Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki odbywają się w ramach dyscypliny naukowej elektronika

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. inż. Artur Wymysłowski, prof. PWr

artur.wymysłowski@pwr.edu.pl

tel. 71 320-33-27, bud. C-2, pok. 306


Asystentka
mgr inż. Kamilla Zawisza

kamilla.zawisza@pwr.edu.pl
tel. 71 320-40-47, bud. C-2, pok. 016


Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki składa się z 7 zakładów naukowych i zatrudnia 20 samodzielnych pracowników nauki, którzy mogą pełnić funkcję promotorów rozpraw doktorskich.

Tematyka naukow-badawcza pracowników Wydziału jest związana z mikro- i nanotechnologią, i obejmuje: mikrosystemy, optoelektronikę, technikę światłowodową, czujniki mikroelektroniczne, mikromechanikę krzemową, charakteryzację warstw i struktur epitaksjalnych, układy cienko- i grubowarstwowe, technikę jonową i plazmową, inżynierię materiałową na potrzeby elektroniki, projektowanie układów scalonych (VLSI), metody badania struktury atomowej i elektronowej półprzewodników, technologię aparatury elektronicznej, fotowoltaikę, montaż w elektronice, a także zastosowanie techniki bliskich pól (mikroskopii tunelowej, i mikroskopii sił atomowych) w biologii i medycynie.

Z taką tematyką powinny być związane prace badawcze doktorantów, stanowiące podstawę ich rozpraw doktorskich. Realizację badań w tych dziedzinach gwarantuje odpowiednie zaplecze badawcze Wydziału. Wydział współpracuje również z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, w których badania doktorantów mogą być uzupełniane i rozszerzane.

W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:

Ponadto kandydat musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie i specjalności. Skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawia sekretariat studiów doktoranckich na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawia Wydział - p. Kamilla Zawisza).

Komisja ds. studiów doktoranckich w procesie kwalifikacyjnym stosuje następującą skalę punktową:

 1. dla absolwentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika  przy średniej z egzaminów:
  poniżej 4.0 p1= 0   
  od 4.0 do 4.1 p1= 1    od 4.5 do 4.6 p1= 6
  od 4.1 do 4.2 p1= 2    od 4.6 do 4.7 p1= 7
  od 4.2 do 4.3 p1= 3    od 4.7 do 4.8 p1= 8
  od 4.3 do 4.4 p1= 4    od 4.8 do 4.9 p1= 9
  od 4.4 do 4.5 p1= 5    powyżej 4.9 p1= 10

 2. dla absolwentów innych kierunków niż Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika  przy średniej z egzaminów:
  poniżej 4.0 p1= 0
  od 4.0 do 4.2 p1= 1
  od 4.2 do 4.4 p1= 2
  od 4.4 do 4.6 p1= 3
  od 4.6 do 4.8 p1= 4
  od 4.8 do 4.9 p1= 5
  powyżej 4.9 p1= 6

Minimalnym wymogiem jest uzyskanie przez kandydata średniej z egzaminów z dotychczasowych studiów co najmniej 3,8