Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Studia doktoranckie na Wydziale Informatyki i Zarządzania odbywają się w ramach dyscyplinie naukowej: informatyka i nauka o zarządzaniu.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż.Halina Kwaśnicka
halina.kwasnicka@pwr.wroc.pl
tel. 320-35-34, bud. D-2, pok.201/1

Asystentka
Wiesława DARSKA
wieslawa.darska@pwr.wroc.pl
tel. 320-42-42, bud. B-4, pok. 1a14


Studia doktoranckie na Wydziale Informatyki i Zarządzania odbywają się w ramach dyscypliny naukowej informatyka i nauka o zarządzaniu.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka oraz w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Prowadzona rekrutacja:

Obszar nauk technicznych:

- dziedzina nauk technicznych, dyscyplina informatyka

Obszar nauk społecznych:

- dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu

1.    Kryteria oceny kandydatów:

1)    Warunkiem koniecznym ubiegania się na studia doktoranckie jest znajomość co najmniej jednego z języków obcych: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, potwierdzona certyfikatem lub pozytywną oceną uzyskaną na ogólnouczelnianym egzaminie przeprowadzanym w terminie wskazanym w „Harmonogramie czynności rekrutacyjnych na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018”. Brak oryginału certyfikatu lub zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnej oceny na egzaminie ogólnouczelnianym wyklucza kandydata na studia doktoranckie z postępowania kwalifikacyjnego.

2)    Na ocenę punktową kandydata wystawioną przez Komisję Rekrutacyjną składają się – zgodnie z kryteriami wymienionymi w Karcie kandydata na studia doktoranckie – punkty przyznane za:

-     rozmowę kwalifikacyjną – p7,

-    aktywność naukową – p4,

-     dyscyplinę naukową – p8,

Liczby punktów p7, p4 i p8 muszą wynosić od 0 do 10. Wagi poszczególnych składników wynoszą: k7 = 0,35, k4 = 0,35, k8 = 0,3. Wagi pozostałych składników występujących w Karcie kandydata na studia doktoranckie wynoszą zero, tzn. k1 = k2 = k3 = k5 = k6 = 0.

2.    Wynik postępowania rekrutacyjnego, czyli wystawiona ocena punkowa kandydata, jest obliczany według wzoru W = k4 p4 + k7 p7 + k8 p8.

3.    Kandydat nie musi dostarczać zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na naszym Wydziale.