Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Rekrutacja obcokrajowców

Rekrutacja studentów cudzoziemców
Studia doktoranckie podlegają Prorektorowi ds. Nauczania:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic

Koordynacją studiów doktoranckich zajmuje się zespół konsultantów.

Pracami zespołu kieruje doradca prorektora ds. toku studiów doktoranckich:
Prof. dr hab. inż. W. Andrzej SOKALSKI

Obsługę administracyjną wykonuje:
Dział Nauczania - studia doktoranckie (bud. A-1 pok. 153)
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
tel.  071 320 38 73
maria.wasowicz-kruk@pwr.edu.pl

Informacje ogólne

Politechnika Wrocławska prowadzi środowiskowe studia doktoranckie w trybie dziennym. Słuchacze studiów doktoranckich mają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk: technicznych, chemicznych, matematycznych i fizycznych. Dzienne studia doktoranckie  trwają 4 lata i prowadzone są przez poszczególne Wydziały.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.) osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej "cudzoziemcami", mogą podejmować i odbywać studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na określonych w ustawie zasadach obowiązujących obywateli polskich:

 1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
 2. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 6. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1)).

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia doktoranckie na podstawie:

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie jako:

Warunki i tryb przyjęcia kandydatów cudzoziemców na studia doktoranckie

Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej *), za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a na staż habilitacyjny - cudzoziemcy, którym nadany został w Polsce stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki albo którzy posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dokument stwierdzający uzyskanie za granicą stopnia doktora, uznanego, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny ze stopniem naukowym doktora lub stopniem doktora w zakresie sztuki nadawanym w Polsce.

W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą, podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, dyplomem ukończenia studiów wyższych lub dyplomem nadania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora w zakresie sztuki, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

Cudzoziemcy mogą odbywać studia w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w jednostkach organizacyjnych, które je prowadzą.

Wymagania wstępne

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje wydziałowa komisja ds. studiów doktoranckich. Doktorant realizuje indywidualny program badawczy pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz zalicza wymagane kursy podstawowe, kierunkowe oraz seminarium interdyscyplinarne. Ponieważ tylko część kursów prowadzona jest w języku angielskim, większość natomiast w języku polskim, możliwe jest spełnienie obowiązujących wymogów w trybie indywidualnym.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

Okres trwania rocznego kursu przygotowawczego języka polskiego zalicza się do okresu kształcenia, na jaki został przyjęty cudzoziemiec. W okresie tym cudzoziemcowi przysługują uprawnienia osoby odbywającej studia wyższe.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w języku obcym w trybie indywidualnym (za zgodą jednostki przyjmującej na studia), jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia, Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

Obywatele Unii Europejskiej przyjmowani na studia w języku obcym odbywają studia w trybie indywidualnym w polskich szkołach na takich samych zasadach jak Polacy.
Obywatele krajów, które należą do UE nie mogą ubiegać się o stypendium rządowe. Mogą za to studiować w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich, za wyjątkiem prawa do stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg.
Obywatele krajów UE przy staraniu o studia, będą mogli zdecydować, czy chcą być traktowani jako cudzoziemcy, czy jako obywatele UE. Jeżeli wybiorą to pierwsze rozwiązanie, wówczas będą mieli prawo do starań o stypendia.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia doktoranckie składają do 31 maja do Działu Nauczania (Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław) następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia (Application Form);
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskanego w Polsce albo zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą, który w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia studiów zostanie uznany zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Do kopii dyplomu należy dołączyć kopię transkryptu. Oba dokumenty powinny być potwierdzone notarialnie.

  Oryginał dyplomu lub innego dokumentu, o którym jest mowa powyżej w punkcie b, powinien być dostarczony do Działu Nauczania (Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, bud. A-1, pok. 153,), do dnia 30 września wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 3. charakterystyka aktywności naukowej i dorobku naukowego;
 4. dwie opinie z uczelni lub miejsca zatrudnienia, charakteryzujące dorobek zawodowy kandydata i wskazujące jego predyspozycje do prowadzenia pracy badawczej;
 5. dowód wpłaty za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, wniesionej na konto uczelni:

  Bank Zachodni WBK S.A.
  16 Oddział Wrocław
  91 1090 2402 0000 0006 1000 0626
  SWIFT WBK PPL PP

 6. kopia paszportu;
 7. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich;
 8. 3 zdjęcia paszportowe.
 9. Curriculum vitae w języku polskim lub angielskim
 10. Cudzoziemcy przyjmowani na studia w języku obcym w trybie indywidualnym (za zgodą jednostki przyjmującej na studia), dostarczają dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia, ( dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce).

Kandydaci na studia doktoranckie, będący absolwentami Politechniki Wrocławskiej lub innej polskiej uczelni składają do 31 maja w Dziale Nauczania (Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, bud. A-1, pok. 153), następujące dokumenty:

Odpłatność za studia

 1. wpisowe
  • 20 EUR (dla obywateli UE oraz kandydatów posiadających obywatelstwo polskie);
  • 200 EUR (dla pozostałych kandydatów);
 2. 4000 EUR za każdy rok 4-letnich studiów doktoranckich (dla kandydatów spoza UE);
 3. 2000 EUR za roczny kurs języka polskiego (dla kandydatów planujących realizację studiów w języku polskim);
 4. 3000 EUR za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (bez studiów).

Cudzoziemcy muszą wnieść opłatę za każdy rok nauki. W przypadku trudnej sytuacji materialnej, organy prowadzące szkołę mogą obniżyć koszty, rozłożyć je na raty lub znieść.

Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy albo do kasy jednostki prowadzącej kształcenie, w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty. Opłaty te są wnoszone za cały okres nauki, w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia lub przystąpienia do egzaminu.
Jeżeli okres nauki podejmowanej przez cudzoziemca trwa krócej niż rok akademicki, opłata naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki.
W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki prowadzącej kształcenie może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach, odrębnie za każdy rok akademicki lub semestr nauki.
Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. W przypadku zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy uczestników kształcenia.
Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi
Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.

*) Osoba ubiegającą się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą, zwana dalej -kandydatem, wnosi do wybranej rady podanie wraz z następującymi załącznikami:

 1. oryginał dyplomu uzyskanego za granicą,
 2. kopia świadectwa szkolnego, świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, na podstawie którego kandydat został przyjęty na studia zakończone wydaniem dyplomu uzyskanego za granic, o uznanie którego się ubiega,
 3. życiorys w języku polskim,
 4. oświadczenie, że dyplom uzyskany za granicą nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w żadnej polskiej uczelni.

Doktorant cudzoziemiec, którego dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą nie jest uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i podlega uznaniu w trybie nostryfikacji. Dokument potwierdzający nostryfikację ( zaświadczenie) doktorant cudzoziemiec jest zobowiązany uzyskać do końca pierwszego semestru studiów. Osoba, która nie przedstawi w terminie wymaganego zaświadczenia, może zostać skreślona z listy uczestników studiów doktoranckich.