Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wydział Mechaniczno-Energetyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn oraz energetyka.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. Henryk KUDELA

henryk.kudela@pwr.edu.pl
tel. 320-20-40, bud. D-2, pok. 16

Asystentka
mgr inż. Marta Brzezińska

marta.brzezinska@pwr.edu.pl
tel. 320-45-23, bud. A-1, pok. 246 661 876 654
Obszar nauk technicznych:

- dziedzina nauk technicznych, dyscypliny: budowa i eksploatacja maszyn, energetyka

1. W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:

1) wyniki uzyskane w toku studiów (średnia ocena ważona ze zrealizowanego programu nauczania)

- w przypadku studiów jednolitych magisterskich- średnia ważona na poziomie co najmniej 4,0 bez uwzględnienia oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego)

liczba punktów p1 od 0 do 10

- w przypadku studiów dwustopniowych:

studia I stopnia inżynierskie- punkty za średnią liczymy z wagą 0,7

studia II stopnia magisterskie- punkty za średnią (średnia ważona na poziomie co najmniej 4,0 bez uwzględnienia oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego) liczymy z wagą 0,4 liczba punktów p1 od 0 do 10

Punkty za wyniki w nauce uzyskane w toku studiów:

Średnia    Punkty

3,80 – 3,99    0

4,0 – 4,20    2

4,21 – 4,4    4

4,41 – 4,6    6

4,61 – 4,8    8

Powyżej 4,8    10

2) wynik testu lub egzaminu kierunkowego – liczba punktów p2 od 0 do 10

Punktacja za egzamin kierunkowy:

Zakres punktacji z egzaminu kierunkowego    Punkty

8,5-10,5     6

10,6-14,0     7

14,1-17,5     8

17,6-21,5     9

21,6-25,0    10

3)    znajomość języków obcych – liczba punktów p3 od 0 do 10

Punkty na podstawie egzaminu z języka obcego przyznawane są wg skali:

3,0- 6 pkt

3,5- 7 pkt

4,0- 8 pkt

4,5- 9 pkt

5,0- 10 pkt

Gdy Kandydat przedłoży certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego – 10 pkt.

4)    udokumentowana aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia konferencyjne, nagrody w konkursach, itp.) – liczba punktów p4 od 0 do 10,

5)    odbyte staże i praktyki krajowe lub zagraniczne – liczba punktów p5 od 0 do 10 (Szczegółowe kryteria oceny za odbyte staże i praktyki krajowe i zagraniczne ustalane są przez Komisję Rekrutacyjną podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

6)    wynik testu ogólnego – liczba punktów p6 od 0 do 10,

7)    rozmowa kwalifikacyjna – liczba punktów p7 od 0 do 10. Ocenie podlega zasób wiadomości kandydata i sposób prezentacji zainteresowań naukowych.

8)    dyscyplina naukowa, tematyka – liczba punktów p8 od 0 do 10.     Punkty od 0 do 10 przyznaje Dziekan Wydziału za tematykę badawczą ważną ze względu na rozwój Uczelni lub realizację jej celów i zadań.

2.    Końcowy wynik postępowania rekrutacyjnego określony jest wzorem

gdzie pi są liczbami przyznanych punktów, a ki określają ustalone przez Radę Wydziału, wagi poszczególnych składników (tabela 1).

Tabela 1. Proponowane wagi przypisane poszczególnym kryteriom

Lp.    Kryterium    Waga

a)        Wyniki uzyskane w toku studiów (suma punktów za średnie, które przeliczono z wagami dla I i II stopnia)     2

b)        Wynik testu lub egzaminu kierunkowego    1

c)        Znajomość języków obcych (egzamin w Studium JO lub certyfikat potwierdzony przez Studium JO PWr)    1

d)        Udokumentowana aktywność naukowa    1

e)        Odbyte staże i praktyki krajowe lub zagraniczne    0,5

f)        Wynik testu ogólnego    0

g)        Rozmowa kwalifikacyjna    1

h)        Dyscyplina naukowa, tematyka    2

3.    O przyjęciu na studia doktoranckie decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata. Proponowany próg rekrutacyjny: 37 punktów. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych do zdobycia przez kandydatów: 80.

Liczba miejsc dla uczestników studiów doktoranckich w roku akakdemickim 2018/2019 wynosi: