Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Chemiczny

W roku akademickim 2008/2009 studia doktoranckie na Wydziale prowadzone są w dyscyplinach: chemia, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, biotechnologia.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. hab. inż. Andrzej OŻYHAR
andrzej.ozyhar@pwr.wroc.pl
tel. 320 63 33 bud. C-6 pokój 132

Asystentka
Grażyna GINTER
grazyna.ginter@pwr.wroc.pl
tel. 320-38-43, bud. C-6, pok. 132a

Wydział Chemiczny, to jeden z największych wydziałów wyższych uczelni technicznych w Polsce. Jest także jednym z najstarszych, bowiem został założony pod koniec 1945 roku na bazie kilku katedr chemicznych utworzonych przez wybitnych uczonych przybyłych do Wrocławia z Politechniki Lwowskiej. Wśród założycieli naszego Wydziału było wielu znakomitych przedstawicieli nauk chemicznych, między innymi ostatni rektor Politechniki Lwowskiej - prof. Edward Sucharda, a także wielu zasłużonych dla rozwoju polskiej technologii chemicznej wybitnych chemików technologów, współtwórców przedwojennego polskiego przemysłu chemicznego. Obecnie, w gronie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału jest 37 profesorów tytularnych, 40 doktorów habilitowanych, w tym połowa zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, oraz ponad 100 doktorów.

Wydział Chemiczny posiada prawo doktoryzowania i habilitowania w zakresie chemii, inżynierii chemicznej, technologii chemicznej i biotechnologii. W tych dyscyplinach prowadzi też studia doktoranckie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, a także zasad przyznawania stypendiów, w roku akademickim 2008/2009 podane są na stronie internetowej Wydziału (http://www.ch.pwr.wroc.pl/). Podczas studiów, które trwają cztery lata, doktoranci prowadzą badania naukowe umożliwiające przygotowanie rozprawy doktorskiej. Jednocześnie uczestniczą w specjalistycznych wykładach i seminariach, głownie na I i II roku studiów, oraz odbywają praktykę dydaktyczną. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni, w porozumieniu z przyszłym promotorem, sprecyzować tematykę pracy doktorskiej. Pomocnym w tym zakresie może być wykaz potencjalnych promotorów Wydziału. Wykaz to również, obszerne źródło informacji o aktualnej, i co jest charakterystyczną cechą naszego Wydziału, różnorodnej tematyce badań prowadzonych na Wydziale - od badań podstawowych do ukierunkowanych na rozwiązywanie aktualnych i perspektywicznych problemów szeroko rozumianego przemysłu chemicznego, oraz innych gałęzi gospodarki wykorzystujących technologie chemiczne, w tym również biotechnologiczne. Zainteresowani znajdą tu szeroki wybór tematów oferowanych w zakresie biotechnologii, chemii, inżynierii chemicznej i procesowej, inżynierii materiałowej i technologii chemicznej.

W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:

Wynik postępowania rekrutacyjnego określony jest wzorem
Image
gdzie pi są liczbami przyznanych punktów, akiokreślają, ustalone przez Radę Wydziału, wagi poszczególnych składników i wynoszą
k1=3, k2=k3=k4=k5=1.

Wynik postępowania rekrutacyjnego określa miejsce kandydata na liście
rankingowej.

*) wyznaczona zgodnie z § 25, pkt. 1 Regulaminu Studiów w Politechnice Wrocławskiej, 2007.
**) w przypadku znajomości więcej niż jednego języka obcego liczba punktów jest sumowana (za każdy język zgodnie z punktacją), przy czym uwzględnia się znajomość dwóch języków, w tym koniecznie j. angielskiego.

Uwaga kandydaci spoza Politechniki Wrocławskiej:

W przypadku, gdy punkty ECTS przypisane są do grupy kursów, dla wyznaczenia średniej oceny ze studiów należy posłużyć się średnią arytmetyczną punktów przypadających na jeden kurs w grupie.

Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akadem. 2008/2009: 73 (80*) osób
* 7 studentów z Uniwersytetu Opolskiego zgodnie z umową zawartą z Politechnika Wrocławska

pdf Pobierz kartę kandydata w formacie PDF ( doc lub w formacie DOC )