Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Rekrutacja 2010/2011

Rekrutacja w roku akademickim 2010/2011

SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

Informacje ogólne

Studia doktoranckie podlegają Prorektorowi
ds. Nauczania
:
Prof. dr hab. inż. Andrzej KASPRZAK

Koordynacją studiów doktoranckich zajmuje się
zespół konsultantów.

Pracami zespołu kieruje doradca prorektora
ds. toku studiów doktoranckich:
Prof. dr hab. inż. W. Andrzej SOKALSKI

Obsługę administracyjną wykonuje:
Dział Nauczania - uczelniany sekretariat
studiów doktoranckich (bud. A-1 pok. 153)
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
tel.  071 320 34 56;  071 320 38 73 
danuta.bugajna@pwr.wroc.pl
maria.wasowicz-kruk@pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska prowadzi środowiskowe studia doktoranckie w trybie dziennym. Słuchacze studiów doktoranckich mają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk: technicznych, chemicznych, matematycznych i fizycznych. Dzienne studia doktoranckie są nieodpłatne, trwają 4 lata i prowadzone są przez poszczególne Wydziały.

Warunki przyjęcia na studia doktoranckie

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa do dnia 28.05.2010 r. w uczelnianym sekretariacie studiów doktoranckich (bud. A-1, pok. 153) następujące dokumenty i załączniki:

Terminy i procedury obowiązujące w roku 2010/2011

Szczegółowe zasady rekrutacji określone są indywidualnie przez poszczególne wydziały (patrz lista adresów stron internetowych wydziałów powyżej)

Zgłoszenia wraz z dokumentami pobranymi ze strony internetowej należy składać od dnia 4 maja 2010 r. do dnia 28 maja 2010 r. w godz. 8:00 - 15:00 w Dziale Nauczania, bud. A-1 pok. 153

Terminy

Do 16.07.2010 r. Rektor rozpatruje ewentualne odwołania

Przykładowe pytania z testu ogólnego

Dziedziną funkcji y=(2- |x|)1/2 + 1/log(1-x) jest:

A) [-2,0) U (0,1) B) (-2,0) U [0,1] C) [-2,1] U [1,0] D) [-1,0) U (0,2)

D) żadna z powyższych odpowiedzi

Współrzędne punktu przegięcia P(x,y) funkcji y= x3 - 6x2 to:

A) P(2,-16) B) P(1,-5) C) P(0,0) D) P(-1,-7) E) żadna z powyższych odpowiedzi 1 x

k cyfr jest losowane z możliwością powtórzeń z zestawu {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} Jakie jest

prawdopodobieństwo NIE wylosowania 0 ?

A) 1/k B) 1/10 C) (k-1)/k D) (1/10)k E) (9/10)k

Samochód o masie m, na który działa siła oporu ruchu F=- bv, poruszał się z prędkością V0 gdy wyłączony został silnik. Odległość jaką przebędzie do momentu gdy jego prędkość spadnie do ? V0 wynosi:

A) (V0*m)/b B) (V0*m)/(2*b) C) (V0*b)/(2m) D) (V0*b)/m E) (V0*m)/(4*b)

Kawałek radu umieszczono w piecu, skutkiem czego nastąpiło jego stopienie. Próbka po

stopieniu będzie: A) promieniowała tak samo jak przed stopieniem B) promieniowała

intensywniej C) promieniowała słabiej D) przestanie promieniować E) żadna z wcześniej

podanych odpowiedzi Amperomierz mozna uzyc do pomiaru prądów o natężeniach większych niż te, do których jest dostosowany pod warunkiem: A) że dołączymy do niego równolegle odpowiedni opór R i zmienimy skalę

B) że dołączymy do niego szeregowo odpowiedni opór i zmienimy skalę

C) pod żadnym warunkiem, gdyż grozi to zniszczeniem amperomierza

D) można go używać, ale wskazania będą fałszywe E) żadna z podanych wcześniej odpowiedzi.

5 kilogramowy kamień zrzucony na gwóźdź wbija go na głębokość 2.5cm w deskę. Jeżel prędkość kamienia wynosi 10 m/s w momencie gdy uderza w gwóźdź to średnia siła wywierana przez kamień na gwóźdź w trakcie jego wbijania jest zbliżona jest najbardziej d

A) 10 N B) 100 N C) 1000 N D) 10.000 N E) 100.000 N


DANE DOTYCZĄCE EGZAMINU WSTĘPNEGO Z JĘZYKA OBCEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE

Jest to egzamin pisemny na poziomie B1E. W zakres materiału, który obejmuje gramatykę i słownictwo na poziomie średnio zaawansowanym (podobnie jak odnośny egzamin studencki) wchodzą między innymi następujące zagadnienia : system czasów, formy bezokolicznikowe i gerundialne(rzeczownik odczasownikowy),stopniowanie (przymiotniki i przysłówki), zdania przydawkowe, strona bierna, zdania (okresy) warunkowe, pytania bezpośrednie i pośrednie (zależne),mowa zależna, czasowniki modalne wyrażające konieczność, przypuszczenie (opinię), pozwolenie.

Struktura testu zawiera różne rodzaje ćwiczeń, w tym mogą być:

test wielokrotnego wyboru, parafraza, uzupełnianie brakującego fragmentu zdania, przekształcanie, aranżacja tekstu (sekwencja zdarzeń), dobór odpowiedniej formy czasownikowej, a także ćwiczenia na słowotwórstwo oraz ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu czytanego(np.typu: prawda/fałsz).