Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Mechaniczny

Studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym można realizować w dyscyplinach naukowych: Mechanika , Budowa i Eksploatacja Maszyn, Inżynieria produkcji.

Kierownik Studiów Doktoranckich
prof.dr hab. inż. Tadeusz Smolnicki
tadeusz smolnicki@pwr.wroc.pl
tel. 71 320-42-83, bud. B-5, pok. 407

Asystentka
lic. Sylwia Rumin
sylwia.rumin@pwr.wroc.pl
tel. 71 320-42-51, bud. B-4, pok. 1.4


Opiekunami prac doktorskich są pracownicy naukowi z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego w liczbie 40 osób.

Prace doktorskie mogą być realizowane z zastosowaniem modeli teoretycznych jak i doświadczalnych.

Prace doktorskie można realizować z zakresu zagadnień podstawowych mechaniki dotyczące rozwoju opisów i identyfikacji zjawisk mechanicznych w różnych materiałach, a także strukturach technicznych i medycznych.

Wydział dysponuje szeroko rozbudowana bazą z zakresu metod numerycznych (różne systemy obliczeniowe) oraz badan doświadczalnych (zarówno podstawowych jak i aplikacyjnych).

Część realizowanych prac doktorskich jest bezpośrednio związana z przemysłem (górniczy, produkcja obrabiarek, transport, inżynieria biomedyczna).Obszar nauk technicznych:

- dziedzina nauk technicznych, dyscypliny: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji, mechanika

Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się jako sumę ważoną następujących składników:

Średnia ocen (arytmetyczna) – z wagą: 7/9 studia inżynierskie i 2/9 studia magisterskieZakres odbytych studiów i wyniki uzyskane w toku studiów – ocena średnia ważona ze zrealizowanego programu nauczania liczba punktów p1 od 0 do 10

Oceny:    5 – 10 pkt,         4,5 – 7,5 pkt,        4 – 5 pkt.

Znajomość języków obcych (egzamin ogólnouczelniany) liczba punktów p2 od 0 do 10

Oceny:    5 – 10 pkt,         4,5 – 7,5 pkt,        4 – 5 pkt.

Gdy kandydat złożył certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego otrzymuje p2 = 10 pkt.

Aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia konferencyjne, nagrody w konkursach, itp.)‏ liczba punktów p3 od 0 do 10

publikacje zagraniczne     - do 10 pkt.

konferencje zagraniczne     - do 8 pkt.

publikacje krajowe     - do 6 pkt.

konferencje krajowe     - do 1 pkt.

Odbyte staże i praktyki zagraniczne: liczba punktów p4 od 0 do 10

Test ogólnouczelniany: liczba punktów p5 od 0 do 10

Rozmowa kwalifikacyjna: liczba punktów p6 od 0 do 20

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy ogólnych wiadomości z przedmiotów zawodowych z obszaru tematyki naukowej przyszłego doktoratu, a związanych z dyscyplinami: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji a także pytań ogólnotechnicznych. W rozmowach sondować się będzie także motywację i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej potencjalnych kandydatów na SD.

 Dyscyplina naukowa (Rektor i Dziekan podają wykaz preferowanych dyscyplin) liczba punktów p7 od 0 do 30

Ustalono zerową liczbę punktów dla budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii produkcji i mechaniki.

Wynik postępowania rekrutacyjnego określony jest wzorem

W=∑_(i=1)^7▒k_(i ) p_i

gdzie:

pi są liczbami przyznanych punktów, a ki określają, ustalone przez Radę Wydziału, wagi poszczególnych składników. Wagi te wynoszą 1 za wyjątkiem k3 =1,5 (publikacje).


Limit przyjęć na studia doktoranckie na Wydział Mechaniczny w roku akakdemickim 2018/2019 wynosi 18.


W ramach projektu Młoda Kadra 2015+ osoby przyjęte w postępowaniu rekrutacyjnym w roku akademickim 2016/2017 na studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Mechanicznym mają możliwość podjęcia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie BIOINŻYNERII oraz w zakresie PROCESÓW, TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU W BUDOWIE ŚRODKÓW TRANSPORTU, po uzyskaniu zgody Kierownika Studiów Doktoranckich.