Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Elektryczny

Studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej prowadzone są w dyscyplinie naukowej elektrotechnika i automatyka i robotyka.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz ROSOŁOWSKI
eugeniusz.rosolowski@pwr.wroc.pl
tel.  71 320-37-86, bud. D-20, pok. 420

Asystent
dr inż. Adam JAKUBOWSKI

adam.jakubowski@pwr.wroc.pl
tel.  71 320-44-02, bud. D-20, pok.215


Wydział prowadzi obecnie starania o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka. Oferowane tematy prac doktorskich obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z następującymi specjalnościami: elektroenergetyka (automatyka elektroenergetyczna, systemy elektroenergetyczne, analiza stanów przejściowych, urządzenia i aparaty elektryczne, zjawiska łączeniowe, gospodarka elektroenergetyczna, źródła energii elektrycznej); elektrotechnika teoretyczna (teoria pola, przetwarzanie sygnałów), inżynieria materiałowa (materiały izolacyjne, nowe źródła energii); elektrostatyka; maszyny elektryczne (konstrukcja maszyn, mikromaszyny); napędy elektryczne (automatyka napędów, energoelektronika); metrologia elektryczna (miernictwo cyfrowe i analogowe).

Pracownicy Wydziału realizują w tym zakresie prace na zamówienie przodujących na świecie producentów urządzeń elektrycznych.

Wydział oferuje dużą liczbę stypendiów dla studentów studiów doktoranckich: niemal wszyscy doktoranci Wydziału otrzymują takie stypendia.

Na podstawie §3.Rekrutacja. Regulaminu Studiów Doktoranckich Komisja ds. Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektrycznym proponuje następujące warunki rekrutacji na studia doktoranckie dzienne w roku akademickim 2017/2018 prowadzone na Wydziale Elektrycznym w dyscyplinie Elektrotechnika:

1.    O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w §3.Rekrutacja. Regulaminu Studiów Doktoranckich.

2.    Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa od 4.05.2017 r. do 30.05.2017 r. w Uczelnianym sekretariacie studiów doktoranckich następujące dokumenty i załączniki:

a.    Kartę kandydata na studia doktoranckie zawierającą:

I.    podanie (według wzoru) o przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale, ze wskazaniem dyscypliny (określonej w informacji o studiach doktoranckich)

II.    zgodę (według wzoru) osoby proponowanej na opiekuna naukowego z przewidywaną tematyką badań, których celem ma być wykonanie rozprawy doktorskiej,

III.    wniosek kandydata (według wzoru) o przyznanie stypendium doktoranckiego

b.    CV (życiorys zawodowy),

c.    Dyplom ukończenia studiów wyższych lub w przypadku osób, o których mowa w § 3 ust. 5. p3 Regulaminu studiów doktoranckich, oświadczenie kandydata potwierdzone przez Dziekana o przewidywanym zakończeniu studiów do dnia 30.09.br.

d.    Średnia ocena z przebiegu studiów (bez pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego – określona w zasadach rekrutacji danego Wydziału) potwierdzona przez Dziekanat,

e.    Jedna fotografia (1 x zdjęcie do dyplomu)

f.    Charakterystyka aktywności naukowej i dorobku naukowego,

g.    Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego uprawniający do zwolnienia z egzaminu językowego w postępowaniu rekrutacyjnym, punkt c. Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2016 r., poz.1586).

3.    W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:

a.    Zakres odbytych studiów i wyniki uzyskane w toku studiów (średnia ocena z egzaminów)     

liczba punktów p1 od 0 do 10, waga k1=3;

b.    wynik testu lub egzaminu kierunkowego                          (brak w wymaganiach Wydziału)

c.    znajomość języków obcych nowożytnych,                        liczba punktów p3 od 0 do 10, waga k3=2;

d.    aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia konferencyjne, nagrody w konkursach, itp.)    

liczba punktów p4 od 0 do 10, waga k4=3;

e.    odbyte staże i praktyki, w tym zagraniczne,                     liczba punktów p5 od 0 do 10, waga k5=1;

f.    wynik testu ogólnego                             (brak w wymaganiach Wydziału)

g.    rozmowa kwalifikacyjna                             liczba punktów p7 od 0 do 10, waga k7=1;

h.    opinia opiekuna naukowego                             liczba punktów p8 od 0 do 10, waga k8=2;

i.    preferowana dyscyplina naukowa                         (brak w wymaganiach Wydziału)

4.    Minimalnym wstępnym wymaganiem kwalifikacyjnym na studia doktoranckie jest średnia ocena z egzaminów w            czasie studiów co najmniej 3,9.

5.    Rada Wydziału upoważnia Komisję do obniżenia tego progu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6.    Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się wzorem:

       w którym pi są liczbami przyznanych punktów, a ki określają wagi poszczególnych składników.

Wynik postępowania rekrutacyjnego określa miejsce kandydata na liście rankingowej.