Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Studia doktoranckie na Wydziale prowadzone są w dyscyplinach: fizyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab. inż. Małgorzata Kotulska, prof. nadzw.

malgorzata.kotulska@pwr.edu.pl
tel. 71 320-39-74, bud. D-1, pok. 115

Asystentka
mgr Małgorzata Szandrocha

malgorzata.szandrocha@pwr.edu.pl
Tel. 71 320-44-80 bud. A-1, pok. 207

Rada Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, działając na podstawie § 3 ust. 6 pkt 3 Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (ZW 48/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.), określa na rok akademicki 2018/2019 wykaz tematyk badawczych ważnych ze względu na strategię Uczelni i rozwój Wydziału oraz realizację ich celów i zadań:

1.    Dziedzina nauk fizycznych – Fizyka:

magnetooptyka; inżynieria nanostruktur; fizyka materiałów dwuwymiarowych; niskowymiarowe struktury półprzewodnikowe, grafen i inne układy dwuwymiarowe; kropki kwantowe, nanokryształy i inne układy zerowymiarowe; wytwarzanie nanokryształów; źródła pojedynczych fotonów; kondensaty polary tonowe; efekty topologiczne w fazie skondensowanej; kwantowy efekt Halla; złożone fermiony; nadprzewodnictwo; fizyczne podstawy informatyki kwantowej; mechanizm Higgsa i pole grawitacyjne; metodologia i zastosowania badań molekularnych; modelowanie nieliniowych zjawisk optycznych w polimerach i ciekłych kryształach; modelowanie stochastyczne dynamiki układów złożonych; nadprzewodnictwo; optyczne przetwarzanie informacji; optyka widzenia; spektroskopia struktur przyrządów optoelektronicznych; spektroskopia nanomateriałów nieorganicznych i jej zastosowanie w medycynie; światłowody konwencjonalne i fotoniczne; teoria niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych; własności fizyczne i przejścia fazowe w materiałach ferroicznych; elektrodynamika kwantowa w ciele stałym; spektroskopia optyczna; spektroskopia nanomateriałów nieorganicznych – zastosowania w medycynie.

2.    Dziedzina nauk technicznych – Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna:

bioinformatyka, biooptyka, biopomiary w nanoskali, biofizyka agregatów molekularnych, biofizyka i fizjologia błon komórkowych, elektronika biomedyczna, metodologia i zastosowania badań molekularnych, modelowanie procesów fizjologicznych, pomiary i analiza sygnałów biologicznych systemy pomiarowe i diagnostyczne.

3.    Dziedzina nauk matematycznych – Matematyka:

analiza matematyczna, kombinatoryka analityczna, matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa, lambda - rachunek, liczniki probabilistyczne, grafy losowe, teoria funkcji rzeczywistych, teoria miary, teoria mnogości, topologia, algorytmika, algorytmy rozproszone, algorytmy stopingowe, algorytmy zrandomizowane, bezpieczeństwo komputerowe, kompresja i kodowanie, kryptografia, sieci ad hoc, optymalizacja dyskretna.SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE  W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Prowadzona rekrutacja:

Obszar nauk ścisłych:

- dziedzina nauk fizycznych, dyscyplina fizyka

- dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka.

Obszar nauk technicznych:

- dziedzina nauk technicznych, dyscyplina biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

I. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się jako sumę ważoną następujących składników:

1. Średnia ocen (arytmetyczna) – z wagą: 2

2. Przyznaje się punkty za średnią ocen z egzaminów z przedmiotów podstawowych i kierunkowych z wyłączeniem przedmiotów humanistyczno-menadżerskich, języków obcych i zajęć sportowych, obliczaną w następujący sposób:

a) w przypadku studiów dwustopniowych uwzględniamy oceny z I i II stopnia studiów, z wyłączeniem ostatniego semestru studiów magisterskich, w postaci średniej ważonej z liczby semestrów

b) w przypadku studiów jednolitych uwzględniamy oceny z wszystkich lat studiów z wyłączeniem ostatniego semestru.

średnia co najmniej 4.9 10 pkt

[4,8 – 4.9) 9,5 pkt

[4,7 – 4,8) 9 pkt

[4,6– 4,7) 8,5 pkt

[4,5 – 4,6) 8 pkt

[4,4 – 4,5) 7,5 pkt

[4,3 – 4,4) 7 pkt

[4,2 – 4,3) 6,5 pkt

[4,1 – 4,2) 6 pkt

[4,0 – 4,1) 5 pkt

[3,9 – 4,0) 4 pkt

[3,8 – 3,9) 3 pkt

[3,7 – 3,8) 2 pkt

[3,6 – 3,7) 1 pkt

Uwaga:

W przypadku oceny poprawianej bierzemy pod uwagę tylko ocenę wyższą.

3. Język obcy – z wagą: 0.5

Punkty na podstawie egzaminu z języka obcego przyznawane są według skali:

Ocena z egzaminu:

5,0     10 pkt

4,5 8 pkt

4,0 6 pkt

3,5 4 pkt

3,0 2 pkt

Gdy kandydat złożył certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego otrzymuje 10 pkt.

4. Aktywność naukowa – z wagą: 1

Liczba punktów nie może przekroczyć 10.

Punkty przyznawane są za publikacje oraz prace przyjęte do druku w wydawnictwach naukowych (bierzemy pod uwagę rangę naukową), staże naukowe, udział w konferencjach

i konkursach naukowych. Szczegółowe kryteria oceny osiągnięć są ustalane przez Komisję Rekrutacyjną osobno dla każdej dyscypliny.

5. Rozmowa kwalifikacyjna – z wagą: 2

Liczba punktów nie może przekroczyć 10.

Ocenie podlega poziom wiedzy kandydata i sposób prezentacji zainteresowań naukowych np. tematyki pracy magisterskiej.

6. Zgodność wykazu tematyk badawczych ważnych ze względu na strategię Uczelni i rozwój Wydziału oraz realizację jego celów i zadań – z wagą: 1

Liczba punktów nie może przekroczyć 10.

Punkty przyznaje się na podstawie zgodności wykształcenia kandydata z profilem naukowym lub preferencjami rozwojowymi Wydziału PPT oraz na podstawie opinii o kandydacie przyszłego opiekuna naukowego.

II. Na studia doktoranckie nie może być przyjęty kandydat, który uzyskał łącznie mniej niż 50% możliwych do zdobycia punktów.

Kandydat nie musi dostarczać zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na Wydziale.W ramach projektu Młoda Kadra 2015+ osoby przyjęte w postępowaniu rekrutacyjnym w roku akademickim 2018/2019 na studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki mają możliwość podjęcia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie BIOINŻYNIERII, po uzyskaniu zgody Kierownika Studiów Doktoranckich.