Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab.inż. Herbert Wirth
herbert.wirth@pwr.edu.pl
tel. 320-68-11 bud.L-1, pok. 373

Asystentka
mgr inż. Izabela Obtułowicz
izabela.obtulowicz@pwr.wroc.pl
tel. 320-48-72, bud. L-1, pok. 258


Rada Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr. w dniu 01.02. 2017r. przyjęła zasady przyjęć na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.

I. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się jako sumę ważoną podanych niżej składników.

1. Średnia ocen (z wagą 2)

Przyznaje się punkty za średnią ocen z egzaminów z przedmiotów kierunkowych związanych z kierunkiem podejmowanych studiów doktoranckich uzyskanych podczas studiów I i II stopnia:

średnia        co najmniej 4.9    10 pkt

[4,8 – 4.9)        9,5 pkt

[4,7 – 4,8)        9.0 pkt

[4,6– 4,7)        8,5 pkt

[4,5 – 4,6)        8,0 pkt

[4,4 – 4,5)        7,5 pkt

[4,3 – 4,4)        7,0 pkt

[4,2 – 4,3)        6,5 pkt

[4,1 – 4,2)        6,0 pkt

[4,0 – 4,1)        5,0 pkt

[3,9 – 4,0)        4,0 pkt

[3,8 – 3,9)        3,0 pkt

[3,7 – 3,8)        2,0 pkt

[3,6 – 3,7)        1,0 pkt

a) Ocena z języka obcego nie jest traktowana jako ocena z przedmiotu kierunkowego.

b) Warunkiem wszczęcia postępowania rekrutacyjnego jest średnia ocen nie niższa niż 3,6.

2. Języki obce (z wagą 0.5)

Punkty na podstawie oceny z języka obcego przyznawane są według oceny uzyskanej w toku studiów - z indeksu lub na podstawie certyfikatu:

     Ocena: 5,0     10 pkt

4,0        6 pkt

3,0        2 pkt

Komisja przyznaje 10 pkt za języki obce w przypadku przedłożenia przez kandydata jednego z wymienionych poniżej certyfikatów: język angielski (FCE, CAE, CPE, TOEFL), język francuski (DELF, DL), język hiszpański (DELE), język niemiecki (ZD), język rosyjski (PURJ), język włoski (CILS, CELI).

3. Aktywność naukowa (z wagą 1)

Liczba punktów nie może przekroczyć 10. Punkty przyznawane są za publikacje oraz prace przyjęte do druku w wydawnictwach naukowych (bierzemy pod uwagę rangę naukową), staże naukowe, udział w konferencjach i konkursach naukowych. Szczegółowe kryteria oceny osiągnięć są ustalane przez komisję rekrutacyjną osobno dla każdej dyscypliny (matematyka, fizyka, górnictwo i geologia inżynierska).

4. Rozmowa kwalifikacyjna (z wagą 2)

Liczba punktów nie może przekroczyć 10

a) Ocenie podlega poziom wiedzy kandydata i sposób prezentacji zainteresowań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki pracy magisterskiej i planowanej rozprawy doktorskiej

b) Ocenie podlega poziom naukowy przygotowywanej lub złożonej pracy magisterskiej.

5. Zgodność z profilem naukowym Instytutu lub Wydziału (z wagą 1)

Liczba punktów nie może przekroczyć 10.

Punkty przyznaje się na podstawie zgodności wykształcenia kandydata z profilem naukowym lub preferencjami rozwojowymi Wydziału oraz na podstawie opinii o kandydacie przyszłego opiekuna naukowego.

II. Kandydat przedkłada Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty

III. Na studia doktoranckie nie może być przyjęta osoba, która uzyskała łącznie mniej niż 35 punktów (próg rekrutacyjny: 35 punktów)

IV. Ustala się następujące preferencje naukowe

geomechanika, geotechnika, geologia inżynierska, geologia złóż, hydrologia, hydrogeologia i gospodarka wodna, radiofizyka, transport kopalniany, maszyny i urządzenia górnicze oraz ich diagnostyka i zarządzanie, inżynieria mineralna i chemiczna, ekonomika i zarządzanie w przemyśle surowcowym, zarządzanie produkcją, zarządzanie i ochrona środowiska, gospodarka odpadami, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, surowce pozaziemskie, bezpieczeństwo i higiena pracy, historia górnictwa, automatyka i sensoryka w górnictwie, geoinformatyka, miernictwo górnicze, geodezja i kartografia, technologie eksploatacji.

Świadczy o tym nazwa wydziału, szeroki zakres przedmiotów wykładanych na studiach I, II i III stopnia oraz różnorodność realizowanych badań naukowych. Doktoranci studiujący na Wydziale GGG mają możliwość rozwijania i realizacji swoich indywidualnych zainteresowań i potrzeb naukowych oraz dydaktycznych w takich specjalnościach jak:

geomechanika, geotechnika, geologia inżynierska, geologia złóż, hydrologia, hydrogeologia i gospodarka wodna, radiofizyka, transport kopalniany, maszyny i urządzenia górnicze oraz ich diagnostyka i zarządzanie, inżynieria mineralna i chemiczna, ekonomika i zarządzanie w przemyśle surowcowym, zarządzanie produkcją, zarządzanie i ochrona środowiska, gospodarka odpadami, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, surowce pozaziemskie, bezpieczeństwo i higiena pracy, historia górnictwa, automatyka i sensoryka w górnictwie, geoinformatyka, miernictwo górnicze, geodezja i kartografia, technologie eksploatacji.