Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

dr hab. inż Magdalena Klimek-Ochab, profesor uczelni

Zakład Chemii Bioorganicznej (W3/Z-3)
Wydział Chemiczny (W-3)
Politechnika Wrocławska (PWr)
Dyscyplina biotechnologia
Dyscyplina 10) nauki chemiczne

bud. A-2
pok. 324
tel. 71 320 33 02

E-mail: magdalena.klimek-ochab@pwr.edu.pl


Tematyka oferowanych prac doktorskich

Celem prowadzonych badań jest poznanie mechanizmów degradacji fosfonianów przez grzyby strzępkowe oraz izolacja i charakterystyka enzymów zaangażowanych w rozpad wiązania P-C. Aby wzbogacić wiedzę nad ekologią mikroorganizmów degradujących substraty fosfonowe podjęta została próbę poszukiwania nietypowych aktywności biochemicznych w stosunku do fosfonianów u grzybów ekstermofilnych.
Tematyka badawcza obejmuje również wykorzystanie różnorodnych aktywności enzymatycznych grzybów w procesach zagospodarowania odpadowej biomasy roślinnej i uzyskiwania na drodze biokatalizy określonych, wartościowych produktów.
Słowa kluczowe: biodegradacja fosfonianów, nanokrzemionka, biotransformacje, modyfikacja steroli
The aim of conducted research is the investigation on mechanisms of fungal biodegradation of phosphonates as well as the isolation and characterization of fungal enzymes involved in the cleavage of P-C bond. To expand the knowledge of the ecology of microorganisms able to phosphonate degradation, screening of extremophilic fungi is planned in order to find unusual enzymatic activities toward substrates of interest.
Research topics include also the application of various enzymatic activities of fungal cells in the rational management of plant wastes, in order to obtain desired, valuable products via biocatalytic route.
Key words: organophosphonates biodegradation, nanosilica, biotransformation, sterols modification

Powrót