Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się na stronie https://szkoladoktorska.pwr.edu.pl/


REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ ODBYWA SIĘ NA STRONIE https://szkoladoktorska.pwr.edu.pl/

SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

Informacje ogólne

Studia doktoranckie podlegają Prorektorowi ds. Nauczania:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic

Koordynacją studiów doktoranckich zajmuje się
zespół konsultantów .

Pracami zespołu kieruje doradca prorektora ds. toku studiów doktoranckich:
Prof. dr hab. inż. W. Andrzej SOKALSKI


Obsługę administracyjną wykonuje:

Dział Nauczania
uczelniany sekretariat studiów doktoranckich (bud. A-1 pok. 153)
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
tel. 71 320 34 56; 71 320 38 73; 320 38 51
danuta.bugajna@pwr.edu.pl
maria.wasowicz-kruk@pwr.edu.pl

anna.czapiga-rogotowicz@pwr.edu.pl


Politechnika Wrocławska prowadzi środowiskowe studia doktoranckie w trybie dziennym. Słuchacze studiów doktoranckich mają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk: technicznych, chemicznych, matematycznych i fizycznych. Dzienne studia doktoranckie są nieodpłatne, trwają 4 lata i prowadzone są przez poszczególne Wydziały.

Warunki przyjęcia na studia doktoranckie

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa do dnia  10.09.2018 r. w uczelnianym sekretariacie studiów doktoranckich (bud. A-1, pok. 153) następujące dokumenty i załączniki:


Kandydaci na studia doktoranckie w ramach projektu:  „InterDok - Programy Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej" dodatkowo zobowiązani są do złożenia formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe zasady rekrutacji określone są indywidualnie przez poszczególne wydziały (patrz lista adresów stron internetowych wydziałów powyżej)

Zgłoszenia wraz z dokumentami pobranymi ze strony internetowej należy składać do dnia 10.09.2018 r. w godz. 8:00 - 15:00 w Dziale Nauczania, bud. A-1 pok. 153

Terminy------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Przykładowe pytania z testu ogólnego

1. Dziedziną funkcji y=(2- |x|)1/2 + 1/log(1-x) jest:

2. Współrzędne punktu przegięcia P(x,y) funkcji y= x3 - 6x2 to:

3. 1 x k cyfr jest losowane z możliwością powtórzeń z zestawu {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} Jakie jest prawdopodobieństwo NIE wylosowania 0?

4. Samochód o masie m, na który działa siła oporu ruchu F=- bv, poruszał się z prędkością V0 gdy wyłączony został silnik. Odległość jaką przebędzie do momentu gdy jego prędkość spadnie do ? V0 wynosi:

5. Kawałek radu umieszczono w piecu, skutkiem czego nastąpiło jego stopienie. Próbka po stopieniu będzie:

6. Amperomierz mozna uzyc do pomiaru prądów o natężeniach większych niż te, do których jest dostosowany pod warunkiem:

7. 5 kilogramowy kamień zrzucony na gwóźdź wbija go na głębokość 2.5cm w deskę. Jeżel prędkość kamienia wynosi 10 m/s w momencie gdy uderza w gwóźdź to średnia siła wywierana przez kamień na gwóźdź w trakcie jego wbijania jest zbliżona jest najbardziej d

**Dane dotyczące egzaminu wstępnego z języka obcego na studia doktoranckie 

Jest to egzamin pisemny na poziomie B1E. W zakres materiału, który obejmuje gramatykę i słownictwo na poziomie średnio zaawansowanym (podobnie jak odnośny egzamin studencki) wchodzą między innymi następujące zagadnienia: system czasów, formy bezokolicznikowe i gerundialne(rzeczownik odczasownikowy),stopniowanie (przymiotniki i przysłówki), zdania przydawkowe, strona bierna, zdania (okresy) warunkowe, pytania bezpośrednie i pośrednie (zależne), mowa zależna, czasowniki modalne wyrażające konieczność, przypuszczenie (opinię), pozwolenie.

Struktura testu zawiera różne rodzaje ćwiczeń, w tym mogą być:

Przykładowe zadania na egzamin kierunkowy na studia doktoranckie - Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Test składa się z pięciu tematycznych części po 5 zadań każda.

Obowiązuje zakres egzaminu dyplomowego z kierunków Mechanika i Budowa Maszyn oraz Energetyka:

Matematyka

Dane jest równanie różniczkowe zwyczajne: , gdzie A jest liczbą, y=y(t).

Dla jakiej wartości A funkcja jest rozwiązaniem podanego równania różniczkowego.

Mechanika płynów

Równie Bernoulli?ego wyraża fakt:

•    a) prawo zachowania pędu

•    b) prawo zachowania masy

•    c) prawo zachowania energii

•    d) prawo zachowania masy, pędu i energii

Termodynamika

Dane są trzy ciała: A, B i C. Temperatura ciała A-TA=300K. Różnica temperatur pomiędzy ciałem A i B wynosi 20oC, a pomiędzy ciałem A i C 20K. Z informacji tych wynika, że:

•    a. TB > TC

•    b. TC > TB

•    c. TC = TB

Spalanie

Uzupełnić równanie liczbę moli n w równaniu:

CH4 + nO2 = CO + 2H2O

•    a) n = 1

•    b) n = 1,5

•    c) n = 2

Chłodnictwo

W idealnie zaizolowanym pomieszczeniu pracuje chłodziarka domowa zasilana energią elektryczną. Drzwi chłodziarki są otwarte na pomieszczenie. Co stanie się z temperaturą w pomieszczeniu?

•    a) wzrośnie

•    b) zmaleje

•    c) pozostanie stała

•    d) najpierw zmaleje potem wzrośnie.