Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Karina WERON
karina.weron@pwr.wroc.pl
tel. 320-21-59, bud. A-1, pok. 262d

Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się jako suma ważona następujących składników:

Kandydat przedkłada Kierownikowi SD Wydziału PPT następujące dokumenty:

Na studia doktoranckie nie może być przyjęta osoba, która uzyskała łącznie mniej niż 50% punktów

Ustala się następujące preferencje naukowe:

Instytut Fizyki (IF): fizyczne podstawy informatyki kwantowej, mechanizm Higgsa i pole grawitacyjne, metodologia i zastosowania badań molekularnych, modelowanie nieliniowych zjawisk optycznych w polimerach i ciekłych kryształach, modelowanie stochastyczne dynamiki układów złożonych, nadprzewodnictwo, optyczne przetwarzanie informacji, optyka widzenia, spektroskopia struktur przyrządów optoelektronicznych, światłowody konwencjonalne i fotoniczne, teoria niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych, własności fizyczne i przejścia fazowe w materiałach ferroicznych.

Instytut Matematyki i Informatyki (IMiI): algorytmy, analiza matematyczna, bezpieczeństwo i ochrona prywatności, geometria różniczkowa, matematyka finansowa, obliczenia naukowe, podstawy matematyki i informatyki, probabilistyka, procesy stochastyczne, statystyka matematyczna, teoria ergodyczna, teoria gier, teoria równań różniczkowych.

Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej (IIBiP): biofizyka agregatów molekularnych, biofizyka i fizjologia błon komórkowych, biooptyka, metodologia i zastosowania badań molekularnych, pomiary i analiza sygnałów biologicznych, elektronika biomedyczna, systemy pomiarowe i diagnostyczne.

Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akadem. 2008/2009: 26 osób

Instytut Fizyki: 16 miejsc-w tym:
Instytut Inż. Biomedycznej i Pomiarowej 6 miejsc
Instytut Matematyki i Informatyki: 10 miejsc

pdf Pobierz kartę kandydata w formacie PDF ( doc lub w formacie DOC )