Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Rekrutacja dodatkowa 2014/15

Rekrutacja dodatkowa w roku akademickim 2014/2015

SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

Informacje ogólne

Studia doktoranckie podlegają Prorektorowi ds. Nauczania:
Prof. dr hab. inż. Andrzej KASPRZAK

Koordynacją studiów doktoranckich zajmuje się
zespół konsultantów .

Pracami zespołu kieruje doradca prorektora ds. toku studiów doktoranckich:
Prof. dr hab. inż. W. Andrzej SOKALSKI


Obsługę administracyjną wykonuje:

Dział Nauczania
uczelniany sekretariat studiów doktoranckich (bud. A-1 pok. 153)
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
tel. 71 320 34 56; 71 320 38 73 
danuta.bugajna@pwr.wroc.pl
maria.wasowicz-kruk@pwr.wroc.pl


Politechnika Wrocławska ogłasza dodatkowy- wrześniowy nabór na studia doktoranckie na Wydziałach:

Warunki przyjęcia na studia doktoranckie

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa do dnia 09.09.2014 r. w uczelnianym sekretariacie studiów doktoranckich (bud. A-1, pok. 153) następujące dokumenty i załączniki:

Terminy i procedury obowiązujące w roku 2014/2015

Zgłoszenia wraz z dokumentami pobranymi ze strony internetowej doktoranci.pwr.wroc.pl należy składać  do dnia 09 września 2014 r. w godz. 8:00 - 15:00. w Dziale Nauczania (bud. A-1, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. 153)

Test ogólnouczelniany odbędzie się 12.09.2014 r  godz. 13:00, sala 0.38 bud. C-13 (test polega na rozwiązywaniu prostych zadań z przedmiotów: matematyki i fizyki) -Wydział W2

Egzamin z języka  angielskiego  odbędzie się 12.09.2014 r.  w sali 0.32 bud. C-13   godz. 10:00, -Wydziały  W1,W2 i W-8.

Egazmin z języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego odbędzie się 12.09.2014 o godz. 10.00 w budynku H-4 ( Studium Języków Obcych).

Rozmowy kwalifikacyjne i ewentualne egzaminy kierunkowe 12 - 19.09.2014 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia 23.09.2014 r.

Do 25.09.2014 r. Rektor rozpatruje ewentualne odwołania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BioNaM – nowy kierunek interdyscyplinarnych studiów doktoranckich

Jeżeli chcesz rozpocząć lub już realizujesz studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym w tematyce bionanomateriałów, jesteś zainteresowanym poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii, interesuje Cię miesięczny staż w zagranicznej jednostce naukowej to weź udział w rekrutacji na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (ISD) w języku angielskim BioNaM.

Limit miejsc na ISD BioNaM w roku 2014/2015 wynosi 20 osób, w tym, zgodnie z projektem BioNaM: 14 kobiet oraz 6 mężczyzn. O miejsca na ISD BioNaM ubiegać się mogą również obecni doktoranci Wydziału Chemicznego, za wiedzą swojego opiekuna naukowego, w identycznym trybie jak pozostali kandydaci. Doktoranci Ci przenoszeni są na ISD BioNaM i kontynuują swoją tematykę badawczą, jednakże wypełnić muszą w roku akademickim 2014/2015 założenia projektu BioNaM.

Doktorant, któremu przyznano stypendium otrzymuje je przez okres 9 miesięcy w wysokości 5000 zł. Stypendium z projektu dla doktorantów ISD BioNaM traktowane jest, jako stypendium doktoranckie i jest przyznawane niezależnie od innych stypendiów i świadczeń dla doktorantów, o których mowa w § 6. RSD. Na czas pobierania stypendium doktoranckiego z projektu BioNaM, doktorantowi nie przysługuje zwykłe stypendium doktoranckie.

Szczegółowe informacje dotyczące ISD BioNaM oraz rekrutacji znajdują się na stronie projektu (www.bionam.ch.pwr.wroc.pl/)

Zapraszamy!


Przykładowe pytania z testu ogólnego

1. Dziedziną funkcji y=(2- |x|)1/2 + 1/log(1-x) jest:

* A) [-2,0) U (0,1)

* B) (-2,0) U [0,1]

* C) [-2,1] U [1,0]

* D) [-1,0) U (0,2)

* E) żadna z powyższych odpowiedzi

2. Współrzędne punktu przegięcia P(x,y) funkcji y= x3 - 6x2 to:

* A) P(2,-16)

* B) P(1,-5)

* C) P(0,0)

* D) P(-1,-7)

* E) żadna z powyższych odpowiedzi

3. 1 x k cyfr jest losowane z możliwością powtórzeń z zestawu {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} Jakie jest prawdopodobieństwo NIE wylosowania 0?

* A) 1/k

* B) 1/10

* C) (k-1)/k

* D) (1/10)k

* E) (9/10)k

4. Samochód o masie m, na który działa siła oporu ruchu F=- bv, poruszał się z prędkością V0 gdy wyłączony został silnik. Odległość jaką przebędzie do momentu gdy jego prędkość spadnie do ? V0 wynosi:

* A) (V0*m)/b

* B) (V0*m)/(2*b)

* C) (V0*b)/(2m)

* D) (V0*b)/m

* E) (V0*m)/(4*b)

5. Kawałek radu umieszczono w piecu, skutkiem czego nastąpiło jego stopienie. Próbka po stopieniu będzie:

* A) promieniowała tak samo jak przed stopieniem

* B) promieniowała intensywniej

* C) promieniowała słabiej

* D) przestanie promieniować

* E) żadna z wcześniej podanych odpowiedzi

6. Amperomierz mozna uzyc do pomiaru prądów o natężeniach większych niż te, do których jest dostosowany pod warunkiem:

* A) że dołączymy do niego równolegle odpowiedni opór R i zmienimy skalę

* B) że dołączymy do niego szeregowo odpowiedni opór i zmienimy skalę

* C) pod żadnym warunkiem, gdyż grozi to zniszczeniem amperomierza

* D) można go używać, ale wskazania będą fałszywe

* E) żadna z podanych wcześniej odpowiedzi.

7. 5 kilogramowy kamień zrzucony na gwóźdź wbija go na głębokość 2.5cm w deskę. Jeżel prędkość kamienia wynosi 10 m/s w momencie gdy uderza w gwóźdź to średnia siła wywierana przez kamień na gwóźdź w trakcie jego wbijania jest zbliżona jest najbardziej d

* A) 10 N

* B) 100 N

* C) 1000 N

* D) 10.000 N

* E) 100.000 N

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Dane dotyczące egzaminu wstępnego z języka obcego na studia doktoranckie

Jest to egzamin pisemny na poziomie B1E. W zakres materiału, który obejmuje gramatykę i słownictwo na poziomie średnio zaawansowanym (podobnie jak odnośny egzamin studencki) wchodzą między innymi następujące zagadnienia : system czasów, formy bezokolicznikowe i gerundialne(rzeczownik odczasownikowy),stopniowanie (przymiotniki i przysłówki), zdania przydawkowe, strona bierna, zdania (okresy) warunkowe, pytania bezpośrednie i pośrednie (zależne), mowa zależna, czasowniki modalne wyrażające konieczność, przypuszczenie (opinię), pozwolenie.

Struktura testu zawiera różne rodzaje ćwiczeń, w tym mogą być:

* test wielokrotnego wyboru,

* parafraza,

* uzupełnianie brakującego fragmentu zdania,

* przekształcanie,

* aranżacja tekstu (sekwencja zdarzeń),

* dobór odpowiedniej formy czasownikowej,

* ćwiczenia na słowotwórstwo oraz ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu czytanego (np.typu: prawda/fałsz).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przykładowe zadania na egzamin kierunkowy na studia doktoranckie ? Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Test składa się z pięciu tematycznych części po 5 zadań każda.

Obowiązuje zakres egzaminu dyplomowego z kierunków Mechanika i Budowa Maszyn i Energetyka: http://wme.pwr.wroc.pl/367370,81.dhtml

Matematyka

Dane jest równanie różniczkowe zwyczajne: , gdzie A jest liczbą, y=y(t).

Dla jakiej wartości A funkcja jest rozwiązaniem podanego równania różniczkowego.

Mechanika płynów

Równie Bernoulli?ego wyraża fakt:

a) prawo zachowania pędu

b) prawo zachowania masy

c) prawo zachowania energii

d) prawo zachowania masy, pędu i energii

Termodynamika

Dane są trzy ciała: A, B i C. Temperatura ciała A-TA=300K. Różnica temperatur pomiędzy ciałem A i B wynosi 20oC, a pomiędzy ciałem A i C 20K. Z informacji tych wynika, że:

a. TB > TC

b. TC > TB

c. TC = TB

Spalanie

Uzupełnić równanie liczbę moli n w równaniu:

CH4 + nO2 = CO + 2H2O

a) n = 1

b) n = 1,5

c) n = 2

Chłodnictwo

W idealnie zaizolowanym pomieszczeniu pracuje chłodziarka domowa zasilana energią elektryczną. Drzwi chłodziarki są otwarte na pomieszczenie. Co stanie się z temperaturą w pomieszczeniu ?.

a) wzrośnie

b) zmaleje

c) pozostanie stała

d) najpierw zmaleje potem wzrośnie.