Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska
malgorzata.kotulska@pwr.edu.pl
tel. 320-39-74, bud. D-1, pok.115

Obsługa doktorantów
mgr Magdalena Szandrocha
malgorzata.szandrocha@pwr.edu.pl
Tel.320-44-80 bud. A-1 pok. 207


Dziedzina nauk fizycznych – Fizyka:

magnetooptyka; inżynieria nanostruktur;fizyka materiałów dwuwymiarowych; niskowymiarowe struktury półprzewodnikowe,grafen i inne układy dwuwymiarowe; kropki kwantowe, nanokryształy i inne układyzerowymiarowe; wytwarzanie nanokryształów; źródła pojedynczych fotonów;kondensaty polary tonowe; efekty topologiczne w fazie skondensowanej; kwantowyefekt Halla; złożone fermiony; nadprzewodnictwo; fizyczne podstawy informatykikwantowej; mechanizm Higgsa i pole grawitacyjne; metodologia i zastosowaniabadań molekularnych; modelowanie nieliniowych zjawisk optycznych w polimerach iciekłych kryształach; modelowanie stochastyczne dynamiki układów złożonych;nadprzewodnictwo; optyczne przetwarzanie informacji; optyka widzenia;spektroskopia struktur przyrządów optoelektronicznych; spektroskopiananomateriałów nieorganicznych i jej zastosowanie w medycynie; światłowodykonwencjonalne i fotoniczne; teoria niskowymiarowych strukturpółprzewodnikowych; własności fizyczne i przejścia fazowe w materiałachferroicznych; elektrodynamika kwantowa w ciele stałym; spektroskopia optyczna;spektroskopia nanomateriałów nieorganicznych – zastosowania w medycynie.

Dziedzina nauk technicznych –Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna:

bioinformatyka, biooptyka, biopomiary wnanoskali, biofizyka agregatów molekularnych, biofizyka i fizjologia błonkomórkowych, elektronika biomedyczna, metodologia i zastosowania badańmolekularnych, modelowanie procesów fizjologicznych, pomiary i analiza sygnałówbiologicznych systemy pomiarowe i diagnostyczne.

Dziedzinanauk matematycznych – Matematyka:

analiza matematyczna, kombinatoryka analityczna,matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa, lambda - rachunek, licznikiprobabilistyczne, grafy losowe, teoriafunkcji rzeczywistych, teoria miary, teoria mnogości, topologia, algorytmika,algorytmy rozproszone, algorytmy stopingowe, algorytmy zrandomizowane,bezpieczeństwo komputerowe, kompresja i kodowanie, kryptografia, sieci ad hoc,optymalizacja dyskretna.