Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab.inż. Herbert Wirth
herbert.wirth@pwr.edu.pl
tel. 320-68-11 bud.L-1, pok. 373

Asystentka
mgr inż. Anna Karp
anna.karp@pwr.edu.pl
tel. 320-68-36, bud. L-1, pok. 256


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII PWr.

w roku akademickim 2018/2019

Rada Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr. w dniu 06.12.2017r. przyjęła zasady przyjęć na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019.

I. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się jako sumę ważoną podanych niżej składników.

1. Średnia ocen (z wagą 2)

Przyznaje się punkty za średnią ocen z egzaminów z przedmiotów kierunkowych związanych z kierunkiem podejmowanych studiów doktoranckich uzyskanych podczas studiów I i II stopnia:

W przypadku jeszcze niezakończonego ostatniego semestru studiów magisterskich do średniej wliczane są oceny ze wszystkich lat studiów z wyłączeniem ostatniego semestru.

średnia        co najmniej 4.9    10 pkt

        [4,8 – 4.9)        9,5 pkt

        [4,7 – 4,8)        9.0 pkt

        [4,6– 4,7)        8,5 pkt

        [4,5 – 4,6)        8,0 pkt

        [4,4 – 4,5)        7,5 pkt

        [4,3 – 4,4)        7,0 pkt

        [4,2 – 4,3)        6,5 pkt

        [4,1 – 4,2)        6,0 pkt

        [4,0 – 4,1)        5,0 pkt

        [3,9 – 4,0)        4,0 pkt

        [3,8 – 3,9)        3,0 pkt

        [3,7 – 3,8)        2,0 pkt

        [3,6 – 3,7)        1,0 pkt

a) Ocena z języka obcego nie jest traktowana jako ocena z przedmiotu kierunkowego.

b) Warunkiem wszczęcia postępowania rekrutacyjnego jest średnia ocen nie niższa niż 3,6.

2. Języki obce (z wagą 0.5)

Punkty na podstawie oceny z języka obcego przyznawane są według oceny uzyskanej w toku studiów - z indeksu lub na podstawie certyfikatu:

     Ocena: 5,0     10 pkt

            4,0        6 pkt

            3,0        2 pkt

Komisja przyznaje 10 pkt za języki obce w przypadku przedłożenia przez kandydata jednego z wymienionych poniżej certyfikatów: język angielski (FCE, CAE, CPE, TOEFL), język francuski (DELF, DL), język hiszpański (DELE), język niemiecki (ZD), język rosyjski (PURJ), język włoski (CILS, CELI).

3. Aktywność naukowa (z wagą 1)

Liczba punktów nie może przekroczyć 10. Punkty przyznawane są za publikacje oraz prace przyjęte do druku w wydawnictwach naukowych (brane pod uwagę jest ranga naukową), staże naukowe, udział w konferencjach i konkursach naukowych. Szczegółowe kryteria oceny osiągnięć są ustalane przez komisję rekrutacyjną osobno dla każdej dyscypliny (matematyka, fizyka, górnictwo i geologia inżynierska).

4. Rozmowa kwalifikacyjna (z wagą 2)

Liczba punktów nie może przekroczyć 10

a) Ocenie podlega poziom wiedzy kandydata i sposób prezentacji zainteresowań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki pracy magisterskiej i planowanej rozprawy doktorskiej

b) Ocenie podlega poziom naukowy przygotowywanej lub złożonej pracy magisterskiej.

5. Zgodność z profilem naukowym Wydziału (z wagą 1)

Liczba punktów nie może przekroczyć 10.

Punkty przyznaje się na podstawie zgodności wykształcenia kandydata z profilem naukowym lub preferencjami rozwojowymi Wydziału oraz na podstawie opinii o kandydacie przyszłego opiekuna naukowego.

II. Kandydat przedkłada Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty

o    oświadczenie o średniej ocen wraz z wykazem tych ocen

o    kopie prac oraz oświadczenie przedstawiające aktywność naukową, które podlegać mają ocenie punktowej według zasad wymienionych w punkcie I.3.

Kandydat na studia doktoranckie przedstawia w Dziale Nauczania (pok.153 bud. A1) w wyznaczonym terminie podanie (Kartę Kandydata) zawierające wstępną zgodę osoby proponowanej na opiekuna naukowego, wraz kompletem dokumentów (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane):

    Wykaz kursów wraz z ocenami wraz całego okresu studiów (jednolitych magisterskich lub łącznie studiów I i II stopnia) potwierdzoną przez Dziekanat;

    średnią (arytmetyczną) ocen z całego okresu studiów (jednolitych magisterskich lub łącznie studiów I i II stopnia) potwierdzoną przez Dziekanat;

    dyplom ukończenia studiów wyższych lub w przypadku osób, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2, 3) Regulaminu Studiów Doktoranckich, oświadczenie kandydata potwierdzone przez Dziekanat o przewidywanym zakończeniu studiów do dnia 30.09.2018;

    przebieg dotychczasowej aktywności naukowej i dorobku naukowego (publikacje krajowe i zagraniczne, udział w konferencjach, udział w badaniach naukowych, projektach);

    oryginały lub potwierdzone kopie posiadanych certyfikatów zaświadczających znajomość języka obcego np.: język angielski FCE, TOEFL; język francuski DELF, Dl; język hiszpański DELE; język niemiecki ZD; język rosyjski PURJ; język włoski CILS, CELI;

    życiorys.

III. Na studia doktoranckie nie może być przyjęta osoba, która uzyskała łącznie mniej niż 35 punktów (próg rekrutacyjny: 35 punktów)

IV. Wykaz tematyk badawczych ważnych ze względu na Strategię rozwoju Uczelni i Wydziału oraz realizację jej celów i zadań:

geomechanika, geotechnika, geologia inżynierska, geologia złóż, hydrologia, hydrogeologia i gospodarka wodna, radiofizyka, transport kopalniany, maszyny i urządzenia górnicze oraz ich diagnostyka i zarządzanie, inżynieria mineralna i chemiczna, ekonomika i zarządzanie w przemyśle surowcowym, zarządzanie produkcją, zarządzanie i ochrona środowiska, gospodarka odpadami, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, surowce pozaziemskie, bezpieczeństwo i higiena pracy, historia górnictwa, automatyka i sensoryka w górnictwie, geoinformatyka, miernictwo górnicze, geodezja i kartografia, technologie eksploatacji, Linked Geospatial Data, GIS w zastosowaniach historycznych, geometria obiektów drgających.

Limit przyjęć na studia doktoranckie  - 3 osoby