Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Aktualności

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu ostatniej X edycji konkursu w którym przyznane będzie 60 stypendiów naukowych dla doktorantów i młodych doktorów. Z uwagi na oszczednosci w projekcie Ministerstwo wyraziło zgodę na przedłużenie okresu stypendialnego w X konkursie do 6 miesięcy.

Więcej informacji na stronie http://doktoranci.pwr.wroc.pl/76,stypendia_naukowe.html

Do wniosku należy dołączyć wypełniony załącznik z numerem konta, deklarację oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Wydrukowane wnioski powinny zawierać ponadto opinię promotora lub opiekuna naukowego oraz Kierownika Studiów doktoranckich (lub Dziekana - w przypadku młodych doktorów). Laureaci poprzednich konkursów występujący ponownie z wnioskiem stypendialnym proszeni są o równoczesne wczytanie do systemu pliku w formacie PDF ze sprawozdaniem za poprzedni okres stypendialny.

Odpowiedni formularz niebawem znajdzie się na stronie http://doktoranci.pwr.wroc.pl/76,stypendia_naukowe.html

Wydrukowaną wersję wniosku wraz z opiniami należy złożyć w nieprzekraczalnym w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r. do godz. 15 w Biurze Projektu (pok. 153 bud.A-1).

Przypominamy o konieczności umieszczania w publikacjach, i innych prezentacjach wyników prac naukowych następujących informacji o źródłach finansowania projektu (Stypendium współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ang. Fellowship co-financed by European Union within European Social Fund).

Fakt ukazania się lub przyjęcia do druku takich publikacji będzie wysoko premiowany w kolejnych konkursach naszego projektu.

Jednocześnie informujemy, że honorowane będą jedynie cytowania poświadczone przez Bibliotekę Główną Politechniki Wrocławskiej i publikacje zdokumentowane w systemie DONA. (Proszę pamiętać, że wpis do systemu może trwać do 2 tygodni od momentu zgłoszenia.

Fakt wdrożenia patentu lub realizacji projektu architektonicznego musi być pisemnie poświadczony przez jednostkę wdrażającą.

Wszystkie projekty badawcze i architektoniczne, granty oraz zlecenia badawcze wymienione w aplikacji muszą być integralnie związane z realizowaną pracą doktorską.

W X konkursie stosowana będzie aktualna punktacja czasopism naukowych z 17 grudnia 2013 r. dostępną na stronie MNiSzW: http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu lub pod tel. 71-320-38-51, 71-320-43-14 lub 71-320-46-58 71-320-34- 56 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej mlodakadra@pwr.wroc.plPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO