Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki odbywają się w ramach dyscypliny naukowej elektronika

Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab. Tadeusz BERLICKI, prof. PWr
tadeusz.berlicki@pwr.wroc.pl
tel. 320-26-18, bud. C-2, pok.105

Asystent
mgr inż.Andrzej SIECIŃSKI
andrzej.siecinski@pwr.wroc.pl
tel. 320-33-22, bud. C-2, pok. 016

Wydział tworzy 6 zakładów oraz 1 pracownia. Pracuje w nim 22 samodzielnych pracowników nauki, którzy mogą pełnić rolę promotorów rozpraw doktorskich. Tematyka badawcza pracowników Wydziału związana jest z mikro- nanotechnologią, a w szczególności z: mikrosystemami, optoelektroniką, techniką światłowodową, czujnikami mikroelektronicznymi, mikromechaniką krzemową, warstwami i strukturami epitaksjalnymi, układami cienko- i grubowarstwowymi, techniką jonową i plazmową, inżynierią materiałową na potrzeby elektroniki, projektowaniem układów scalonych (VLSI), elektronowiązkowymi metodami badania powierzchni, technologią aparatury elektronicznej, fotowoltaiką, montażem i mikromontażem w elektronice, a również z zastosowaniem techniki bliskich pól, jak mikroskopia tunelowa, sił atomowych itp., m.in. w biologii i medycynie. Z tą tematyką mogą być związane badania doktoranta, stanowiące podstawę jego rozprawy doktorskiej. Dla realizacji badań z tego zakresu Wydział dysponuje odpowiednim zapleczem badawczym. Prowadzi również współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, w których badania te mogą być uzupełnione i rozszerzone.

W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:

Komisja ds. studiów doktoranckich w procesie kwalifikacyjnym stosuje następującą skalę punktową:

 1. dla absolwentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja przy średniej z egzaminów:
  poniżej 4.0 p1= 0,
  od 4.0 do 4.1 p1= 1 od 4.5 do 4.6 p1= 6
  od 4.1 do 4.2 p1= 2 od 4.6 do 4.7 p1= 7
  od 4.2 do 4.3 p1= 3 od 4.7 do 4.8 p1= 8
  od 4.3 do 4.4 p1= 4 od 4.8 do 4.9 p1= 9
  od 4.4 do 4.5 p1= 5 powyżej 4.9 p1= 10
 2. dla absolwentów innych kierunków niż Elektronika i Telekomunikacja przy średniej:
  poniżej 4.0 p1= 0
  od 4.0 do 4.2 p1= 1
  od 4.2 do 4.4 p1= 2
  od 4.4 do 4.6 p1= 3
  od 4.6 do 4.8 p1= 4
  od 4.8 do 4.9 p1= 5
  powyżej 4.9 p1= 6

Minimalnym wymogiem jest uzyskanie przez kandydata średniej z egzaminów z dotychczasowych studiów co najmniej 3,8

Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akadem. 2008/2009: 25 osób

pdf Pobierz kartę kandydata w formacie PDF ( doc lub w formacie DOC )