Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Projekt ZPORR

Pierwszy Program stypendialny ZPORR dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej
ZPORR

Kierownictwo projektu

Koordynator projektu:
Prof. dr hab. inż. Ryszard GONCZAREK

Eksperci:
Prof. dr hab. inż. Andrzej W. SOKALSKI
Dr hab. inż. Jerzy ŚWIĄTEK, prof. PWr

Biuro obsługi projektu:
Dział Nauczania
Bud. A-1, pok. 153
Tel. 071 320-43-14 ; 071 320-34-56
Fax . 071 328-63-66
mail: zporr@pwr.wroc.pl

Informacje o projekcie

Projekt "Pierwszy Program Stypendialny ZPORR dla Najlepszych Doktorantów Politechniki Wrocławskiej" finansowany jest w 75% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR, Priorytet II "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach", Działanie 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" oraz w 25% z budżetu państwa.

Realizacja 2-letniego programu stypendialnego rozpoczęła się 1 października 2005 r., - kończy 30 września 2007r. Wartość przyznanych funduszy 1.840.832,16,-

Beneficjentami ostatecznymi programu (maksymalnie 60 osób) są najlepsi doktoranci Politechniki Wrocławskiej, proponujący wykonanie badań z zakresu priorytetowej tematyki podanej na stronie internetowej http://www.umwd.pl/wrg/index.php?strona=zporr w sekcji Dolnośląska Strategia. Warunkiem uczestnictwa w programie jest zaliczony I rok studiów doktoranckich, średnia ocen nie mniejsza niż 4.7, wszczęty przewód doktorski i deklaracja zamiaru pracy w regionie dolnośląskim. Pożądanym elementem wniosku jest ew. deklaracja końcowego odbiorcy projektu z terenu Dolnego Śląska wyrażającego gotowość do wdrożenia innowacyjnych wyników projektu. Stypendia przyznawane są zgodnie Regulaminem Stypendiów ZPORR (na zasadach konkursu), w kwocie od 500 zł do 3000 zł, na podstawie umowy stypendialnej. Środki stanowiące 10% stypendiów mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów materiałów niezbędnych do badań, uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, zakup literatury naukowej i zapewnienie dostępu do specjalistycznych baz danych. Po zakończeniu każdego okresu trzymiesięcznego stypendysta będzie składał Raport Okresowy oraz rozliczał się z poniesionych wydatków ze środków stypendialnych na podstawie faktur wystawionych na jego nazwisko.

Zgodnie z Regulaminem Stypendiów ZPORR w przypadku niewykonania zadania lub jego niezgodności z zaplanowanym oraz przerwania realizacji projektu, Stypendysta Projektu dokona zwrotu pobranego stypendium w terminie 3 miesięcy.

Serdecznie zapraszam doktorantów PWr. do wzięcia udziału w naszym projekcie.

Koordynator Projektu
Dr hab. inż. Ryszard Gonczarek, prof. nadzw.

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

Przesłuchania, 2006.02.07Przesłuchania, 2006.02.09


SeminariumSeminarium, 2006.12.02


PDF Program seminarium sprawozdawczego
PPT Podsumowanie - grudzień 2007 (10 MB)