Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Architektury

Wydział Architektury prowadzi stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka.
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. inż. arch. Marzanna Jagiełło
marzanna.jagiello@pwr.edu.pl
tel 320-65-39; bud. E-1, pok. 142 a

Obsługa doktorantów
mgr inż. Monika Wróbel-Bogdziewicz
monika.wrobel-bogdziewicz@pwr.edu.pl
tel. 71 320-63-60; bud. E-1,  pok. 222

Dzienne studia doktoranckie na Wydziale Architektury trwają 4 lata i są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.


Studia doktoranckie umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy w zakresie architektury oraz przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, co zwiększa szansę na uzyskanie ciekawej i dobrze płatnej pracy w Polsce i zagranicą zarówno w firmach jak i na uczelniach oraz instytucjach naukowych.

W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej będą obowiązywały następujące zasady przyjęć na studia doktoranckie:

A) Studia trwają 4 lata i są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta lub równorzędny. Studia doktoranckie umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy w zakresie architektury oraz przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka co zwiększa szansę na uzyskanie ciekawej i dobrze płatnej pracy w Polsce i za granicą, zarówno w firmach jak i w uczelniach oraz instytucjach naukowych.

B) Wykaz tematów badawczych ważnych ze względu na strategię rozwoju Uczelni i Wydziału Architektury w ramach realizacji jej celów i zadań:

1.    Teoria i historia architektury i sztuki:

Teoria architektury

Historia architektury od antyku do pocz. XX w. (europejskiej, polskiej, śląskiej)

Historia techniki

Historia urbanistyki

Związki architektury ze sztukami plastycznymi

Architektura i jej twórcy

Styloznawstwo i detal architektoniczny

Historia wnętrz i mebli

Dawne konstrukcje i techniki budowlane

Historia ogrodów

2.    Badanie, konserwacja i rewaloryzacja architektury:

Teoria konserwacji zabytków

Konserwacja i ochrona zabytków architektury

Konserwacja i ochrona zabytków techniki

Konserwacja i ochrona stanowisk archeologicznych

Rewitalizacja i adaptacja zespołów poprzemysłowych

Przekształcenia zespołów i obiektów poprzemysłowych

Konserwacja i adaptacja zabudowy drewnianej

Nieinwazyjne metody badania i rekonstrukcji obiektów zabytkowych

Zieleń w przestrzeni zabytkowej

3.    Architektura współczesna

Teoria kompozycji architektonicznej

Humanizacja i modernizacja środowiska mieszkaniowego

Pro-ekologiczna architektura mieszkaniowa

Habitaty socjalne

Architektura i ergonomia dla niepełnosprawnych

Architektura przemysłowa (fabryki przyszłości)

Biomimetyka w projektowaniu architektonicznym i analizach układów konstrukcyjnych

Rola mediów plastycznych w zawodzie projektanta

Architektura użyteczności publicznej

4.    Architektura regionalna

Architektura mieszkaniowa a tożsamość kulturowa regionu

Architektura wernakularna i tradycyjnie techniki budowlane

5.    Kształtowanie miast

Urbanistyka współczesna

Teoria kompozycji urbanistycznej

Przeobrażenia struktury przestrzennej małych miast

Kształtowanie przestrzeni publicznych

Rewaloryzacja i rewitalizacja zespołów urbanistycznych

6.    Kształtowanie krajobrazu

Zrównoważone osiedla z przełomu XX i XXI w.

Kierunki poszukiwań estetycznych w architekturze krajobrazu

Historia ogrodów

Współczesne tendencje w kształtowaniu terenów zieleni

7.    Planowanie przestrzenne

Teoria planowania

Ponadlokalne planowanie przestrzenne – wymiar krajowy i międzynarodowy

8.    Konstrukcje dla architektury

Kształtowanie systemów konstrukcyjnych w architekturze współczesnej

Projektowanie unikatowych form architektonicznych

9.    Metody projektowania

Technologie informatyczne w architekturze

Projektowanie 3D

Projektowanie parametryczne

Projektowanie BIM

Projektowanie by research

C) Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa w uczelnianym sekretariacie studiów doktoranckich (pok.153 bud. A1) w wyznaczonym terminie następujące dokumenty wraz z załącznikami (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane):

-    podanie (wg wzoru) o przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale, ze wskazaniem dyscypliny określonej w informacji o studiach doktoranckich, zawierające wstępną zgodę osoby proponowanej na opiekuna naukowego,

-    podanie (wg wzoru) o stypendium doktoranckie wraz z określeniem okresu jego otrzymywania lub zobowiązanie się osoby prawnej lub fizycznej do wypłacenia stypendium doktoranckiego w zadeklarowanym okresie (opcjonalnie),

-    podanie (wg wzoru) o zakwaterowanie w hotelu asystenckim lub przyznanie miesięcznego ryczałtu na wynajęcie lokalu mieszkalnego (opcjonalnie),

-    średnią (arytmetyczną) ocen z całego okresu studiów (jednolitych magisterskich lub łącznie studiów I i II stopnia) potwierdzoną przez Dziekanat,

-    dyplom ukończenia studiów wyższych lub w przypadku osób, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2, 3) Regulaminu Studiów Doktoranckich, oświadczenie kandydata potwierdzone przez Dziekanat o przewidywanym zakończeniu studiów do dnia 30.09.2017,

-    życiorys,

-    charakterystykę dotychczasowej aktywności naukowej i dorobku naukowego (publikacje krajowe i zagraniczne, udział w konferencjach, udział w badaniach naukowych)

-    oryginały lub potwierdzone kopie posiadanych certyfikatów zaświadczających znajomość języka obcego np.: język angielski FCE, TOEFL; język francuski DELF, Dl; język hiszpański DELE; język niemiecki ZD; język rosyjski PURJ; język włoski CILS, CELI; uprawniające do zwolnienia z egzaminu językowego w postępowaniu kwalifikacyjnym, potwierdzone przez Studium Nauki Języków Obcych PWr,

-    portfolio zawodowe (należy zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej).

D) W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:

-    wyniki uzyskane w toku studiów p1:

Średnia ocen poświadczona przez Dziekanat (arytmetyczna) z całego okresu studiów – bez uwzględnienia oceny na dyplomie:

* w przypadku studiów dwustopniowych uwzględniamy oceny z I i II stopnia studiów,

* w przypadku studiów jednolitych uwzględniamy oceny ze wszystkich lat studiów,

* w przypadku jeszcze niezakończonego ostatniego semestru studiów magisterskich do średniej wliczane są oceny ze wszystkich lat studiów z wyłączeniem ostatniego semestru,

Punktacja za średnią ocen:

5,50 = 10

od 5,25 do 5,49 = 8

od 5,00 do 5,24 = 6

od 4,75 do 4,99 = 4

od 4,50 do 4,74 = 3

od 4,25 do 4,49 = 2

od 4,00 do 4,24 = 1

od 3,50 do 3,99 nie jest punktowana

-    egzamin z języka obcego (oryginały lub potwierdzone kopie posiadanych certyfikatów zaświadczających znajomość języka obcego np.: język angielski FCE, TOEFL; język francuski DELF, Dl; język hiszpański DELE; język niemiecki ZD; język rosyjski PURJ; język włoski CILS, CELI; uprawniające do zwolnienia z egzaminu językowego w postępowaniu kwalifikacyjnym, potwierdzone przez Studium Nauki Języków Obcych PWr,

(certyfikat: p2=5)

Punktacja za oceny z egzaminu z języka obcego:

od 5 do 5,5 = 5

od 4,0 do 4,5 = 4

od 3 do 3,5 = 3

Egzamin językowy zdany w ramach studiów I lub II stopnia nie zwalnia z egzaminu językowego w czasie rekrutacji - zwalnia z niego jedynie posiadany przez kandydata certyfikat.

( p2 ) dot. certyfikatów – maksymalnie można otrzymać 5 punktów.

-    portfolio p3= p3,1+ p3,2

Portfolio powinno zawierać dotychczasowe własne osiągnięcia kandydata z podziałem na:

okres studiów: udział w warsztatach, konkursach, przedsięwzięciach artystycznych; koła naukowe; działalność studencka p3,1= 0–5

okres po studiach: praca zawodowo-twórcza nie związana ze studiami (projekty, nagrody, realizacje) p3,2= 0-5

-    aktywność naukowa p4= p4,1+ p4,2+ p4,3

Na aktywność naukową składają się: publikacje krajowe p4,1 = 3 punkty, publikacje zagraniczne p4,2 = 5 punktów, czynny udział w konferencjach (referat komunikat), p4,3= 3 punkty.

-    odbyte staże i praktyki odbyte poza studiami p5= 0-5 punktów (obowiązkowe praktyki studenckie nie są punktowane)

-    rozmowa kwalifikacyjna p6= 0-10 punktów.

Wynik postępowania rekrutacyjnego określony jest wzorem:

6

W = Σ ki pi

i=1

gdzie pi są liczbami przyznanych punktów , ki określają, ustalone przez Radę Wydziału, wagi poszczególnych składników i wynoszą k1= k2 = k3 = k4 = k5 = k6 = 1.

Wynik postępowania rekrutacyjnego określa miejsce kandydata na liście rankingowej.

Osoba będąca jednocześnie członkiem Komisji Rekrutacyjnej oraz opiekunem naukowym kandydata nie bierze udziału w jego ocenie.

Ad. II.

Określenie liczby miejsc dla kandydatów na Stacjonarne Studia Doktoranckie prowadzone na Wydziale Architektury w roku akademickim 2017/2018:

Limit przyjęć na 1 rok Stacjonarnych Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Architektury w roku akademickim 2017/2018 wynosi 16 kandydatów.