Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

O studium

Studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej

bud_a1

Studia doktoranckie podlegają prorektorowi ds. nauczania:
prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic

Koordynacją studiów doktoranckich zajmuje się zespół konsultantów.

pracami zespołu kieruje doradca prorektora ds. toku studiów doktoranckich:
Prof. dr hab. inż. W. Andrzej Sokalski

Obsługę administracyjną wykonuje:

Dział Nauczania, PWr
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
pok. 153, bud. A-1
tel. (0-71) 320 34 56, 320 38 73,

danuta.bugajna@pwr.edu.pl

maria.wasowicz-kruk@pwr.edu.pl

 


Zespół konsultantów ds. Studiów Doktoranckich

Informacje ogólne

Politechnika Wrocławska prowadzi środowiskowe studia doktoranckie w trybie dziennym. Słuchacze studiów doktoranckich mają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk: technicznych, chemicznych, matematycznych i fizycznych. Dzienne studia doktoranckie są nieodpłatne, trwają 4 lata i prowadzone są przez poszczególne wydziały.

Tradycje studiów doktoranckich na naszej Uczelni sięgają lat 70 ub. wieku, kiedy stopnie naukowe uzyskała duża część obecnych pracowników Politechniki Wrocławskiej. W ubiegłym roku zainicjowane zostały zmiany w strukturze i funkcjonowaniu studiów doktoranckich związane m.in. stałym wzrostem liczby doktorantów, wejściem w życie nowej ustawy o stopniach naukowych oraz koniecznością dostosowania systemu kształcenia doktorantów do zapisów w tzw. "karcie bolońskiej", gdzie studia doktoranckie są traktowane jako trzeci etap kształcenia studentów. Zmiany te polegały głównie na obdarzeniu wydziałów autonomią w zakresie ustalenia programu studiów, kryteriów rekrutacji, określenia warunków pobierania stypendium oraz bieżącego nadzoru sprawowanego przez kierowników wydziałowych studiów doktoranckich wspieranych przez komisje wydziałowe.