Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Elektroniki

Studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki prowadzone są w dyscyplinach: automatyka i robotyka, elektronika, informatyka, telekomunikacja.

Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak
krzysztof.walkowiak@pwr.wroc.pl
tel.  71 320-35-39, bud. C-3, pok. 213

Asystentka
mgr Agnieszka Chaszczewska 
agnieszka.chaszczewska@pwr.wroc.pl
tel.  71 320-26-95, bud. C-3, pok. 25B


W gronie pracowników naukowo-dydaktycznych jest 16 profesorów tytularnych, 27 doktorów habilitowanych (w większości zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego) oraz ponad 150 doktorów. W skład Wydziału Elektroniki (W4) wchodzi: Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej (W4/K1), Katedra Systemów i Sieci Komputerowych (W4/K2), Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki (W4/K3), Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki (W4/K4), Katedra Akustyki i Multimediów (W4/K5), Katedra Systemów Przetwarzania Sygnałów (W4/K6), Katedra Cybernetyki i Robotyki (W4/K7), Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania (W4/K8), Katedra Informatyki Technicznej (W4/K9).

Wydział prowadzi studium doktoranckie. Wydział posiada prawa doktoryzowania w zakresie automatyki i robotyki, elektroniki, telekomunikacji, informatyki, a także prawa habilitowania w zakresie automatyki i robotyki, elektroniki, telekomunikacji, informatyki.

Tematyka badawcza pracowników Wydziału związana jest z badaniami w dyscyplinach automatyka i robotyka, elektronika, informatyka oraz telekomunikacja. Tematyka proponowanych prac doktoranckich przedstawia się następująco: szeroko pojęta technika laserowa, technika światłowodowa, optoelektronika, optokomunikacja, metrologia laserowa, nowe kierunki w fotonice oraz biofotonice, telekomunikacja, kompatybilność elektromagnetyczna, projektowanie niezawodnych układów i systemów cyfrowych, bezpieczeństwo i poufność informacji, modelowanie i pomiary w akustyce technicznej, protetyka słuchu: konstrukcja, modelowanie i pomiary aparatów słuchowych, psychoakustyka, cyfrowe przetwarzanie sygnałów akustycznych, sieci neuronowe i algorytmy ewolucyjne, nowoczesne teorie sterowania, problemy identyfikacji, identyfikacja systemów o złożonej strukturze, anteny i mikrofalowe układy antenowe o wysokim stopniu integracji, systemy i urządzenia telekomunikacyjne statków kosmicznych, zaawansowane techniki pomiarów anten, numeryczne modelowanie jednofazowych silników indukcyjnych klatkowych, procesy decyzyjne w automatyce, obliczeniowe aspekty sieci neuronowych, bezprzewodowe systemy i sieci teleinformatyczne naziemne i satelitarne, systemy telefonii komórkowej, bezprzewodowe systemy dostępowe, pomiary radiowe, uczenie maszyn i eksploracja danych, aplikacje metod inteligentnych dla problemów praktycznych, optymalizacja systemów i sieci komputerowych.


Obszar nauk technicznych:

- dziedzina nauk technicznych, dyscypliny: automatyka i robotyka, elektronika, informatyka, telekomunikacja.

1.    W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny są:

1)    Wyniki uzyskane w toku studiów wyrażone przez średnią ze studiów. Najniższą średnią umożliwiającą przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego jest 4.0. Dla studiów dwustopniowych przez średnią rozumie się średnią ważoną z obydwu stopni o wagach 0,7 dla I oraz 0,3 dla II stopnia.

2)    Za łączną średnią z przebiegu studiów:

•    równą 4.0 przyznaje się liczbę punktów 4;

•    równą 5.0 przyznaje się liczbę punktów 9;

•    zawartą pomiędzy 4.0 i 5.0 przyznaje się, na zasadzie proporcjonalności, liczbę punktów zawartą pomiędzy 4 i 9 (przedział 4.0-4.19: 5 pkt, przedział 4.2-4.39: 6 pkt, przedział 4.40-4.59: 7 pkt, przedział 4.60-4.79: 8 pkt, przedział 4.80-4.99: 9 pkt);

•    wyższą niż 5.0 przyznaje się punktów 10.

3)    Na uzasadniony pisemny wniosek opiekuna naukowego, warunek dotyczący średniej 4.0 podany w punkcie a) może być w wyjątkowych przypadkach uchylony przez kierownika studiów doktoranckich. Liczbę punktów za średnią obniża się wówczas proporcjonalnie.

4)    Rozmowa kwalifikacyjna. W ocenie rozmowy kwalifikacyjnej uwzględnia się między innymi: publikacje, udział w pracach badawczych, certyfikaty znajomości języków obcych i działalność w kołach naukowych. Za wynik rozmowy kwalifikacyjnej przyznaje się liczbę punktów zawartą pomiędzy 0 i 10.

2.    Wynikiem postępowania jest łączna suma uzyskanych punktów. Określa ona miejsce kandydata na liście rankingowej dotyczącej właściwej dyscypliny.