Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

DYPLOM DOKTORA - PROMOCJA DOKTORSKA

ZAKOŃCZENIE STUDIÓW

Osobie, której nadano stopień doktora wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na pisemny wniosek – także odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

Opłata za dyplom

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta  uczelnia pobiera opłatę za wydanie dyplomu doktora w wysokości :

• odpis dyplomu doktora w języku polskim  60 zł

• odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 80 zł

Wpłaty należy dokonać na konto uczelni.

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Bank Zachodni WBK S.A.

nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434

z dopiskiem: opłata za dyplom doktora


Wydanie odpisu w języku angielskim

Wniosek o wydanie odpisu w języku angielskim można składać w pokoju 153 bud. A-1 w godzinach urzędowania, przesyłać pocztą na adres:

Politechnika Wrocławska

Dział Nauczania

Wyb. Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

lub skan podpisanego wniosku można przesłać na jeden z adresów:

magda.kruk@pwr.edu.pl; danuta.bugajna@pwr.edu.pl

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu doktora w języku angielskim

Wydanie odpisu dyplomu doktora w języku angielskim możliwe jest w ciągu 3 lat od nadania stopnia.