Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wydział Mechaniczno-Energetyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn oraz energetyka.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab. Henryk KUDELA, prof. PWr

henryk.kudela@pwr.edu.pl
tel. 320-20-40, bud. D-2, pok. 16

Asystentka
mgr inż. Marta Brzezińska

marta.brzezinska@pwr.edu.pl
tel. 320-45-23, bud. A-1, pok. 246 


Zasady przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016

na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej

w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, energetyka.

1. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie może ubiegać się wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w § 3 p. 5 Regulaminu.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie składa do dnia 30.05.2017 r. w uczelnianym sekretariacie studiów doktoranckich następujące dokumenty i załączniki:

3. W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:

 1. wyniki uzyskane w toku studiów (średnia ocena ważona ze zrealizowanego programu nauczania) na poziomie co najmniej 4,0 (tabela 2) liczba punktów p1 od 0 do 10
  - w przypadku studiów dwustopniowych:
  studia I stopnia inżynierskie- punkty za średnią liczymy z wagą 0,7
  studia II stopnia magisterskie- punkty za średnią liczymy z wagą 0,4
 2. wynik testu lub egzaminu kierunkowego,      liczba punktów p2 od 0 do 10
 3. znajomość języków obcych,                          liczba punktów p3 od 0 do 10
 4. aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia konferencyjne, nagrody w konkursach, itp.)                              liczba punktów p4 od 0 do 10
 5. odbyte staże i praktyki zagraniczne,              liczba punktów p5 od 0 do 10
 6. test ogólny                                                  liczba punktów p6 od 0 do 10
 7. rozmowa kwalifikacyjna,                              liczba punktów p7 od 0 do 10
 8. dyscyplina naukowa, tematyka                     liczba punktów p8 od 0 do 10

Wynik postępowania rekrutacyjnego określony jest wzorem: mapa_bitowa_w_beznazwy_1

gdzie pi są liczbami przyznanych punktów, a ki określają ustalone przez Radę Wydziału, wagi poszczególnych składników (tabela 1).

Wynik postępowania rekrutacyjnego określa miejsce kandydata na liście rankingowej.

Tabela 1. Proponowane wagi przypisane poszczególnym kryteriom

Lp.

Kryterium

Waga

1.

Wyniki uzyskane w toku studiów

             2

2.

Wynik testu lub egzaminu kierunkowego

1

3.

Znajomość języków obcych

(egzamin w Studium JO lub certyfikat potwierdzony przez Studium JO PWr)

1

4.

Aktywność naukowa

0,5

5.

Odbyte staże i praktyki zagraniczne

0,5

6.

Test ogólny

0

7.

Rozmowa kwalifikacyjna

1

8.

Dyscyplina naukowa, specjalność, tematyka

2

Tabela 2. Punkty za wyniki uzyskane w toku studiów

Średnia z toku studiów

Punkty

3,80- 3,99

0

4,0 - 4,2

2

4,21 - 4,4

4

4,41 - 4,6

6

4,61 - 4,8

8

Powyżej 4,8

10


Tabela 3. Szczegółowa punktacja wyników postępowania rekrutacyjnego 2017/2018.

Kryteria

Szczegółowa punktacja

Wyniki uzyskane w toku studiów

Min. 4,0

Punktacja za wyniki uzyskane w toku studiów.

3,80 – 3,99 0

4,0 – 4,2 2

4,21 – 4,4 4

4,41 – 4,6 6

4,61 – 4,8 8

Pow. 4,8 10

Wynik egzaminu kierunkowego

Min. 8,5

Punktacja za egzamin kierunkowy:

7,5-10,5: 6 pkt

10,6-14,0: 7 pkt

14,1-17,5: 8 pkt

17,6-21,5: 9 pkt

21,6-25,0: 10 pkt

Znajomość języków obcych

Min. 3,0

3,0- 6 pkt

3,5- 7 pkt

4,0- 8 pkt

4,5- 9 pkt

5,0- 10 pkt

Aktywność naukowa

0-10 pkt,

Przyznaje Komisja rekrutacyjna na podstawie przedstawionego udokumentowanego dorobku kandydata.

Odbyte staże i praktyki krajowe lub zagraniczne

0-10 pkt,

Przyznaje Komisja rekrutacyjna

Dyscyplina naukowa, specjalność, tematyka

0-10 pkt

Rozmowa kwalifikacyjna

0-10 pkt

Suma

(ocena - min. 37 pkt., max. 80 pkt.)

Lista rankingowa.


Proponowany próg rekrutacyjny: 37 punktów.

Średnia z toku studiów: 4,0.