Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

W roku akademickim 2008/2009 studia doktoranckie na Wydziale prowadzone są w dyscyplinie budownictwo.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Kazimierz RYKALUK
kazimierz.rykaluk@pwr.wroc.pl
tel. 320-41-59, bud. C-7 pok. 205

Asystentka
mgr Anna DOMAŃSKA
anna.domanska@pwr.wroc.pl
tel. 320-41-58, bud.C-7, pok. 205

Studia doktoranckie odbywają się w systemie dziennym. Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Wydziału, mający uprawnienia do promowania rozpraw doktorskich (profesorowie tytularni i doktorzy habilitowani).

Przewody doktorskie są prowadzone w trzech Instytutach Wydziału w dyscyplinie naukowej ?budownictwo? w następujących specjalnościach: w Instytucie Budownictwa (I-2) ? budownictwo ogólne, budownictwo przemysłowe, fizyka budowli, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, materiały budowlane, technologia robót budowlanych w Instytucie Geotechniki i Hydrotechniki (I-10) ? budownictwo podziemne, fundamentowanie, geoinżynieria, mechanika gruntów, w Instytucie Inżynierii Lądowej (I-14) ? budowa dróg, budowa kolei, budowa mostów, inżynieria miejska, mechanika budowli.

Prace doktorskie mogą mieć charakter teoretyczny, teoretyczno-doświadczalny (rozwiązania teoretyczne są weryfikowane na modelach) oraz doświadczalno teoretyczny (wyniki badań modelowych służą do ustalenia zależności teoretycznych). Prace teoretyczne w wielu przypadkach zawierają modelowania numeryczne zagadnień za pomocą znanych w całym świecie programów obliczeniowych. Badania modelowe są prowadzone w wielkoprzestrzennym laboratorium, umożliwiającym badania elementów w różnej skali, nawet w skali naturalnej.

Liczba osób mogących prowadzić prace doktorskie w poszczególnych Instytutach wynosi odpowiednio 15, 7 i 16.

W roku akademickim 2008/2009 studiuje 64 osób, w tym 24 w I-2, 8 w I-10, 32 w I-14, 1 spoza Politechniki Wrocławskiej. Stypendia doktoranckie (poza socjalnymi) otrzymuje 48 osób. Limit miejsc na I rok studiów wynosi 30. Dwanaście pierwszych osób z listy rankingowej postępowania kwalifikacyjnego na studia otrzymuje stypendium doktoranckie.

W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:

Uwaga: negatywna ocena (mniej niż ocena 3.0 - dostateczna) z egzaminu z języka obcego, dyskwalifikują kandydata.

Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akadem. 2008/2009: 30 osób

pdf Pobierz kartę kandydata w formacie PDF ( doc lub w formacie DOC )