Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Studia doktoranckie na Wydziale Informatyki i Zarządzania odbywają się w ramach dyscyplinie naukowej: informatyka i nauka o zarządzaniu.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka
halina.kwasnicka@pwr.edu.pl
tel. 320-35-34, bud. D-2, s. 201/1

Obsługa doktorantów
Wiesława Darska
wieslawa.darska@pwr.edu.pl
tel. 320-42-42, bud. B-4, pok. 1a11

Studia doktoranckie na Wydziale Informatyki i Zarządzania odbywają się w ramach dyscypliny naukowej informatyka i nauka o zarządzaniu.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka oraz w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Kandydaci na studia doktoranckie rekrutowani są nastepujące kiierunki i specjalności: informatyka (nauki techniczne) i  nauka o zarządzaniu (nauki ekonomiczne).

Tematyka badań naukowych prowadzonych na Wydziale w dyscyplinie informatyka dotyczy m.in. następujących zagadnień: złożone problemy identyfikacji i rozpoznawania; sterowanie kompleksami operacji; podstaw systemów ekspertowych z reprezentacją wiedzy i algorytmami sztucznej inteligencji; podstaw projektowania systemów teleinformatycznych oraz lokalnych i rozległych sieci komputerowych; analizy i projektowania rozproszonych i webowych systemów komputerowych; inżynierii wiedzy i systemów wieloagentowych; bezpieczeństwa systemów informatycznych; inżynierii oprogramowania; systemów baz danych; systemów informacyjnych oraz sztucznej inteligencji.

Prace badawcze w dyscyplinie nauki o zarządzaniu obejmują m.in. następującą problematykę: ocena i doskonalenie organizacji gospodarczych w zakresie ich celów, funkcji, procesów i zakresu działalności; badań i modelowania procesów oraz zjawisk gospodarczo-społecznych; zastosowań informatyki w zarządzaniu, wpływu rozwoju technologii i aplikacji informacyjnych na sprawność zarządzania organizacją; psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań zachowań organizacyjnych i rynkowych; logistyki oraz ergonomii.

Z podaną wyżej tematyką mogą być związane badania doktoranta, które stanowić będą podstawę jego rozprawy doktorskiej. Dla realizacji badań z tego zakresu Wydział dysponuje odpowiednim zapleczem badawczym. Prowadzi również współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, w których badania te mogą być uzupełniane i rozszerzane.