Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Chemiczny

Na Wydziale prowadzone są w dyscyplinach: chemia, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, biotechnologia, inżynieria materiałowa.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab. inż. Jarosław Myśliwiec, prof. nadzw.
jaroslaw.mysliwiec@pwr.edu.pl
tel. 320 31 97 bud. A-2, s. 402

Obsługa doktorantów
mgr Ewa Kawińska
ewa.kawinska@pwr.edu.pl
tel.320-38-43, 26-34 bud.C-6, pok.132a

Wydział Chemiczny PWr, to jeden z największych wydziałów wyższych uczelni technicznych w Polsce. Jest także jednym z najstarszych, bowiem został założony pod koniec 1945 roku na bazie kilku katedr chemicznych utworzonych przez wybitnych uczonych przybyłych do Wrocławia z Politechniki Lwowskiej. Wśród założycieli naszego Wydziału było wielu znakomitych przedstawicieli nauk chemicznych, między innymi ostatni rektor Politechniki Lwowskiej - prof. Edward Sucharda, a także wielu zasłużonych dla rozwoju polskiej technologii chemicznej wybitnych chemików technologów, współtwórców przedwojennego polskiego przemysłu chemicznego. Obecnie (stan na dzień 31.12.2015), w gronie pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych Wydziału jest 37 profesorów tytularnych (w tym 23 profesorów zwyczajnych), 38 doktorów habilitowanych (w tym 14 zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, oraz ok. 100 doktorów.

Wydział Chemiczny posiada prawo doktoryzowania w zakresie chemii, inżynierii chemicznej, technologii chemicznej, biotechnologii i od roku 2016 inżynierii materiałowej oraz habilitowania w zakresie chemii, inżynierii chemicznej i technologii chemicznej. W tych dyscyplinach prowadzi też studia doktoranckie.

Podczas studiów, które trwają cztery lata, doktoranci prowadzą badania naukowe umożliwiające przygotowanie rozprawy doktorskiej. Jednocześnie uczestniczą w specjalistycznych wykładach i seminariach, głównie na I i II roku studiów, oraz odbywają praktykę dydaktyczną. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia muszą, w porozumieniu z przyszłym promotorem, sprecyzować tematykę pracy doktorskiej. Pomocnym w tym zakresie może być wykaz potencjalnych promotorów Wydziału i tematyki proponowanych badań naukowych. Wykaz to również, obszerne źródło informacji o aktualnej, i co jest charakterystyczną cechą naszego Wydziału, różnorodnej tematyce prowadzonych badań - od badań podstawowych do ukierunkowanych na rozwiązywanie aktualnych i perspektywicznych problemów szeroko rozumianego przemysłu chemicznego, oraz innych gałęzi gospodarki wykorzystujących technologie chemiczne, w tym również biotechnologiczne. Zainteresowani znajdą tu szeroki wybór tematów oferowanych w zakresie biotechnologii, chemii, inżynierii chemicznej i procesowej, inżynierii materiałowej i technologii chemicznej.