wysoko premiowany w kolejnych konkursach naszego projektu. Drugi konkurs na stypendia naukowe zostanie ogłoszony ok. 15 marca i aplikacje będą przyjmowane do dnia 9 kwietnia 2010 r. W związku z tym laureaci I konkursu pragnący uczestniczyć w II konkursie będą musieli złożyć sprawozdania również do 9 kwietnia.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 3851 i 3456 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej mlodakadra@pwr.wroc.pl

II KONKURS NA STYPENDIA NAUKOWE Z FUNDUSZU POKL

2010-03-18

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu II edycji konkursu w którym przyznane będzie 60 stypendiów naukowych dla doktorantów i młodych doktorów . Wnioski należy wypełniać korzystając ze strony internetowej Projektu http://doktoranci.pwr.wroc.pl/76,stypendia_naukowe.html.

Do wniosku należy dołączyć wypełniony załącznik z numerem konta, deklarację oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. Wydrukowane wnioski powinny zawierać ponadto opinię promotora lub opiekuna naukowego oraz Kierownika Studiów doktoranckich (lub Dziekana - w przypadku młodych doktorów). Laureaci I konkursu występujący ponownie z wnioskiem stypendialnym proszeni są o dostarczanie sprawozdania za poprzedni okres stypendialny. Odpowiedni formularz znajduje się na stronie http://doktoranci.pwr.wroc.pl/76,stypendia_naukowe.html

Wydrukowaną wersję należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia bieżącego roku do godz. 15 w Biurze Projektu (pok 144a bud. A-1).

Przypominamy o konieczności umieszczania w publikacjach, i innych prezentacjach wyników prac naukowych następujacych informacji o źródłach finansowania projektu (Stypendium współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ang. Fellowship co-financed by European Union within European Social Fund).

Fakt ukazania się lub przyjęcia do druku takich publikacji będzie wysoko premiowany w kolejnych konkursach naszego projektu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu pod tel. 71-320-3851 lub  71-320-3456 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej mlodakadra@pwr.wroc.pl

WYKŁADY PROFESORÓW WIZYTUJĄCYCH W ROKU 2010

2010-03-16

 1. Nanoscale Functional Materials (25-29 I 2010)
  Prof. Ehrenfried ZSCHECH,Fraunhofer Institut, Dresden, Niemcy
  http://www.xing.com/profile/Ehrenfried_Zschech
 2. The concepts of Eurocode 7 for harmonised geotechnical design in Europe (II 2010)
  Prof. Trevor ORR, Trinity College, Dublin, Irlandia
  http://tcdlocalportal.tcd.ie/pls/public/staff.detail?p_unit=civil_engineering&p_name=torr
 3. Stochastic processes in physics, biophysics and chemistry (II 2010)
  Prof. Eli BARKAI, Bar Ilan University, Izrael
  http://www.ph.biu.ac.il/fpages/Barkai_Eli.html
 4. Podstawy teorii struktur niskowymiarowych (IV 2010)
  Prof. Paweł HAWRYLAK, National Research Council, Ottawa, Kanada
  http://www.quantumworks.ca/section/view/?fnode=52
 5. Układy dynamiczne: chaos i porządek (V 2010)
  Prof. Michal MISIUREWICZ, Indiana University & Purdue University, Indianapolis, USA
  http://www.math.iupui.edu/~mmisiure/
 6. Adaptive Systems: modelling and control (ZMIENIONY TERMIN V -VI 2010)
  p
  rof. Keith J. BURNHAM, Coventry University, Wielka Brytania
  http://www.coventry.ac.uk/researchnet/d/602/a/3503
 7. Recent advances In high resolution acoustic imaging:
  Fundamentals and various applications (ZMIENIONY TERMIN VI 2010)
  Prof. Roman G. MAEV, University of Windsor, Kanada
  http://web4.uwindsor.ca/units/research/works/main.nsf/inToc/86F98FA91302A528852570070065E72B
 8. Applied Computational intelligence (VII 2010)
  Prof. Bogdan GABRYS, Bournemouth University,Wielka Brytania
  http://dec.bournemouth.ac.uk/staff/bgabrys/

Oprócz wykładów wyżej wymienieni profesorowie będą prowadzić indywidualne konsultacje.. Gorąco zapraszamy doktorantów i młodych pracowników nauki do aktywnego uczestnictwa w wyżej wymienionych wykładach wybitnych specjalistów oraz konsultacjach. Aktywny udział w w/w wykładach i konsultacjach będzie uwzględniany w konkursach na stypendia naukowe i wyjazdowe POKL "Młoda Kadra".

Zapisy i bardziej szczegółowe informacje o w/w kursach na stronie

http://doktoranci.pwr.wroc.pl/kursy.php

Zmiany w studenckim programie stypendialnym

2011-07-13

Zmiany w studenckim programie stypendialnym

16 czerwca 2011r. Rada Miejska przyjęła uchwałę wprowadzającą zmiany w dotychczasowym Studenckim Systemie Stypendialnym.

16 czerwca 2011 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę wprowadzającą zmiany w dotychczasowym Studenckim Systemie Stypendialnym.

I. Zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów.

Dotychczasowe zasady przyznawania stypendiów doktorantom (§ 1. pkt. 3 Uchwały Nr LV/1693/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 października 2010 roku) będą obowiązywały jeszcze w okresie przejściowym tj. najbliższym roku akademickim. Równocześnie wejdą w życie nowe regulacje (§ 1. pkt. 4 nowej uchwały). Oznacza to, że w roku akademickim 2011/12 przyznawane będą równolegle dwa rodzaje stypendiów: według starych i według nowych zasad.

II. Nowe stypendia dla uczestników zintegrowanych szkoleń kształcących kompetencje pracy w interdyscyplinarnym zespole na potrzeby rynku pracy.

Nowa uchwała przewiduje dodatkową kategorię stypendiów (§ 1. pkt. 5 nowej uchwały). dla uczestników zintegrowanych szkoleń obejmujących uzupełnienie kompetencji na potrzeby rynku pracy opartych na modelu wypracowanym w projekcie "Wrocławski Absolwent" realizowanym na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2010/2011.

Pozostałe kategorie stypendiów przyznawanych przez Urząd Miejski Wrocławia pozostają bez zmian.

Uchwała nr X/204/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. - plik do pobrania w formacie .pdf

Jak zmieniły się zasady i tryb przyznawania stypendiów dla doktorantów i studentów?

I. Stypendia dla doktorantów

Oprócz stypendiów przyznawanych, tak jak w poprzednim roku akademickim, według § 1. pkt. 3 Uchwały Nr LV/1693/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 października 2010 roku, w roku akademickim 2011/2012 przyznawany będzie nowy rodzaj stypendiów dla doktorantów (§ 1. pkt. 4 nowej uchwały).

Zasadniczym kryterium przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nowych stypendiów studentom studiów III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych oraz w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie są wybitne osiągnięcia doktoranta w dziedzinach wiedzy, odpowiadających trzem kategoriom stypendialnym:

1) stypendium im. Ludwika Hirszfelda: w zakresie nauk biologicznych i medycznych;

2) stypendium im. Hugona Steinhausa: w zakresie nauk matematycznych;

3) stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych.

Wnioski o udzielenie stypendiów dostępne będą do pobrania na stronach Wrocławskiego Centrum Akademickiego (www.wca.wroc.pl) od 1 sierpnia 2011 r. Wnioski te składać będą doktoranci do 30 września 2011 r.

Wnioski winny zawierać:

1) prezentację kandydata ubiegającego się o stypendium;

2) udokumentowane osiągnięcia doktoranta, a w szczególności liczbę publikacji oraz udziałów i opracowanych wystąpień na konferencjach naukowych;

3) informacje o innych pobieranych stypendiach.

Stypendium może być udzielone doktorantowi tylko jeden raz w ciągu studiów, na okres 9 miesięcy.

II. Stypendia dla studentów ? uczestników zintegrowanych szkoleń.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium (§ 1. pkt. 5 nowej uchwały). dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia lub IV i V roku stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich, na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy biorą udział w zintegrowanym szkoleniu obejmującym uzupełnienie kompetencji na potrzeby rynku pracy jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1. udział w szkoleniu, którego program oparty jest na modelu wypracowanym i wdrożonym w ramach pilotażowego projektu współpracy biznesu, uczelni i samorządu "Wrocławski Absolwent", który został zrealizowany na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2010/2011 i którego celem jest wzmocnienie kompetencji absolwentów wrocławskich uczelni w następujących obszarach:

1. umiejętność pracy i efektywnej komunikacji w interdyscyplinarnym zespole

2. praktyczna znajomość języka obcego

3. umiejętności numeryczne

4. twórcze rozwiązywanie problemów.

2. Cel, zakres i metodologia szkolenia, o którym mowa wyżej, zyskały akceptację pracodawców w wyniku procedury koordynowanej przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wnioski o udzielenie stypendium składają studenci do 30 października każdego roku akademickiego.

Składane wnioski powinny zawierać załączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.

Stypendium może być udzielone studentowi tylko jeden raz w ciągu studiów, na okres 9 miesięcy.

Wniosek o udzielenie stypendium dostępny będzie do pobrania na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego (www.wca.wroc.pl) nie później niż 1 października 2011 r.

Jak wysokie są stypendia przyznawane w ramach studenckiego programu stypendialnego?

Studentom i doktorantom (otrzymującym stypendia zgodnie z dotychczasowymi przepisami § 1. pkt. 3 Uchwały Nr LV/1693/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 października 2010 roku) studiującym we Wrocławiu, spełniającym warunki określone przepisami uchwały przyznaje się stypendium w wysokości 380,00 zł.

za wyjątkiem:

1) laureatów I, II i III miejsca w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, którzy otrzymają stypendia w podwyższonej wysokości do 100% w stosunku do pozostałych laureatów olimpiad;

2) doktorantów (którzy otrzymają nowe stypendia zgodnie z zapisami w § 1. pkt. 4 zmienionej uchwały) przyznaje się stypendia w wysokości 2000 zł;

3) studentów studiów stacjonarnych II stopnia lub IV i V roku stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich, na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy biorą udział w zintegrowanym szkoleniu obejmującym uzupełnienie kompetencji na potrzeby rynku pracy, którym przyznaje się stypendia w wysokości nie wyższej niż 800 złotych.

http://wca.wroc.pl/artykuly/964/Zmiany-w-studenckim-programie-stypendialnym/

Stypendia naukowe w projekcie POKL "Młoda Kadra" V Konkurs

2011-09-27

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu V edycji konkursu w którym przyznane będzie 60 stypendiów naukowych dla doktorantów i młodych doktorów.

Wnioski należy wypełniać korzystając ze strony internetowej projektu http://doktoranci.pwr.wroc.pl/76,stypendia_naukowe.html.

Do wniosku należy dołączyć wypełniony załącznik z numerem konta, deklarację oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. Wydrukowane wnioski powinny zawierać ponadto opinię promotora lub opiekuna naukowego oraz Kierownika Studiów doktoranckich (lub Dziekana - w przypadku młodych doktorów). Laureaci poprzednich konkursów występujący ponownie z wnioskiem stypendialnym proszeni są o równoczesne wczytanie do systemu pliku w formacie PDF ze sprawozdaniem za poprzedni okres stypendialny. Odpowiedni formularz znajduje się na stronie http://doktoranci.pwr.wroc.pl/76,stypendia_naukowe.html

Wydrukowaną wersję wniosku wraz z opiniami należy złożyć w nieprzekraczalnym w terminie do 5 pazdziernika bieżącego roku do godz. 15 w Biurze Projektu (pok. 153 bud.A-1).

Przypominamy o konieczności umieszczania w publikacjach, i innych prezentacjach wyników prac naukowych następujących informacji o źródłach finansowania projektu (Stypendium współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ang. Fellowship co-financed by European Union within European Social Fund).
Fakt ukazania się lub przyjęcia do druku takich publikacji będzie wysoko premiowany w kolejnych konkursach naszego projektu.

Jednocześnie informujemy, że honorowane będą jedynie cytowania poświadczone przez Bibliotekę Główną Politechniki Wrocławskiej i publikacje zdokumentowane w systemie DONA. (Proszę pamietać, że wpis do systemu moze trwać do 2 tygodni od momentu zgłoszenia)

Zmodyfikowany został system ocen dotyczących uczestnictwa w projektach badawczych, patentach i wdrożeniach, stypendiach i nagrodach naukowych. Fakt wdrożenia patentu lub realizacji projektu architektonicznego musi być pisemnie poświadczony przez jednostkę wdrażającą.

W V konkursie stosowana będzie punktacja czasopism naukowych dostępną na stronie MNiSzW:

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/finansowanie_nauki/Lista_czasopism/20100628_UJEDNOLICONY_WYKAZ_ZA_2007_-_2010_11_06_2010.pdf

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu lub pod tel. 71-320-38-51 lub 71-320-3456 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej mlodakadra@pwr.wroc.pl.

nowy program stypendialny Urzedu Marszalkowskiego "Grant Plus"

2012-06-13

Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach od 04.06.2012 r. do 29.06.2012 r. rozpoczyna nabór doktorantów do nowego projektu stypendialnego o nazwie: ?Grant Plus?. W ramach projektu wspierani będą doktoranci kształcący się na kierunkach matematyczno ? przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011 - 2020. Doktorantom, których badania najlepiej przyczynią się do rozwoju województwa dolnośląskiego zostanie przyznane stypendium na okres do 12 miesięcy w wysokości 50 000,00 zł/os. Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium jest podpisanie co najmniej 1 porozumienia w formie listu intencyjnego z przedsiębiorcą posiadającym siedzibę główną, filię lub oddział na terenie Dolnego Śląska.

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty aplikacyjne znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach na stronie: www.grantplus.dolnyslask.pl

W razie pytań proszę kontaktować się z pracownikami projektowymi:

Anna Jakubek
Tel. 71 776 94 46
e-mail:
anna.jakubek@dolnyslask.pl

Sebastian Habiński
Tel. 71 776 96 91
e-mail:
sebastian.habinski@dolnyslask.pl

Z poważaniem

Piotr Iwaszko
Dział ds. Współpracy Gospodarki i Nauki
Wydział Gospodarki
Departament Rozwoju Regionalnego
tel. (71) 776 97 16, pok. 1016 ul. Mazowiecka 17
e-mail: piotr.iwaszko@umwd.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
http://www.dolnyslask.pl

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego

2012-10-10

Uprzejmie informuję, iż rusza następna edycja konkursu STYPENDIUM NAUKOWE

Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.

Stypendium naukowe może zostać przyznane doktorantom od I-V roku studiów, którzy wzorowo wypełniają postanowienia Regulaminu Studiów Doktoranckich, wyróżniają się aktywnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną oraz przedstawili program planowanych aktywności naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych na semestr, którego dotyczy wniosek stypendialny.

We wniosku proszę uwzględnić jedynie osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne uzyskane za ostanie dwa semestry.

Publikacje uwzględniamy za ostanie dwa semestry.

Źle wypełniony wniosek zostanie odrzucony z powodów formalnych.

Wypełniony wniosek należy składać w terminie do 18.10.2011r. do godz. 15.00. - bud. A-1 pok. 153.

Ustala się, że w roku akademickim 2012/2013 w semestrze zimowym może zostać przyznanych 15 stypendiów naukowych w wysokości 3600 zł na semestr(brutto). Pełna informacja znajduje się na naszej stronie

https://doktoranci.pwr.wroc.pl/studium/


Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów

2012-10-30

Drodzy Doktoranci!

 

Dnia 13 listopada 2012 r. o godzinie 11:15 w sali 241, bud. A1 odbędzie się Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów. Celem zebrania będzie przeprowadzenie wyborów do Rady Doktorantów na kadencję 2012/2013. Zapraszam serdecznie wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w zebraniu, a osoby chcące zaangażować się w prace Rady Doktorantów, do kandydowania. Kandydatury zgłaszane są na zebraniu.

Stypendium z funduszu własnego

2014-02-25

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż rusza następna edycja konkursu STYPENDIUM NAUKOWE Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej, zwane dalej stypendium, można przyznać doktorantowi odbywającemu stacjonarne studia doktoranckie, który wzorowo wypełnia postanowienia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej, oraz wyróżnił się w okresie DWÓCH OSTATNICH SEMESTRÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH POPRZEDZAJĄCYCH WNIOSEK stypendialny aktywnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną, a także przedstawił program planowanych aktywności naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych na semestr, którego dotyczy wniosek stypendialny.

Stypendium jest przyznawane na okres jednego semestru. Stypendium można otrzymać tylko jeden raz w roku akademickim.

Źle wypełniony wniosek zostanie odrzucony z powodów formalnych.

Wypełniony wniosek należy składać w terminie do 13.03.2014r. do godz. 15.00. - bud. A-1 pok. 153.

Ustala się, że w roku akademickim 2013/2014 w semestrze letnim MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANYCH 14 STYPENDIÓW naukowych w wysokości 3600 zł na semestr(brutto).

Odpowiedni formularz znajduje się na stronie https://doktoranci.pwr.wroc.pl/stypendium/

Pełna informacja znajduje się na stronie http://doktoranci.pwr.wroc.pl/zarzadzenia.php

Konkurs

2014-03-07

KONKURS O STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Nazwa jednostki: Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Nazwa stanowiska: doktorant

Doktorant zostanie zaangażowany w projekcie pt.:

Analiza dynamicznej autoregulacji mózgowej w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości

dofinasowanym z funduszy Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata Bis. Tematyka badań dotyczy zakresu neuroinżynierii medycznej, nieinwazyjnych metod pomiaru oraz przetwarzania niestacjonarnych sygnałów fizjologicznych celem zbadania dynamiki procesów regulacji przepływu krwi mózgowej u zdrowego człowieka.

Wymagania stawiane kandydatom:

    posiadanie lub uzyskanie nie później niż w lipcu 2014 tytułu magistra z inżynierii biomedycznej, elektroniki, informatyki, fizyki lub nauk pokrewnych;

    dobra znajomość języka angielskiego;

    umiejętności programowania: Matlab;

    znajomość podstawowych technik przetwarzania sygnałów;

    zdolność do efektywnej pracy w interdyscyplinarnym zespole;

    umiejętność samodzielnej pracy z minimalnym nadzorem.

Opis zadań

Zadaniem doktoranta będzie przeprowadzanie pomiarów z udziałem zdrowych ochotników przy użyciu nieinwazyjnych technik pomiarowych, takich jak: przezczaszkowa ultarsonografia dopplerowska, fotopletyzmografia, kapnografia, elektrokardiografia, a następnie zbadanie i opisanie dynamicznych zależności występujących pomiędzy zarejestrowanymi sygnałami fizjologicznymi w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości. Ponadto doktorant zobowiązany będzie do aktywnego udziału w realizacji badań, prezentowania uzyskanych wyników na konferencjach naukowych oraz przygotowywania publikacji.

Dokumentację zgłoszeniową (CV, krótki autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, ewentualnym udziale w projektach badawczych, szkoleniach/warsztatach naukowych, otrzymanych nagrodach i stypendiach wraz z potwierdzoną przez dziekanat średnią ocen ze studiów magisterskich (bądź średnią ocen z dotychczasowego przebiegu studiów w przypadku osób bez tytułu magistra) oraz opinią przynajmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego) prosimy kierować do dr hab. inż. Magdaleny Kasprowicz: magdalena.kasprowicz@pwr.wroc.pl

Termin składania ofert: 15 maja 2014

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 3 000 PLN/m na okres do 32 miesięcy

Data rozpoczęcie pracy: wrzesień 2014

Procedura konkursowa :

W pierwszym etapie zostaną wyłonieni najlepsi kandydaci na podstawie otrzymanych materiałów zgłoszeniowych. Następnie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Najbliższa rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona w czerwcu 2014 r.


Instrukcja zapisów na kursy r. akad. 2017/2018

2017-07-06

Instrukcja dla doktorantów - zapisy w systemie JSOS

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż od lipca br. otwarte zostaną zapisy na kursy dla doktorantów w systemie JSOS (Edukacja CL).

Pod poniższym adresem internetowym znajdą Państwo szczegółową instrukcję dotyczącą zapisów.

http://doktoranci.pwr.edu.pl/pliki/instrukcja_zapisy_doktoranci.pdfOgólnouczelniane Zebranie Doktorantów

2015-10-26

Na mocy §21 ust. 2 Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej  (http://doktoranci.pwr.wroc.pl/80,regulamin.html ) z dn. 20 grudnia 2007 Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów odbędzie się w dniu 9 listopada 2015 roku o godzinie 13:15 w Sali Obrad Senatu Politechniki Wrocławskiej (241 A-1).

Zapraszamy zarówno wszystkich kandydatów jak i głosujących. Prawo głosu mają wszyscy doktoranci PWr. Kandydaci będą mogli zgłaszać się bezpośrednio na spotkaniu wyborczym.


Stypendia Samorządu Wrocławia

2010-05-21

Studencki Program Stypendialny

 

Na podstawie Uchwały Nr XVII/486/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 stycznia 2008 roku, która dotyczy zasad i trybu udzielania stypendiów dla studentów, z pomocy finansowej w postaci stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego, z których korzystać mogą studenci:

1.    I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia studiujący we Wrocławiu na uczelniach publicznych i niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych, będący laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych;

2.    III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i latach wyższych studiów I stopnia oraz studiach II stopnia studiujący we Wrocławiu na uczelniach publicznych i niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych;

3.    studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych oraz w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie, którzy mają szczególne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia.

Zasady i tryb przyznawania stypendiów określa wspomniana uchwała, z której wynika, że:

Studenci studiujący na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych oraz w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie zasadniczymi kryteriami przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium są szczególne osiągnięcia studenta w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia wnioski o udzielenie stypendiów zgłaszają uczelnie do 30 czerwca każdego roku do komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia właściwej do spraw edukacji;

Złożone wnioski powinny zawierać:

1.    określenie uczelni występującej z wnioskiem,

2.    rekomendację i prezentację kandydata ubiegającego się o stypendium,

3.    uzasadnienie wniosku,

4.    udokumentowane osiągnięcia studenta;

5.    informację o innych pobieranych stypendiach.

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz, na okres do 9 miesięcy, począwszy od miesiąca października

Tryb rozpatrywania wniosków:

Złożone przez uczelnie wnioski wraz z listami kandydatów podlegają weryfikacji dokonywanej przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego pod kątem spełnienia przez studenta kryteriów i wymogów formalnych określonych w regulaminie; Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje wstępnego podziału środków finansowych przewidzianych na stypendia dla studentów w porozumieniu z pełnomocnikiem Prezydenta Wrocławia ds. kontaktów i współpracy z uczelniami wyższymi, środowiskami i instytucjami naukowymi. Prezydent Miasta Wrocławia decyduje o ostatecznym wyborze stypendystów Studenckiego Programu Stypendialnego oraz o wysokości przyznanego stypendium. Wydział Edukacji ogłasza listy stypendystów poprzez przekazywanie informacji do wiadomości władzom poszczególnych uczelni i kandydatom ubiegającym się o stypendium. )

Przyznane kwoty stypendiów wypłacane są studentom co miesiąc, w terminie do dziesiątego każdego miesiąca, w kasie Urzędu Miejskiego Wrocławia lub na wskazane przez studenta konto, na podstawie zarządzenia Prezydenta Wrocławia. )

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W DZIALE NAUCZANIA BUD. A-1 POK. 153 W TERMINIE OD 14.06.-18.06.2010

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących Studenckiego Programu Stypendialnego udziela p. Barbara Marusiak tel. 071/ 777 94 31

 

http://www.wroclaw.pl/m3497/p57822.aspx

 

ZEBRANIE WYBORCZE SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

2016-03-15


Uprzejmie zapraszam w dniu 16 marca 2016 r. o godz. 11 15 do Sali 241, bud. A-1 na
Zebranie Wyborcze Samorządu Doktorantów w celu wyboru przedstawiciela do:

· Senatu Politechniki Wrocławskiej

· Uczelnianego Kolegium Elektorów

Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Rady Doktorantów i przedstawicielom doktorantów
w radach wydziałów.

Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Samorządu Doktorantów.

Zgłoszenia kandydatów do Senatu Politechniki Wrocławskiej i do Uczelnianego Kolegium Elektorów dokonuje się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Doktorantów w terminie do dnia 15 marca 2016 r. Zgłoszenie winno zawierać krótką informację o kandydacie oraz jego zgodę na kandydowanie. W celu przekazania zgłoszenia proszę się kontaktować drogą elektroniczną na adres:

tomasz.dobosz@pwr.edu.pl

Wykład dla doktorantów

2016-04-22

Szanowni Państwo,

zapraszamy na wykład dla doktorantów dra Konstantina Orlova z Moscow Power Engineering Institute, Technology of Water Ttreatment Division zatytułowany "Water Treatment for Power Industry", który dobędzie się 26 kwietnia (wtorek) w sali 225 bud. D2 w godzinach 11:15 - 13:00"


--

Marta Laska, PhD

marta.laska@pwr.edu.pl

tel. +48 71 3203109

Faculty Co-ordinator of Erasmus + Programme

Faculty of Environmental Engineering

Wroclaw University of Technology

Wroclaw, Poland


ZAPISY NA KURSY

2016-09-20

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż w systemie Edukacja zostały uruchomione zapisy na kursy dla doktorantów.

Zapisy będą trwały do 30.09. br.

Korekty zapisów będą trwały do 7.10 br., godz.23:59.

 

Dodatkowo wykaz kursów znajduje się na stronie:

https://doktoranci.pwr.edu.pl/kursy.php

 

Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów

2016-10-07

Szanowni Państwo,

na mocy §21 ust. 2 Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej (http://doktoranci.pwr.wroc.pl/80,regulamin.html) z dn. 20 grudnia 2007 Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów odbędzie się w dniu 21 października 2016 roku o godzinie 11:00 w Sali Obrad Senatu Politechniki Wrocławskiej (241 A-1).

Zapraszamy zarówno wszystkich kandydatów jak i głosujących. Prawo głosu mają wszyscy doktoranci PWr. Kandydaci będą mogli zgłaszać się bezpośrednio na spotkaniu wyborczym.

ZEBRANIE DOKTORANTÓW

2016-12-28
Zebranie doktorantów

ZEBRANIE DOKTORANTÓW

2017-02-16

ZEBRANIE DOKTORANTÓW

Dnia 2 marca 2017 roku w Sali 241 A-1 o godzinie 11:00 odbędzie się Ogólnouczelniane Zebranie doktorantów. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące nowego regulaminu Samorządu Doktorantów.

 

Dnia 9 marca 2017 roku w Sali 241 A-1 o godzinie 11:00 odbędzie się Ogólnouczelniane Zebranie doktorantów. Podczas zebrania zostanie przeprowadzone głosowanie nad przyjęciem nowego regulaminu Samorządu Doktorantów oraz wybory uzupełniające do Rady Doktorantów spowodowane złożeniem rezygnacji przez jednego z członków.

 

WYBORY DO RAD WYDZIAŁÓW, WYDZIAŁOWYCH KOLEGIÓW ELEKTORÓW ORAZ KOLEGIUM DOKTORANCKIEGO

2018-06-08

WYBORY DO RAD WYDZIAŁÓW, WYDZIAŁOWYCH KOLEGIÓW ELEKTORÓW ORAZ KOLEGIUM DOKTORANCKIEGO

Działając na podstawie §27 – §30 Regulaminu Samorządu Doktorantów z dnia 27.04.2018 roku Rada Doktorantów w porozumieniu z Wydziałowymi Komisjami Wyborczymi ustaliła terminy Wydziałowych Zebrań Doktorantów – tabela.

Wydział    Termin i miejsce Wydziałowego Zebrania Doktorantów

    Dzień    Godzina    Sala (budynek)

W1    21.06.2018    18:00    311e (E-1)

W2    21.06.2018    9:00    505 (C7)

W3    21.06.2018    9:00    216 (A3)

W4    25.06.2018     12:30    38/39 (C4)

W5    21.06.2018    11:00    15 (D1)

W6    21.06.2018    11:00    260 (L1)

W7    21.06.2018    13:00    14.1-14.2 (D1)

W8    21.06.2018    13:00    Będzie podana w późniejszym terminie

W9    21.06.2018    13:00    261 (A4)

W10    Będzie podany w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie

W11    Będzie podany w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie     Będzie podana w późniejszym terminie

W12    22.06.2018    11:oo    304/C2

W13    22.06.2018    11:00    2.11 (C11)

 

Na Zebraniach zostaną przeprowadzone wybory na przedstawicieli doktorantów do:

1) Rady Wydziału,

2) Kolegium Doktoranckiego, spośród przedstawicieli doktorantów wybranych do Rady Wydziału,

3) Wydziałowego Kolegium Elektorów.

Zgodnie z §30 kandydaturę należy zgłaszać do Rady Doktoratów w formie pisemnej poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej. Skan wypełnionej karty zgłoszenia (KONIECZNIE Z PODPISEM KANDYDATA!) należy przesłać na adres: radadoktorantow@pwr.edu.pl, w temacie wiadomości wpisując: "[Wybory] [symbol wydziału] - imię nazwisko", np: "[Wybory] [W2] - Jan Kowalski" - ostateczny termin przesłania wiadomości podany jest w ogłoszeniu wyborczym.

 

Uwaga:

1.    W przypadku kandydowania do Rady Wydziału prosimy o wypełnienie ZARÓWNO zgłoszenia dotyczącego przedstawicielstwa w Radzie Wydziału oraz Kolegium Doktoranckim.

2.    W przypadku kandydowania do więcej niż jednego organu należy wypełnić kartę zgłoszeniową KAŻDORAZOWO.

3.    

4.    Karta zgłoszenia https://drive.google.com/open?id=1uAV7JEn5AVARdHPE9jXq5p5fH1Luj0Mi

 

W dniu 6 czerwca 2018 23:46 użytkownik Rada Doktorantow <pwr.doktoranci@gmail.com> napisał:

Dzień dobry,

 

prosimy o umieszczenie poniższej informacji na stronie WWW studium doktoranckiego (rzeczy, które wymagają doprecyzowania najwyżej póżniej edytujemy).

 

Pozdrawiamy,

Rada Doktorantów

 

 

WYBORY DO RAD WYDZIAŁÓW, WYDZIAŁOWYCH KOLEGIÓW ELEKTORÓW ORAZ KOLEGIUM DOKTORANCKIEGO

 

 

Działając na podstawie §27 – §30 Regulaminu Samorządu Doktorantów z dnia 27.04.2018 roku Rada Doktorantów w porozumieniu z Wydziałowymi Komisjami Wyborczymi ustaliła terminy Wydziałowych Zebrań Doktorantów – tabela.

Wydział    Termin i miejsce Wydziałowego Zebrania Doktorantów

    Dzień    Godzina    Sala (budynek)

W1    21.06.2018    18:00    311e (E-1)

W2    21.06.2018    9:00    505 (C7)

W3    21.06.2018    9:00    216 (A3)

W4    Będzie podany w późniejszym terminie     Będzie podana w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie

W5    21.06.2018    11:00    15 (D1)

W6    21.06.2018    11:00    260 (L1)

W7    21.06.2018    13:00    14.1-14.2 (D1)

W8    21.06.2018    13:00    Będzie podana w późniejszym terminie

W9    21.06.2018    9:00    261 (A4)

W10    Będzie podany w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie

W11    Będzie podany w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie     Będzie podana w późniejszym terminie

W12    Będzie podany w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie

W13    22.06.2018    11:00    2.11 (C11)

Na Zebraniach zostaną przeprowadzone wybory na przedstawicieli doktorantów do:

1) Rady Wydziału,

2) Kolegium Doktoranckiego, spośród przedstawicieli doktorantów wybranych do Rady Wydziału,

3) Wydziałowego Kolegium Elektorów.

Zgodnie z §30 kandydaturę należy zgłaszać do Rady Doktoratów w formie pisemnej poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej. Skan wypełnionej karty zgłoszenia (KONIECZNIE Z PODPISEM KANDYDATA!) należy przesłać na adres: radadoktorantow@pwr.edu.pl, w temacie wiadomości wpisując: „[Wybory] [symbol wydziału] – imię nazwisko”, np: „[Wybory] [W2] – Jan Kowalski” – ostateczny termin przesłania wiadomości podany jest w ogłoszeniu wyborczym.

Uwaga:

1.    W przypadku kandydowania do Rady Wydziału prosimy o wypełnienie ZARÓWNO zgłoszenia dotyczącego przedstawicielstwa w Radzie Wydziału oraz Kolegium Doktoranckim.

 

 

 

2.    W przypadku kandydowania do więcej niż jednego organu należy wypełnić kartę zgłoszeniową KAŻDORAZOWO.

5-th Workshop for Doctoral Students and Young Researchers in Information Technology , Kazimierz Dolny, October 21-23, 2018

2018-06-18
Szczegolowe informacje

PRACA

2019-02-11

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu poszukuje (w pełnym wymiarze czasu pracy, możliwość podziału godzin na kilka osób) na zastępstwo, nauczyciela matematyki (kl. IV-VII).

Oferta skierowana jest do osób posiadających kwalifikacje ale także do tych, którzy są w trakcie ich zdobywania, bądź tych, którzy posiadają wykształcenie licencjackie na kierunkach w których realizowana jest matematyka. Każda oferta, nawet osób aktualnie będących w trakcie studiów zostanie rozważona.

Stanisława Socha

Dyrektor

Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima

ul. Bolesława Chrobrego 3

50-254 Wrocław

Tel: 071 7986838

autoryzowane wykazy dorobku i prace doktorskie w DBC

2019-10-08

Szanowni Państwo,

Informuję, że w trosce o usprawnienie obsługi doktorantów PWr, Dział Otwartej Nauki opracował nowy sposób generowania wykazów dorobku naukowego na podstawie bazy DONA. Wykazy dorobku i cytowań publikacji zamawiane przez zainteresowanych, nie będą wymagały osobistego odbioru wydruków potwierdzonych pieczątką CWINT oraz kierownika Działu Otwartej Nauki (wykazy dorobku) i kierownika Działu Informacji Naukowej i Zasobów Elektronicznych (wykazy cytowań). Obowiązującym dokumentem potwierdzającym dorobek będą autoryzowane wykazy dorobku i cytowań.
Wykaz autoryzowany (dorobku i cytowań) - przykłady w załącznikach.
1. Są wykonane wyłącznie przez uprawnionych pracowników Biblioteki.
2. W nagłówku dokumentu zawierają logo PWr, w stopce na dole strony: imię i nazwisko kierownika Działu, imię i nazwisko osoby uprawnionej do sporządzania wykazu, dane kontaktowe (lokalizacja Biblioteki/Działu, nr telefonu, adres e-mail).
Pliki wykazów autoryzowanych będą archiwizowane w Bibliotece.
W celu zamówienia wykazów należy złożyć zamówienie na formularzu on-line dostępnym na stronie bazy DONA https://dona.pwr.edu.pl/zamowienie-wykazu/
Osoba uprawniona w Bibliotece wykona zestawienie i prześle wykaz w formie pliku na adres poczty PWr. Autor może wydrukować dowolną liczbę kopii (w zależności od składanych wniosków). Wykaz w takiej postaci będzie dokumentem potwierdzającym dorobek.

Nadal każdy autor, którego prace są zgłoszone do bazy DONA, może samodzielnie generować wykazy dorobku. Samodzielnie sporządzone wykazy nie są oficjalnymi dokumentami potwierdzanymi przez Bibliotekę (wykazy nieautoryzowane) - przykład w załączniku.
W takim zestawieniu nie ma w nagłówku loga PWr, a w stopce na dole strony podany jest tylko ogólny kontakt do ww. Działów, bez nazwisk kierowników i osoby wykonującej zestawienie.

Proszę o ewentualne uwagi oraz przekazanie doktorantom informacji o nowych zasadach zamawiania wykazów dorobku i cytowań.

Jednocześnie zapraszamy do zamieszczania pełnych tekstów prac doktorskich na platformie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Opis działania DBC wraz z instrukcją zgłaszania prac znajdą Państwo w załączeniu.

Z poważaniem, Anna Komperda

Kierownik Działu Otwartej Nauki
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław
Bud. D-21, pok. 232
anna.komperda@pwr.edu.pl
centrum.pwr.edu.pl
tel. +48 71 320 31 61

fax +48 71 328 32 45 (Sekretariat)