Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Mechaniczny

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI
romuald.bedzinski@pwr.wroc.pl
tel. 320-27-13, bud. B-5, pok. 109

Asystentka
mgr inż. Sylwia TOMAL
sylwia.tomal@pwr.wroc.pl
tel. 320-42-50, bud. B-4, pok. 1.15

Opiekunami prac doktorskich są pracownicy naukowi z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego w liczbie 40 osób.

Prace doktorskie mogą być realizowane z zastosowaniem modeli teoretycznych jak i doświadczalnych.

Struktura Wydziału składa się z 3 instytutów i 1 wydzielonego Zakładu Wydziałowego w których jest możliwa realizacja w pełnym wyżej wymienionym zakresie.

Prace doktorskie można realizować z zakresu zagadnień podstawowych mechaniki dotyczące rozwoju opisów i identyfikacji zjawisk mechanicznych w różnych materiałach, a także strukturach technicznych i medycznych.

Wydział dysponuje szeroko rozbudowana bazą z zakresu metod numerycznych (różne systemy obliczeniowe) oraz badan doświadczalnych (zarówno podstawowych jak i aplikacyjnych).

Część realizowanych prac doktorskich jest bezpośrednio związana z przemysłem (górniczy, produkcja obrabiarek, transport, inżynieria biomedyczna).

W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:

Wynik postępowania rekrutacyjnego określony jest wzorem:
Image
gdzie pisą liczbami przyznanych punktów, a kjokreślają, ustalone przez Radę Wydziału, wagi poszczególnych składników. Wagi te wynoszą ki=1 za wyjątkiem k3=1,5 (publikacje).

Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akadem. 2008/2009: 30 osób.

pdf Pobierz kartę kandydata w formacie PDF ( doc lub w formacie DOC )