Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego prowadzone są w dyscyplinie budownictwo.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. nadzw.
stanislaw.kostecki@pwr.edu.pl
tel. 320 23 40, bud. D-2, s. 241

Obsługa doktorantów
mgr  Lidia Toczyńska
lidia.toczynska@pwr.edu.pl
tel. 320-38-85, bud.C-7, pok.609

Studia doktoranckie odbywają się w systemie stacjonarnym. Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Wydziału, mający uprawnienia do promowania prac doktorskich (profesorowie tytularni i doktorzy habilitowani).

Przewody doktorskie są prowadzone w dyscyplinie naukowej „budownictwo” w następujących specjalnościach: budownictwo ogólne, budownictwo przemysłowe, fizyka budowli, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, materiały budowlane, technologia robót budowlanych, konstrukcje drewniane i zabytkowe, budownictwo podziemne, fundamentowanie, geoinżynieria, mechanika gruntów, budowa dróg i lotnisk, budowa mostów, inżynieria kolejowa, inżynieria miejska, mechanika konstrukcji i materiałów.

Prace doktorskie mogą mieć charakter teoretyczny, teoretyczno-doświadczalny (rozwiązania teoretyczne są weryfikowane na modelach) oraz doświadczalno-teoretyczny (wyniki badań modelowych służą do ustalenia zależności fizycznych). Prace teoretyczne w wielu przypadkach zawierają modelowanie numeryczne zagadnień za pomocą autorskich oraz komercyjnych programów obliczeniowych. Badania modelowe są prowadzone w wielkoprzestrzennym laboratorium, umożliwiającym badania elementów w różnej skali, nawet w skali naturalnej.

Proponowane i realizowane tematy prac doktorskich dotyczą między innymi takich zagadnień jak:

1.    Zaawanasowane metody badań materiałów i konstrukcji budowlanych

2.    Trwałość i bezpieczeństwo obiektów budowlanych

3.    Utrzymanie i eksploatacja obiektów budowlanych

4.    Modelowanie i poprawa niezawodności konstrukcji współpracujących z podłożem

5.    Innowacyjne metody analizy i nowoczesne technologie budowy obiektów infrastruktury transportu

6.    Odnawialne źródła energii w budownictwie

7.    Metody analityczne, semi-analityczne, symboliczne, symboliczno-numeryczne i numeryczne w zagadnieniach
mechaniki budowli

8.    Metody akwizycji i komputerowej prezentacji wiedzy w inżynierii budowlanej

9.    inteligentne systemy zarządzania w budownictwie


W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej wyskalowanymi jednakowo dla wszystkich dyscyplin i specjalności wydziałów Uczelni są:

a)    średnia ocen z egzaminów z całego okresu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (z wyłączeniem egzaminu dyplomowego): c1    

        liczba punktów: p1 = 10*(c1-2)/3, waga: k1 = 2,5    

b)    wynik ustnego egzaminu kierunkowego, ocena z egzaminu: c2

liczba punktów: p2 = 10*(c2-2)/3, waga: k2 = 1,0

c)    znajomość języków obcych, ocena z egzaminu: c3    

    liczba punktów: p3 = 10*(c3-2)/3, waga k3 = 0,7

Uwaga: egzamin lub przedłożenie certyfikatu uprawniającego do zwolnienia z egzaminu językowego (za certyfikat: max. liczba punktów).    

d)    aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia konferencyjne, nagrody w konkursach, itp.)

liczba punktów: p4 z zakresu (0, 10), waga k4 = 0,5

Uwaga: maksymalną liczbę punktów p4 = 10 uzyskuje kandydat jeżeli może udokumentować 3 fakty spośród wymienionych wyżej.     

e)    odbyte staże, praktyki zagraniczne, semestralne studia zagraniczne, drugi fakultet    

     liczba punktów: p5 z zakresu (0, 10), waga k5 = 0,3

f)    wynik testu ogólnego

liczba punktów: p6 z zakresu (0, 10), waga k6 = 1,0

Uwaga: test polega na rozwiązaniu prostych zadań z przedmiotów: matematyka i fizyka.

g)    rozmowa kwalifikacyjna

liczba punktów: p7 z zakresu (0, 10), waga k7 = 2,0

h)    dyscyplina naukowa

     liczba punktów: p8 z zakresu (0, 10), waga k8 = 0

Uwaga: negatywna ocena (mniej niż ocena dostateczna: 3,0) w punkcie c) dyskwalifikuje kandydata.

Wynik postępowania rekrutacyjnego określony wzorem

określa miejsce kandydata na liście rankingowej.

Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczone wszystkie osoby, które:

–    spełniają warunki określone w § 3 ust. 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich,

–    złożą odpowiednie dokumenty w terminie do dnia 30.05.2017 r.,

–    uzyskały średnią ocen z egzaminów z całego okresu studiów (studiów drugiego stop-nia lub jednolitych studiów magisterskich) co najmniej 3,70.