Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki odbywają się w ramach dyscypliny naukowej elektronika

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Artur Wymysłowski
artur.wymyslowski@pwr.wroc.pl

tel. 71 320-25-93, bud. C-2, pok. 105

Asystentka
mgr inż. Kamilla Zawisza

kamilla.zawisza@pwr.edu.pl
tel. 71 320-40-47, bud. C-2, pok. 016Tematyka naukow-badawcza pracowników Wydziału jest związana z mikro- i nanotechnologią, i obejmuje: mikrosystemy, optoelektronikę, technikę światłowodową, czujniki mikroelektroniczne, mikromechanikę krzemową, charakteryzację warstw i struktur epitaksjalnych, układy cienko- i grubowarstwowe, technikę jonową i plazmową, inżynierię materiałową na potrzeby elektroniki, projektowanie układów scalonych (VLSI), metody badania struktury atomowej i elektronowej półprzewodników, technologię aparatury elektronicznej, fotowoltaikę, montaż w elektronice, a także zastosowanie techniki bliskich pól (mikroskopii tunelowej, i mikroskopii sił atomowych) w biologii i medycynie.

Z taką tematyką powinny być związane prace badawcze doktorantów, stanowiące podstawę ich rozpraw doktorskich. Realizację badań w tych dziedzinach gwarantuje odpowiednie zaplecze badawcze Wydziału. Wydział współpracuje również z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, w których badania doktorantów mogą być uzupełniane i rozszerzane.


Uchwała nr 188/17/2016-2020

Rady Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Politechniki Wrocławskiej

z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji

na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

§ 1. Rada Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, działając na podstawie § 3 ust. 6 Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (ZW 48/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.), określa szczegółowe warunki i tryb rekrutacji oparte na systemie punktowym studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji oparty na systemie punktowym na studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie § 3 p. 2 Regulaminu studiów doktoranckich Rada Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki w dniu 6 grudnia 2017 ustaliła następujące warunki rekrutacji na studia doktoranckie dzienne w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki w dyscyplinie elektronika:

1.    O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w § 3 p. 1 Regulaminu.

2.    Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa do dnia 31.05.2018 w uczelnianym sekretariacie studiów doktoranckich następujące dokumenty i załączniki:

a)    podanie (według wzoru) o przyjęcie na studia doktoranckie na wydziale, ze wskazaniem dyscypliny lub dyscypliny i specjalności określonej w informacji o studiach doktoranckich, zawierające wstępną zgodę osoby proponowanej na opiekuna naukowego,

b)    podanie (według wzoru) o stypendium doktoranckie wraz z określeniem okresu jego otrzymywania lub zobowiązanie się osoby prawnej lub fizycznej do wypłacania stypendium doktoranckiego w zadeklarowanym okresie (opcjonalnie),

c)    podanie (według wzoru) o zakwaterowanie w hotelu asystenckim lub przyznanie miesięcznego ryczałtu na wynajęcie lokalu mieszkalnego (opcjonalnie),

d)    dyplom ukończenia studiów wyższych lub w wypadku osób, o których mowa w § 3 p. 1. Regulaminu, oświadczenie kandydata, potwierdzone przez Dziekana o przewidywanym zakończeniu studiów do dnia 30.09.2017,

e)    życiorys,

f)    charakterystykę aktywności naukowej i dorobku naukowego,

g)    oryginały posiadanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego: język angielski – FCE, TOEFL, język francuski – DELF, DL, język hiszpański – DELE, język niemiecki – ZD, język rosyjski – PURJ, język włoski – CILS, CELI, uprawniające do zwolnienia z egzaminu językowego w postępowaniu kwalifikacyjnym,

h)    zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie lub dyscyplinie i specjalności (obowiązkowe).

3.    W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej, wyskalowanymi jednakowo dla wszystkich dyscyplin i specjalności wydziałów Uczelni, są:

a)    zakres odbytych studiów i wyniki uzyskane w toku studiów - ocena średnia z egzaminów ze zrealizowanego programu nauczania:

            liczba punktów p1 od 0 do 10

b)    wynik testu lub egzaminu kierunkowego:

            liczba punktów p2 od 0 do 10

c)    znajomość języków obcych (jeśli kandydat złożył co najmniej jeden z wymienionych w p. 2g. certyfikatów, p3=10):

            liczba punktów p3 od 0 do 10

d)    aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia konferencyjne, nagrody w konkursach, itp.):

            liczba punktów p4 od 0 do 10

e)    odbyte staże i praktyki zagraniczne:

            liczba punktów p5 od 0 do 10

f)    wynik testu ogólnego:

            liczba punktów p6 od 0 do 10

g)    rozmowa kwalifikacyjna:

            liczba punktów p7 od 0 do 10

h)    dyscyplina naukowa (rektor i dziekan podają wykaz preferowanych dyscyplin lub dyscyplin i specjalności oraz przyporządkowaną im liczbę punktów):

    liczba punktów p8 od 0 do 10

    Wynik postępowania rekrutacyjnego określony jest wzorem:


w którym pi są liczbami przyznanych punktów, a ki określają, ustalone przez Radę Wydziału wagi poszczególnych składników i wynoszą k1=2, k2=k3=0, k4=0.5, k5=k6=0, k7=1, k8=1 lub 2. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa miejsce kandydata na liście rankingowej.

4.    W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się następujące składniki oceny punktowej:

a)    zakres odbytych studiów i wyniki uzyskane w toku studiów – ocena średnia ważona z egzaminów ze zrealizowanego programu nauczania co najmniej 3,80 (liczone łącznie z pierwszego i drugiego stopnia dla studiów dwustopniowych),

b)    o przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się absolwenci kierunków technicznych oraz matematyki, fizyki, chemii i informatyki w rozumieniu § 3, p. 1 Regulaminu studiów doktoranckich.

c)    aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia na konferencjach, nagrody w konkursach),

d)    rozmowa kwalifikacyjna,

e)    dyscyplina naukowa.

5.    Komisja rekrutacyjna w procesie kwalifikacyjnym stosuje następującą skalę punktową:

a)    dla absolwentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika przy średniej z egzaminów:

Średnia    Liczba punktów p1

poniżej 3,80 (było 4,00)    0

od 3,80 do 3,89    1

od 3,90 do 3,99    2

od 4,00 do 4,09    3

od 4,10 do 4,19    4

od 4,20 do 4,29    5

od 4,30 do 4,39    6

od 4,40 do 4,49    7

od 4,50 do 4,59    8

od 4,60 do 4,69    9

powyżej 4,70    10

b)    dla absolwentów kierunków innych niż Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika przy średniej z egzaminów:

Średnia    Liczba punktów p1

poniżej 3,80 (było 4,00)    0

od 3,80 do 3,99    1

od 4,00 do 4,19     2

od 4,20 do 4,39    3

od 4,40 do 4,59     4

od 4,60 do 4,79    5

powyżej 4,80    6

 

6.    Przy ocenie rozmowy kwalifikacyjnej stosuje się następującą procedurę: każdy z członków komisji rekrutacyjnej, biorący udział w rozmowie kwalifikacyjnej, przyznaje punkty w skali od 0 do 10. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną przyznanych punktów. Opiekun naukowy kandydata nie bierze udziału w przyznawaniu punktów.

Rada Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, działając na podstawie § 3 ust. 6 Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (ZW 48/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.), określa liczbę miejsc na pierwszym roku studiów doktoranckich w prowadzonej dyscyplinie w roku akademickim 2018/2019

Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina elektronika – 11 miejsc (w tym 6 stypendiów)