Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wydział Mechaniczno-Energetyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn oraz energetyka.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. Henryk KUDELA

henryk.kudela@pwr.edu.pl
tel. 320-20-40, bud. D-2, pok. 16

Asystentka
mgr inż. Marta Brzezińska

marta.brzezinska@pwr.edu.pl

tel.71 320-45-23, pok. 246 Załącznik do uchwały nr 158/21/2016-2020

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2018/2019, oparte na systemie punktowym:

Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 prowadzona będzie w dyscyplinach: Budowa i eksploatacja maszyn; Energetyka.

1. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie może ubiegać się osoba spełniająca warunki określone w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie składa od 07.05.2018r. do dnia 30.05.2018r. w uczelnianym sekretariacie studiów doktoranckich dokumenty

i załączniki wymienione w uchwale Senatu.

Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 odbywa się w trzech etapach:

- przystąpienie do egzaminu językowego w SJO,

- uzyskawszy pozytywny wynik z egzaminu z języka obcego Kandydat podchodzi do egzaminu kierunkowego,

- uzyskawszy pozytywny wynik z egzaminu kierunkowego, Kandydat w wyznaczonym terminie stawia się na rozmowę kwalifikacyjną w obecności opiekuna naukowego.

3. Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu i jest oparta na systemie punktowym.

W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:

a. wyniki uzyskane w toku studiów (średnia ocena ważona ze zrealizowanego programu nauczania)

- w przypadku studiów jednolitych magisterskich- średnia ważona na poziomie co najmniej 4,0 bez uwzględnienia oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego)

                          liczba punktów p1 od 0 do 10

- w przypadku studiów dwustopniowych:

studia I stopnia inżynierskie- punkty za średnią liczymy z wagą 0,7

studia II stopnia magisterskie- punkty za średnią (średnia ważona na poziomie co najmniej 4,0 bez uwzględnienia oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego) liczymy z wagą 0,4                                  liczba punktów p1 od 0 do 10

Punkty za wyniki w nauce uzyskane w toku studiów:

Średnia    Punkty

3,80 – 3,99    0

4,0 – 4,20    2

4,21 – 4,4    4

4,41 – 4,6    6

4,61 – 4,8    8

Powyżej 4,8    10

b.     wynik testu lub egzaminu kierunkowego-      liczba punktów p2 od 0 do 10

Punktacja za egzamin kierunkowy:

Zakres punktacji z egzaminu kierunkowego    Punkty

8,5-10,5     6

10,6-14,0     7

14,1-17,5     8

17,6-21,5     9

21,6-25,0    10

c.    znajomość języków obcych-               liczba punktów p3 od 0 do 10

Punkty na podstawie egzaminu z języka obcego przyznawane są wg skali:

3,0- 6 pkt

3,5- 7 pkt

4,0- 8 pkt

4,5- 9 pkt

5,0- 10 pkt

Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego uprawnia do zwolnienia z egzaminu językowego w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku, gdy Kandydat przedłoży stosowny certyfikat, Komisja przyznaje 10 pkt za znajomość języków obcych. Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu

i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586).

d.    udokumentowana aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia konferencyjne, nagrody w konkursach, itp.)     -                  liczba punktów p4 od 0 do 10

Punkty przyznaje Komisja rekrutacyjna na podstawie przedstawionego udokumentowanego dorobku Kandydata.

e.    odbyte staże i praktyki krajowe lub zagraniczne-     liczba punktów p5 od 0 do 10

Szczegółowe kryteria oceny za odbyte staże i praktyki krajowe i zagraniczne ustalane są przez Komisję podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

f.    wynik testu ogólnego        -                      liczba punktów p6 0

g.    rozmowa kwalifikacyjna-                          liczba punktów p7 od 0 do 10

Ocenie podlega zasób wiadomości kandydata i sposób prezentacji zainteresowań naukowych.

h.    dyscyplina naukowa, tematyka                 liczba punktów p8 od 0 do 10

Punkty od 0 do 10 przyznaje Dziekan Wydziału za tematykę badawczą ważną ze względu na rozwój Uczelni lub realizację jej celów i zadań).

Końcowy wynik postępowania rekrutacyjnego określony jest wzorem

gdzie pi są liczbami przyznanych punktów, a ki określają ustalone przez Radę Wydziału, wagi poszczególnych składników (tabela 1).

Wynik postępowania rekrutacyjnego określa miejsce kandydata na liście rankingowej (w załączeniu szczegółowa punktacja wyników postępowania rekrutacyjnego).

O przyjęciu na studia doktoranckie decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata. Proponowany próg rekrutacyjny: 37 punktów. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych do zdobycia przez kandydatów: 80.

Tabela 1. Proponowane wagi przypisane poszczególnym kryteriom

Lp.    Kryterium    Waga

a)        Wyniki uzyskane w toku studiów (suma punktów za średnie, które przeliczono z wagami dla I i II stopnia)     2

b)        Wynik testu lub egzaminu kierunkowego    1

c)        Znajomość języków obcych (egzamin w Studium JO lub certyfikat potwierdzony przez Studium JO PWr)    1

d)        Udokumentowana aktywność naukowa    1

e)        Odbyte staże i praktyki krajowe lub zagraniczne    0,5

f)        Wynik testu ogólnego    0

g)        Rozmowa kwalifikacyjna    1

h)        Dyscyplina naukowa, specjalność, tematyka    2

Postepowanie rekrutacyjne, w tym rozmowy kwalifikacyjne na Wydziale przeprowadza Komisja rekrutacyjna w składzie:

Przewodniczący: dr hab. inż. Henryk Kudela, prof. PWr

Członkowie:      dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. PWr

prof. dr hab. inż. Wiesław Rybak

         dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk

         dr hab. inż. Janusz Skrzypacz

         prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki.