Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego prowadzone są w dyscyplinie budownictwo.

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. nadzw.

stanislaw.kostecki@pwr.edu.pl
tel. 71 320-24-79, bud. D-2 pok. 24


mgr Lidia Toczyńska
lidia.toczynska@pwr.edu.pl
tel. 71 320-38-85, bud.C-7, pok. 609


Studia doktoranckie odbywają się w systemie dziennym. Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Wydziału, mający uprawnienia do promowania rozpraw doktorskich (profesorowie tytularni i doktorzy habilitowani).

Prace doktorskie mogą mieć charakter teoretyczny, teoretyczno-doświadczalny (rozwiązania teoretyczne są weryfikowane na modelach) oraz doświadczalno teoretyczny (wyniki badań modelowych służą do ustalenia zależności teoretycznych). Prace teoretyczne w wielu przypadkach zawierają modelowania numeryczne zagadnień za pomocą znanych w całym świecie programów obliczeniowych. Badania modelowe są prowadzone w wielkoprzestrzennym laboratorium, umożliwiającym badania elementów w różnej skali, nawet w skali naturalnej.


Liczba miejsc na stacjonarnych studiach doktoranckich na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego w roku akademickim 2018/2019 wynosi 20. liczba proponowanych stypendiów wynosi 10.

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny, spełniające warunki okre-ślone w § 3 ust. 2. Regulaminu Studiów Doktoranckich, czyli osoby, w tym cudzoziemcy, jeżeli:

a)    posiadają otrzymany w Polsce dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia;

b)    posiadają dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu” oraz otrzyma-ny w Polsce dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia;

c)    posiadają dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, dający prawo do otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnic-twa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała;

d)    posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, który nie spełnia warunku określonego w punkcie c), a który w trybie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą może być uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia stu-diów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i tytułem zawodowym;

e)    zrealizowały program kształcenia na studiach drugiego stopnia i ukończą te studia przed rozpoczęciem roku akademickiego 2018/19.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa w terminie od 07.05.2018 do 30.05.2018 r. w Uczelnianym Sekretariacie Studiów Doktoranckich następujące dokumenty i załączniki, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ZW 2/2017 z dnia 12.01.2017:

a)    Wypełnioną kartę kandydata na studia doktoranckie, zawierającą podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, zgodę osoby proponowanej na opiekuna naukowego z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr oraz ewentualnie zgodę osoby prze-widywanej na drugiego promotora i/lub promotora pomocniczego wraz z określeniem dyscypliny (budownictwo) i wstępnym określeniem tematyki rozprawy doktorskiej. Do karty kandydata należy dodatkowo dołączyć:

-    zgodę kierownika odpowiedniego zakładu lub katedry z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr na zapewnienie możliwości prowadzenia przez kan-dydata zajęć dydaktycznych w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych;

-    przewidywany zakres rozprawy doktorskiej (ok. 0,5 strony).

b)    CV (życiorys zawodowy).

c)    Dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku osób, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej, oświadczenie kandydata potwierdzone przez dziekanat o zrealizowaniu programu kształcenia na studiach drugiego stopnia i planowanym terminie ukończenia studiów przed rozpoczęciem roku akademickiego 2018/19. Natomiast, gdy kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy grant” – kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie "Diamentowego Grantu" oraz dyplom potwierdzający po-siadanie kwalifikacji pierwszego stopnia.

d)    Średnią ocenę z egzaminów z całego okresu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego), potwierdzoną przez Dziekanat.

e)    Charakterystykę aktywności naukowej i dorobku naukowego.

f)    Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego uprawniający do zwolnienia z egzaminu językowego w postępowaniu rekrutacyjnym (por. punkt 4c). Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2016 r., poz.1586 z późn. zm.). W przypadku braku certyfikatu kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu z języka nowożytnego obcego dla kandydatów na studia doktoranckie.

g)    Fotografie szt. 1.

h)    Wybór nowożytnego języka obcego do złożenia egzaminu na poziomie B1, jeśli kandydat nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego.

Kandydat nie jest zobowiązany do złożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo.

W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej wyskalowanymi jednakowo dla wszystkich dyscyplin i specjalności wydziałów Uczelni są:

a)    średnia ocen z egzaminów z całego okresu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (z wyłączeniem egzaminu dyplomowego): c1    

        liczba punktów: p1 = 10*(c1-2)/3, waga: k1 = 2,5    

b)    wynik ustnego egzaminu kierunkowego, ocena z egzaminu: c2

liczba punktów: p2 = 10*(c2-2)/3, waga: k2 = 1,0

c)    znajomość języków obcych, ocena z egzaminu: c3    

    liczba punktów: p3 = 10*(c3-2)/3, waga k3 = 0,7

Uwaga: egzamin lub przedłożenie certyfikatu uprawniającego do zwolnienia z egzaminu językowego (za certyfikat: max. liczba punktów).    

d)    aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia konferencyjne, nagrody w konkursach, itp.)

liczba punktów: p4 z zakresu (0, 10), waga k4 = 0,5

Uwaga: maksymalną liczbę punktów p4 = 10 uzyskuje kandydat jeżeli może udokumentować 3 fakty spośród wymienionych wyżej.     

e)    odbyte staże, praktyki zagraniczne, semestralne studia zagraniczne, drugi fakultet    

     liczba punktów: p5 z zakresu (0, 10), waga k5 = 0,3

f)    wynik testu ogólnego

liczba punktów: p6 z zakresu (0, 10), waga k6 = 1,0

Uwaga: test polega na rozwiązaniu prostych zadań z przedmiotów: matematyka i fizyka.

g)    rozmowa kwalifikacyjna

liczba punktów: p7 z zakresu (0, 10), waga k7 = 2,0

h)    dyscyplina naukowa

     liczba punktów: p8 z zakresu (0, 10), waga k8 = 0

Uwaga: negatywna ocena (mniej niż ocena dostateczna: 3,0) w punkcie c) dyskwalifikuje kandydata.

Wynik postępowania rekrutacyjnego określony wzorem

określa miejsce kandydata na liście rankingowej.

Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczone wszystkie osoby, które:

–    spełniają warunki określone w § 3 ust. 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich,

–    złożą odpowiednie dokumenty w terminie do dnia 30.05.2018 r.,

–    uzyskały średnią ocen z egzaminów z całego okresu studiów (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) co najmniej 3,70.


Rozmowa kwalifikacyjna i ustny egzamin kierunkowy

Rozmowa kwalifikacyjna jest połączona z ustnym egzaminem kierunkowym. Egzamin kie-runkowy będzie przeprowadzony w formie pytań sprawdzających z przedmiotów kierunko-wych związanych z przewidywaną tematyką rozprawy doktorskiej w dyscyplinie budownic-two. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej mogą być następujące zagadnienia przykładowe:

1.    charakterystyka pracy dyplomowej (temat, sposób rozwiązania, zakres),

2.    motywacja podjęcia studiów doktoranckich,

3.    wizja rozprawy doktorskiej (tematyka, cel, przewidywane sposoby rozwiązania zagadnie-nia),

4.    zainteresowania naukowe (ulubione przedmioty, przeczytana literatura fachowa) i inne,

5.    wizja przyszłej pracy naukowej oraz inżynierskiej.