Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Studia doktoranckie na Wydziale prowadzone są w dyscyplinach: fizyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab. inż. Małgorzata Kotulska, prof. nadzw.

malgorzata.kotulska@pwr.edu.pl
tel. 71 320-39-74, bud. D-1, pok. 115

Asystentka
mgr Małgorzata Szandrocha

malgorzata.szandrocha@pwr.edu.pl
Tel. 71 320-44-80 bud. A-1, pok. 207SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE  W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Prowadzona rekrutacja:

Obszar nauk ścisłych:

- dziedzina nauk fizycznych, dyscyplina fizyka/INTERDOK

Uchwała nr 25712/2016-2020 Rady Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 Rada Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, działając na podstawie § 3 ust. 6 pkt 1 Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (ZW 48/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.), określa szczegółowe warunki i tryb rekrutacji

oparte na systemie punktowym na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Szczegółowe kryteria :

I. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się jako sumę ważoną następujących składników:

1.Średnia ocen (arytmetyczna)–z wagą: 2

2. Przyznaje się punkty za średnią ocen z egzaminów z przedmiotów podstawowych i kierunkowych z wyłączeniem przedmiotów humanistyczno - menadżerskich, języków obcych i zajęć sportowych, obliczaną w następujący sposób:

a) w przypadku studiów dwustopniowych uwzględniamy oceny z I i II stopnia studiów z wyłączeniem ostatniego semestru studiów magisterskich, w postaci średniej ważonej z liczby semestrów

b) w przypadku studiów jednolitych uwzględniamy oceny z wszystkich lat studiów z wyłączeniem ostatniego semestru.

średnia co najmniej 4.9   10 pkt

[4,8–4.9) 9,5 pkt

[4,7–4,8) 9 pkt

[4,6–4,7) 8,5 pkt

[4,5–4,6) 8 pkt

[4,4–4,5) 7,5 pkt

[4,3–4,4) 7 pkt

[4,2–4,3) 6,5 pkt

[4,1–4,2) 6 pkt

[4,0–4,1) 5 pkt

[3,9–4,0) 4 pkt

[3,8–3,9) 3 pkt

[3,7–3,8) 2 pkt

[3,6–3,7) 1 pkt

Uwaga:

W przypadku oceny poprawianej bierzemy pod uwagę tylko ocenę wyższą –

Jyzki obce z wagą: 0.5

Punkty na podstawie egzaminu z języka obcego przyznawane są według skali:

Ocena z egzaminu:

5,0    10 pkt

4,5     8 pkt

4,0     6 pkt

3,5    4 pkt

3,0    2 pkt

Komisja przyznaje 10 pkt za języki obce w przypadku przedłożenia przez kandydata jednego z certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego wykaz, których stanowi Zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

4. Aktywność naukowa – z wagą: 1

Liczba punktów nie może przekroczyć 10.

Punkty przyznawane są za publikacje oraz prace przyjęte do druku w wydawnictwach naukowych (bierzemy pod uwagę rangę naukową), staże naukowe, udział w konferencjach i konkursach naukowych. Szczegółowe kryteria oceny osiągnięć są ustalane przez Komisję

Rekrutacyjną osobno dla każdej dyscypliny.

5. Rozmowa kwalifikacyjna – z wagą: 2

Liczba punktów nie może przekroczyć 10.

Ocenie podlega poziom wiedzy kandydata i sposób prezentacji zainteresowań naukowych np. tematyki pracy magisterskiej.

6. Zgodność wykazu tematyk badawczych ważnych ze względu na strategię Uczelni i rozwój Wydziału oraz realizację jego celów i zadań – z wagą: 1

Liczba punktów nie może przekroczyć 10.

Punkty przyznaje się na podstawie zgodności wykształcenia kandydata z profilem naukowym lub preferencjami rozwojowym i Wydziału PPT oraz na podstawie opinii o kandydacie przyszłego opiekuna naukowego.

II. Kandydat przedkłada Kierownikowi SD Wydziału PPT następujące dokumenty:

• oświadczenie o średniej ocen określonej w punkcie I.1,

wykaz wszystkich ocen uzyskanych podczas studiów,

• kopie prac (dokument potwierdzający przyjęcie prac do druku) oraz oświadczenie przedstawiające aktywność naukową, które podlegać mają ocenie punktowej wg zasad wymienionych w punkcie I.3.

UWAGA

Kandydat nie musi dostarczać zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na naszym Wydziale.

III. Na studia doktoranckie nie może być przyjęta osoba, która uzyskała łącznie mniej niż

50% możliwych do zdobycia punktów

W ramach projektu Młoda Kadra 2015+ osoby przyjęte w postępowaniu rekrutacyjnym w roku akademickim 2018/2019 na studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki mają możliwość podjęcia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie BIOINŻYNIERII, po uzyskaniu zgody Kierownika Studiów Doktoranckich.