Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

dr hab.inż. Piotr Nowak

Zakład Chemii Fizycznej i Kwantowej (W3/Z15)
Wydział Chemiczny (W-3)
Politechnika Wrocławska (PWr)
Dyscyplina technologia chemiczna

bud. A-2
pok. 428
tel. (71) 320 32 43

E-mail: piotr.nowak@pwr.edu.pl


Tematyka oferowanych prac doktorskich

Tematyka oferowanych prac doktorskich
Badania nad syntezą i właściwościami nanostruktur metalicznych, zwłaszcza srebra, miedzi i złota, ze szczególnym zainteresowaniem nanostrukturami zawierającymi srebro, o jednorodnej lub strefowo zmiennej strukturze typu jądro-otoczka i możliwie wąskiej dyspersji wielkości i kształtu. Funkcjonalizacja i stabilizacja nanostruktur, osadzanie w ciekłych lub stałych matrycach o predefiniowanych właściwościach fizykochemicznych, przeznaczone do zastosowań w medycynie i optoelektronice. Synteza i badania właściwości fizykochemicznych stężonych zoli srebra i jego wybranej soli. Fotolityczne, fotochemiczne i chemiczne metody otrzymywania nanostruktur metali i ich wybranych soli.

Zrealizowane projekty w latach 2011-2015 r.:
1. Fotolityczne metody otrzymywania nanocząstek srebra, grant promotorski MNiSzW, zakończony 2012 r., kwota 37 830 zł.
2. Nanozole srebra, grant promotorski MNiSzW, zakończony 2012 r., kwota 55 835 zł.

Osiągnięcia intelektualne w latach 2011-2015
Ogółem publikacji: 30
podręczniki lokalne: 1
rozdziały w książkach lokalne: 2
artykuły międzynarodowe: 10
artykuły lokalne: 3
referaty międzynarodowe: 1
referaty lokalne: 1
patenty lokalne: 11
zgłoszenia patentowe: 1
promotorstwa doktoratów: 1

Studies on the synthesis and properties of metallic nanostructures , especially silver, copper and gold, with particular interest of the silver-containing nanostructures, with a uniform or variable zonal structure core-shell type and possibly narrow size dispersion and the shape. Functionalization and stabilization of nanostructures, deposition in the liquid or solid matrices with pre-defined physicochemical properties, intended for use in medical and optoelectronics.
Synthesis and study of physicochemical properties of concentrated sols of silver and its chosen salt. Photolytic, photochemical and chemical methods of obtaining nanostructures of metals and their chosen salts.
Completed projects in the period 2011-2015 r .:

Powrót