Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Chemiczny

Studia doktoranckie na Wydziale prowadzone są w dyscyplinach: chemia, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, biotechnologia, inżynieria materiałowa.

Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. hab. inż. Jarosław Myśliwiec
jaroslaw.mysliwiec@pwr.wroc.pl
tel. 320 31 97 bud. C-6 pokój 132a

Asystentka
mgr Ewa Kawińska
ewa.kawinska@pwr.wroc.pl
tel. 320-38-43, bud. C-6, pok. 132a


Wydział Chemiczny, to jeden z największych wydziałów wyższych uczelni technicznych w Polsce. Jest także jednym z najstarszych, bowiem został założony pod koniec 1945 roku na bazie kilku katedr chemicznych utworzonych przez wybitnych uczonych przybyłych do Wrocławia z Politechniki Lwowskiej. Wśród założycieli naszego Wydziału było wielu znakomitych przedstawicieli nauk chemicznych, między innymi ostatni rektor Politechniki Lwowskiej - prof. Edward Sucharda, a także wielu zasłużonych dla rozwoju polskiej technologii chemicznej wybitnych chemików technologów, współtwórców przedwojennego polskiego przemysłu chemicznego. Obecnie, w gronie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału jest 38 profesorów tytularnych, 40 doktorów habilitowanych, w tym połowa zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, oraz ponad 100 doktorów.

Wydział Chemiczny posiada prawo doktoryzowania i habilitowania w zakresie chemii, inżynierii chemicznej, technologii chemicznej i biotechnologii. W tych dyscyplinach prowadzi też studia doktoranckie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, a także zasad przyznawania stypendiów, w roku akademickim 2013/2014 podane są na stronie internetowej Wydziału (http://www.ch.pwr.wroc.pl/). Podczas studiów, które trwają cztery lata, doktoranci prowadzą badania naukowe umożliwiające przygotowanie rozprawy doktorskiej. Jednocześnie uczestniczą w specjalistycznych wykładach i seminariach, głównie na I i II roku studiów, oraz odbywają praktykę dydaktyczną. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni, w porozumieniu z przyszłym promotorem, sprecyzować tematykę pracy doktorskiej. Pomocnym w tym zakresie może być wykaz potencjalnych promotorów Wydziału. Wykaz to również, obszerne źródło informacji o aktualnej, i co jest charakterystyczną cechą naszego Wydziału, różnorodnej tematyce badań prowadzonych na Wydziale - od badań podstawowych do ukierunkowanych na rozwiązywanie aktualnych i perspektywicznych problemów szeroko rozumianego przemysłu chemicznego, oraz innych gałęzi gospodarki wykorzystujących technologie chemiczne, w tym również biotechnologiczne. Zainteresowani znajdą tu szeroki wybór tematów oferowanych w zakresie biotechnologii, chemii, inżynierii chemicznej i procesowej, inżynierii materiałowej i technologii chemicznej.


2.    W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:

a. średnia ocena z przebiegu studiów I i II stopnia*, na poziomie, co najmniej, 4,00. Sposób wyliczania średniej podano w przypisie do tego punktu.

liczba punktów p1 = średnia ocen x 10

b. znajomość języków obcych **,

–    certyfikat o którym mowa w punkcie 1 c) 6:

z języka angielskiego

liczba punktów p2 = 10

        z innych języków niż j. angielski

                liczba punktów p2 = 5

-    ocena końcowa z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (B2):

liczba punktów p2 = końcowa ocena w indeksie x 2

-     ocena końcowa z języka/języków na poziomie średnio zaawansowanym

liczba punktów p2 = końcowa ocena w indeksie

-    ocena z egzaminu w SJO PWr.:

z języka angielskiego

liczba punktów p2 = ocena x 2

        z innego języka niż język angielski

liczba punktów p2 = ocena

c. aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia konferencyjne, nagrody w

konkursach, itp.)

liczba punktów p3 = max 5

d. odbyte staże i praktyki zagraniczne, inne fakultety

liczba punktów p4 = max 5

e. rozmowa kwalifikacyjna,    

liczba punktów p5 = max 10

Wynik postępowania rekrutacyjnego określony jest wzorem

gdzie pi są liczbami przyznanych punktów, a ki określają, ustalone przez Radę Wydziału, wagi poszczególnych składników które wynoszą

k1 = 3, k2 = k3 = k4= k5= 1.

Wynik postępowania rekrutacyjnego określa miejsce kandydata na liście rankingowej.

*) Średnia ocena z pkt. 2a jest średnią arytmetyczną oceny przebiegu studiów I stopnia wyznaczoną zgodnie z § 27, p. 1 Regulaminu Studiów Wyższych w Politechnice Wrocławskiej, 2015 (ZW 73/2015) oraz oceny średniej studiów II stopnia za wybrany okres (według § 27, p. 3 Regulaminu Studiów) w tym przypadku są to dwa semestry poprzedzające semestr końcowy, gdyż dla większości kandydatów w momencie składania dokumentów oceny średniej za semestr końcowy nie można jeszcze wyliczyć.

**) w przypadku znajomości więcej niż jednego języka obcego – liczba punktów jest sumowana (za każdy język zgodnie z punktacją), przy czym uwzględnia się znajomość dwóch języków, w tym koniecznie j. angielskiego.

Uwaga kandydaci spoza Politechniki Wrocławskiej:

W przypadku, gdy punkty ECTS przypisane są do grupy kursów, dla wyznaczenia średniej oceny ze studiów należy posłużyć się średnią arytmetyczną punktów przypadających na jeden kurs w grupie. Nie stosuje się żadnych arbitralnych przeliczników ocen w związku z inną skalą ocen stosowaną w macierzystej uczelni kandydata niż na Politechnice Wrocławskiej. Kandydaci, którzy ukończyli studia w innym systemie lub poza Polską winni przedstawić średnią ocenę przebiegu studiów z uwzględnieniem zasad podanych w § 27, p. 1 Regulaminu Studiów Wyższych w Politechnice Wrocławskiej, 2015 (ZW 73/2015).

Załącznik do Uchwały

Wyciąg z Regulaminu Studiów Wyższych Politechniki Wrocławskiej

OCENY ZA STUDIA, OSTATECZNY WYNIK STUDIÓW

W celu określenia oceny końcowej, o której mowa w ust. 3, wyznacza się średnią ocenę z przebiegu całych studiów. Jest to średnia ważona punktami ECTS wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń kursów/grup kursów, wyszczególnionych w indeksie elektronicznym, przewidzianych programem studiów studenta, i tylko tych z nich, które są zaliczone na poczet realizacji programu studiów, tj. kursów/grup kursów, o których mowa w § 11 ust. 5. Średnią tę wyznacza się zgodnie ze wzorem, po zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku:


W tej średniej ocen nie uwzględnia się zaliczonych kursów/grup kursów spoza programu studiów studenta, a także kursów z jego programu studiów, realizowanych w danym semestrze, ale ponad obowiązujący limit dla danego modułu zajęć. W przypadku, gdy student zdawał egzamin komisyjny, uwzględnia się tylko ocenę z tego egzaminu.

Wyznacza się również ocenę średnią z przebiegu studiów za wybrany okres (np. za jeden semestr, za dwa semestry itp.). Wtedy stosuje się zasady podane w ust. 1, przy czym z danego okresu studiów uwzględnia się oceny z egzaminów i zaliczeń kursów/grup kursów, wyszczególnionych w indeksie elektronicznym, również oceny niedostateczne. Ocena niedostateczna z danego kursu/grupy kursów we wzorze (ust. 1) ważona jest liczbą punktów ECTS, przypisaną do kursu/grupy kursów, a w sumie punktów ECTS (mianownik wzoru) uwzględnia się punkty ECTS, odpowiadające każdej ocenie branej do obliczeń.