Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Architektury

Wydział Architektury prowadzi stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. Janusz DOBESZ
janusz.dobesz@pwr.wroc.pl
tel. 320-62-31, bud. E-1, pok. 131

Asystentka
mgr Katarzyna ZARZYCKA
katarzyna.zarzycka@pwr.wroc.pl
tel. 320-63-61, bud. E-1, pok. 033

Studia trwają 4 lata i są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. Studia doktoranckie umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy w zakresie architektury oraz przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk technicznych, co zwiększa szansę na uzyskanie ciekawej i dobrze płatnej pracy w Polsce i zagranicą zarówno w firmach jak i na uczelniach oraz instytucjach naukowych. Na studiach doktoranckich oferujemy następujące specjalności: architektura, urbanistyka, teoria i historia architektury i urbanistyki, ochrona zabytków, gospodarka przestrzenna (planowanie przestrzenne), architektura krajobrazu.

W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:

Wynik postępowania rekrutacyjnego określony jest wzorem:
Image
gdzie pi są liczbami przyznanych punktów, ki określają, ustalone przez Radę Wydziału, wagi poszczególnych składników i wynoszą k1= k2= k3= k4= k5= k6= 1
Wynik postępowania rekrutacyjnego określa miejsce kandydata na liście rankingowej

Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akadem. 2008/2009: 30 osób

pdf Pobierz kartę kandydata w formacie PDF ( doc lub w formacie DOC )