Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Elektryczny

Studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej prowadzone są w następujących dyscyplinach naukowych: elektrotechnika oraz automatyka i robotyka.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz ROSOŁOWSKI
eugeniusz.rosolowski@pwr.wroc.pl
tel.  71 320-37-86, bud. D-20, pok. 420

Asystent
dr inż. Adam JAKUBOWSKI

adam.jakubowski@pwr.wroc.pl
tel.  71 320-44-02, bud. D-20, pok.215


Studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej prowadzone są w następujących dyscyplinach naukowych: elektrotechnika oraz automatyka i robotyka. Oferowane tematy prac doktorskich obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z następującymi specjalnościami: elektroenergetyka (automatyka elektroenergetyczna, systemy elektroenergetyczne, analiza stanów przejściowych, urządzenia i aparaty elektryczne, zjawiska łączeniowe, gospodarka elektroenergetyczna, źródła energii elektrycznej); elektrotechnika teoretyczna (teoria pola, przetwarzanie sygnałów), inżynieria materiałowa (materiały izolacyjne, nowe źródła energii); elektrostatyka; maszyny elektryczne (konstrukcja maszyn, mikromaszyny); napędy elektryczne (automatyka napędów, energoelektronika); metrologia elektryczna (miernictwo cyfrowe i analogowe).

Pracownicy Wydziału realizują w tym zakresie prace na zamówienie przodujących na świecie producentów urządzeń elektrycznych.

Wydział oferuje dużą liczbę stypendiów dla studentów studiów doktoranckich: niemal wszyscy doktoranci Wydziału otrzymują takie stypendia.

Obszar nauk technicznych:

- dziedzina nauk technicznych, dyscypliny: automatyka i robotyka, elektrotechnika.

1.    W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:

1)    Zakres odbytych studiów i wyniki uzyskane w toku studiów (średnia ocena z egzaminów)     liczba punktów p1 od 0 do 10, waga k1=3;

2)    wynik testu lub egzaminu kierunkowego (brak w wymaganiach Wydziału);

3)    znajomość języków obcych nowożytnych,    liczba punktów p3 od 0 do 10, waga k3=2;

4)    aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia konferencyjne, nagrody w konkursach, itp. liczba punktów p4 od 0 do 10, waga k4=3;

5)    odbyte staże i praktyki, w tym zagraniczne, liczba punktów p5 od 0 do 10, waga k5=1;

6)    wynik testu ogólnego (brak w wymaganiach Wydziału);

7)    rozmowa kwalifikacyjna liczba punktów p7 od 0 do 10, waga k7=1;

8)    opinia opiekuna naukowego    liczba punktów p8 od 0 do 10, waga k8=2;

9)    preferowana dyscyplina naukowa (brak w wymaganiach Wydziału).

2.    Minimalnym wstępnym wymaganiem kwalifikacyjnym na studia doktoranckie w dyscyplinie elektrotechnika jest średnia ocena z egzaminów w czasie studiów co najmniej 3,9.

3.    Rada Wydziału upoważnia Komisję Rekrutacyjną do obniżenia tego progu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4.    Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się wzorem:

w którym pi są liczbami przyznanych punktów, a ki określają wagi poszczególnych składników.

5.    Wynik postępowania rekrutacyjnego określa miejsce kandydata na liście rankingowej.

Stypendia będą przyznawane według listy rankingowej  za najlepszy wynik postpowania rekrutacyjnego.