Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Architektury

Wydział Architektury prowadzi stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka.

Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. Marzanna Jagiełło
marzanna.jagiello@pwr.edu.pl
tel. 320-65-39, bud. E-1, pok. 142a

Asystentka

mgr Izabela Kurek

izabela.kurek@pwr.edu.pl

tel. 320-63-60; bud. E-1, pok. 25

 
1.    Zasady przyjęć na studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2018/2019:

A.    Studia trwają 4 lata i są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta lub równorzędny. Studia doktoranckie umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy w zakresie architektury oraz przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka co zwiększa szansę na uzyskanie ciekawej i dobrze płatnej pracy w Polsce i za granicą, zarówno w firmach jak i w uczelniach oraz instytucjach naukowych.

B.    Wykaz tematów badawczych ważnych ze względu na strategię rozwoju Uczelni i Wydziału Architektury w ramach realizacji jej celów i zadań:

1.    Teoria i historia architektury i sztuki:

Teoria architektury

Historia architektury powszechnej od antyku do pocz. XX w., ze szczególnym uwzględnieniem śląskiej

Historia rzemiosł architektonicznych

Historia techniki

Historia urbanistyki

Związki architektury ze sztukami plastycznymi

Architektura i jej twórcy

Styloznawstwo i detal architektoniczny

Historia wnętrz i mebli

Dawne konstrukcje i techniki budowlane

Historia ogrodów

2.    Badanie, konserwacja i rewaloryzacja architektury:

Teoria konserwacji zabytków

Konserwacja i ochrona zabytków architektury

Konserwacja i ochrona zabytków techniki

Konserwacja i ochrona stanowisk archeologicznych

Rewitalizacja i adaptacja zespołów poprzemysłowych

Przekształcenia zespołów i obiektów poprzemysłowych

Konserwacja i adaptacja zabudowy drewnianej

Zaawansowane metody dokumentacji zabytków ruchomych i nieruchomych

Nieinwazyjne metody badania i rekonstrukcji obiektów zabytkowych

Zieleń w przestrzeni zabytkowej

3.    Architektura współczesna

Teoria kompozycji architektonicznej

Humanizacja i modernizacja środowiska mieszkaniowego

Pro-ekologiczna architektura mieszkaniowa

Habitaty socjalne

Architektura i ergonomia dla niepełnosprawnych

Architektura przemysłowa (fabryki przyszłości)

Biomimetyka w projektowaniu architektonicznym i analizach układów konstrukcyjnych

Rola mediów plastycznych w zawodzie projektanta

Architektura użyteczności publicznej

Problem starzejącego się społeczeństwa

Współczesne tendencje kształtowania zabudowy mieszkaniowej

4.    Architektura regionalna

Architektura mieszkaniowa a tożsamość kulturowa regionu

Architektura wernakularna i tradycyjnie techniki budowlane

5.    Kształtowanie miast

Urbanistyka współczesna

Teoria kompozycji urbanistycznej

Przeobrażenia struktury przestrzennej małych miast

Kształtowanie przestrzeni publicznych

Rewaloryzacja i rewitalizacja zespołów urbanistycznych

6.    Kształtowanie krajobrazu

Zrównoważone osiedla z przełomu XX i XXI w.

Kierunki poszukiwań estetycznych w architekturze krajobrazu

Historia ogrodów

Współczesne tendencje w kształtowaniu terenów zieleni

7.    Planowanie przestrzenne

Teoria planowania

Ponadlokalne planowanie przestrzenne – wymiar krajowy i międzynarodowy

8.    Konstrukcje dla architektury

Kształtowanie systemów konstrukcyjnych w architekturze współczesnej

Projektowanie unikatowych form architektonicznych

9.    Metody projektowania

Technologie informatyczne w architekturze

Projektowanie 3D

Projektowanie parametryczne

Projektowanie BIM

Projektowanie przez badanie („design by research”)

C.    Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa w uczelnianym sekretariacie studiów doktoranckich (pok.153 bud. A1) w wyznaczonym terminie następujące dokumenty wraz z załącznikami (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane):

Kartę kandydata na studia doktoranckie oraz podane w niej załączniki

1.    CV (Curriculum Vitae – życiorys zawodowy).

2.    Dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku osób, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej, oświadczenie kandydata potwierdzone przez dziekanat o zrealizowaniu programu kształcenia na studiach drugiego stopnia i planowanym terminie ukończenia studiów przed rozpoczęciem roku akademickiego, którego dotyczy rekrutacja.

Natomiast, gdy kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy grant” – kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie "Diamentowego Grantu" oraz dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji pierwszego stopnia.

3.    Średnia ocena z przebiegu studiów (bez pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego – określona w zasadach rekrutacji danego Wydziału) potwierdzona przez dziekanat.

4.    Jedna fotografia.

5.    Charakterystyka aktywności naukowej i dorobku naukowego.

6.    Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego uprawniający do zwolnienia z egzaminu językowego w postępowaniu rekrutacyjnym, punkt c. Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2016 r., poz.1586 ze zm.).

– portfolio zawodowe (należy zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej).    

D.     W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:

1. Wyniki uzyskane w toku studiów p1:

Średnia ocen poświadczona przez Dziekanat (arytmetyczna) z całego okresu studiów – bez uwzględnienia oceny na dyplomie:

-    w przypadku studiów dwustopniowych uwzględniamy oceny z I i II stopnia studiów,

-    w przypadku studiów jednolitych uwzględniamy oceny ze wszystkich lat studiów,

-    w przypadku jeszcze niezakończonego ostatniego semestru studiów magisterskich do średniej wliczane są oceny ze wszystkich lat studiów z wyłączeniem ostatniego semestru,

Punktacja za średnią ocen:

5,50 = 10

od 5,25 do 5,49 = 8

od 5,00 do 5,24 = 6

od 4,75 do 4,99 = 4

od 4,50 do 4,74 = 3

od 4,25 do 4,49 = 2

od 4,00 do 4,24 = 1

od 3,50 do 3,99 nie jest punktowana

2. Punktacja za oceny z egzaminu z języka obcego:

od 5 do 5,5 = 5

od 4,0 do 4,5 = 4

od 3 do 3,5 = 3

(Egzamin językowy zdany w ramach studiów I lub II stopnia nie zwalnia z egzaminu językowego w czasie rekrutacji - zwalnia z niego jedynie posiadany przez kandydata certyfikat.)

Maksymalnie można otrzymać p2=5 punktów za język obcy w przypadku przedłożenia przez kandydata certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego

3. Portfolio p3= p3,1 + p3,2 + p3,3

Portfolio powinno zawierać dotychczasowe, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, osiągnięcia kandydata z podziałem na:

-    udział w okresie studiów w: warsztatach, konkursach, przedsięwzięciach artystycznych, kołach naukowych: p3,1= 3 pkt (za całość),

-    praca zawodowo-twórcza nie związana ze studiami: p3,2= 3 pkt (za całość),

-    staże i praktyki zagraniczne (także Erasmus) p3,3= 5 pkt (za całość),

-    aktywność naukowa p4= p4,1 + p4,2 + p4,3, na którą składają się:

-    publikacje krajowe i zagraniczne p4,1 oceniane według zasad przyjętych w regulaminie przyznawania stypendium wydziałowego,

-    publikacje popularno-naukowe p4,2 = 2 pkt za każdą,

-    czynny udział w konferencjach (referat, komunikat) p4,3 = 3 pkt za każdy.

-    rozmowa kwalifikacyjna p5 = 0-10 pkt.

4. Wynik postępowania rekrutacyjnego określony jest wzorem:

gdzie pi są liczbami przyznanych punktów, ki określają, ustalone przez Radę Wydziału, wagi poszczególnych składników i wynoszą k1= k2 = k3 = k4 = k5 = 1.

Wynik postępowania rekrutacyjnego określa miejsce kandydata na liście rankingowej.

Osoba będąca jednocześnie członkiem Komisji Rekrutacyjnej oraz opiekunem naukowym kandydata nie bierze udziału w jego ocenie.

II.    Liczba miejsc dla kandydatów na Stacjonarne Studia Doktoranckie prowadzone na Wydziale Architektury w roku akademickim 2018/2019:

Limit przyjęć na 1 rok Stacjonarnych Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Architektury w roku akademickim 2018/2019 wynosi 14 kandydatów.

III.    Liczba proponowanych stypendiów doktoranckich dla osób, które rozpoczną studia doktoranckie na Wydziale Architektury w roku akademickim 2018/2019:

W roku akademickim 2018/2019 (na podstawie Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, poz. 1311, art. 195 a, ust. 2) proponowane są stypendia doktoranckie dla 50% kandydatów przyjętych na 1 rok Stacjonarnych Studiów Doktoranckich przy limicie 14 osób.

Stypendia Doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 będą przyznawane kandydatom na Stacjonarne Studia Doktoranckie po zakończeniu rekrutacji na podstawie listy rankingowej.