Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Inżynierii Środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej prowadzi 4 letnie studia doktoranckie w zakresie dyscypliny inżynieria środowiska.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz
malgorzata.kabsch-korbutowicz@pwr.edu.pl
tel. 71 320-34-11, bud. D-2, pok. 215

Asystentka

mgr Karolina Modrzejewska-Ignaczak

karolina.modrzejewska-ignaczak@pwr.wroc.pl

tel. 71 320-25-74, bud. D-1, pok. 11.3


Wydział ma odpowiednią kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych, wśród której jest 11 pracowników z tytułem naukowym profesora i 22 pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.

Wśród tej grupy samodzielnych pracowników naukowych kandydaci na doktorantów mogą poszukiwać opiekunów naukowych (promotorów) swoich prac doktorskich realizowanych w szerokim zakresie tematyki takiej jak: biotechnologia środowiskowa, ekologia, ekotoksykologia, zarządzanie środowiskiem, ochrona wód przed zanieczyszczeniem, odnowa wody, oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków, zagospodarowanie odpadów i recykling, ochrona atmosfery, oczyszczanie gazów odlotowych, monitoring środowiska, ogrzewnictwo i ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, instalacje sanitarne, wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii itp.

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2018/2019.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa w terminie od 7.05.2018 r. do 30.05.2018 r. w Uczelnianym Sekretariacie Studiów Doktoranckich następujące dokumenty i załączniki:

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie  (Karta kandydata) na Wydziale, ze wskazaniem dyscypliny określonej w in-formacji o studiach doktoranckich, przy czym do podania powinna być załączona

– zgoda osoby proponowanej na opiekuna naukowego – przewidywanej na promotora,

– zgoda kierownika odpowiedniego zakładu lub katedry z Wydziału Inżynierii Środowiska PWr na zapewnienie możliwości realizacji przez kandydata pracy doktorskiej oraz prowadzenia zajęć dy-daktycznych w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych;

b) życiorys zawodowy;

c) dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia albo kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu” oraz otrzymany w Polsce dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia, lub w przypadku osób, o których mowa w § 3 ust. 2, p. 5 Regulaminu Studiów Doktoranckich, oświadczenie kandydata potwierdzone przez Dziekana o zrealizowaniu programu kształcenia na studiach drugiego stopnia i przewidywanym ukończeniu studiów przed rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019;

d) średnia ocena z całego okresu studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magi-sterskich (bez pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego), potwierdzona przez Dziekanat;

e) 1 fotografia (4,5 x 6,5 cm);

f) charakterystyka aktywności naukowej i dorobku naukowego;

g) oryginały posiadanych certyfikatów zaświadczających znajomość języka obcego nowożytnego i uprawniających do zwolnienia z egzaminu językowego w postępowaniu kwalifikacyjnym (wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego stanowi Zał. nr 1 do Rozporządzenia Mini-stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i wa-runków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - Dz.U. 2016 poz. 1586) lub dokument potwierdzający uzyskaną w czasie studiów ocenę na egzaminie z języka obcego na poziomie B2E (kopia indeksu lub karty zaliczeń);

h) kopie publikacji, nagród oraz dokumentów potwierdzających odbycie staży lub praktyk;

i) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska (wymagane na dzień 30.09.2018 r.)

 Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej mogą być następujące zagadnienia:

-    charakterystyka pracy dyplomowej (temat, sposób rozwiązania, zakres),

-    motywacja podjęcia studiów doktoranckich,

-    wizja rozprawy doktorskiej (tematyka, cel, przewidywane sposoby rozwiązania zagadnienia),

-    zainteresowania naukowe (ulubione przedmioty, przeczytana literatura fachowa) i inne,

-    wizja przyszłej pracy naukowej oraz inżynierskiej.

W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej wyskalowanymi jednakowo dla wszystkich

dyscyplin i specjalności wydziałów Uczelni są:W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej wyskalowanymi jednakowo dla wszystkich dyscyplin i specjalności wydziałów Uczelni są:


Składniki oceny

Liczba punktów

Waga składnika

a.

wyniki uzyskane w toku studiów (średnia ważona ocen ze zrealizowanego programu nauczania);

w przypadku studiów dwustopniowych:

studia I stopnia – punkty za średnią z wagą 0,7

studia II stopnia – punkty za średnią z wagą 0,3

p1 = 0 ÷ 10

(wg tabeli 1)

k1 = 1

b.

wynik testu lub egzaminu kierunkowego

Nie dotyczy W-7


c.

znajomość języków obcych

Na podstawie oceny z egzaminu w trakcie studiów na poziomie B2E p2= 0 ÷ 10

(wg tabeli 1)

Na podstawie certyfikatu p2= 10

k2 = 1

d.

aktywność naukowa (np. publikacje, wystąpienia konferencyjne, nagrody w konkursach)

p3 = 0 ÷ 10

k3 = 1

e.

odbyte staże i praktyki zagraniczne

p4 = 0 ÷ 10

k4 = 1

f.

wyniki testu ogólnego

Nie dotyczy W-7


g

rozmowa kwalifikacyjna

p5 = 0 ÷ 10

k5 = 1

h.

dyscyplina naukowa

Nie dotyczy W-7


Tabela 1. Punkty za wyniki uzyskane w trakcie studiów i egzamin z języka obcego

Ocena lub średnia ocen

Punkty

<4,0

0

4,0 ÷ 4,2

2

4,21 ÷ 4,4

4

4,41 ÷ 4,6

6

4,61 ÷ 4,8

8

> 4,81

10

Wynik postępowania rekrutacyjnego określony wzorem:

przechwytywanie

określa miejsce kandydata na liście rankingowej. 

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich.

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w dniach 25-27.06.2018 r. w dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska (bud. D1, pokój 14.1). Dla kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego, którzy z powodu odbywania studiów za granicą nie mogą się stawić na rozmowę kwalifikacyjną w wyżej wymienionym terminie, rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona we wrześniu 2018 r.


Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akadem. 2018/2019: 16 osób